Обществени консултации

Проект на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност

В съответствие с разпоредбите на Закона за съдебната власт проектът на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност урежда възможносттаза придобиване на практически знания и умения в конкретно избрана от стажант-юриста област на правото, като се запазва принципът за придобиване на задължителен минимум от познания за функционирането на органите на съдебната власт. При полагане на изпита за придобиване на юридическа правоспособност ще се проверяват придобитите практически знания и умения по време на стажа, както и уменията да се анализират фактите с правно значение и да се прилагат на практика теоретичните знания.


Дата на откриване: 14.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.1.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 декември 2018 г. 11:32:55 ч.
paolina_kl

предложение

Здравейте,

Вероятно по-удачна редакция е посочване на имена по документ за самоличност, вместо три имена на лицето, защото очевидно е възможно и да придобиват юридическа правоспособност и граждани на ЕС, които имат само две имена, или имат повече от три имена.

С оглед намаляване на хартиения документооборот е възможно да се помисли и за електронно подаване на заявления и попълване на тестове.

18 декември 2018 г. 09:55:28 ч.
Irina Mateva

Изискването за нотариална заверка на копието от дипломите е излишно и следва да отпадне

Изискването в чл. 4 ал.1 т.1 студентът да представи нотариално заверено копие от диплома за завършено образование създава ненужна административна и финансова тежест за гражданите и следва да отпадне. Съгласно чл. 10 от Закона за висшето образование, държавата води и разполага с достъп до регистър на завършилите студенти и докторанти, а също така и с отделен регистър на легализираните дипломи, издадени в чужбина. И държавният орган - в случая правосъдният министър, може да направи необходимата проверка за валидността на представените дипломи без да възлага на студентите финансова тежест под формата на нотариални такси за заверка. Освен това нотариалната заверка на копие от диплома за завършено образование реално не удостоврява верността на  документа: нотариусът на може да провери нито истинността на подписите върху представения му документ, нито пък нанесените оценки в приложението на дипломите, така че рискът нотариусът да направи заверка на подправен документ си остава. С оглед на изложеното считам, че изискването за предоставяне на нотариално заверено копие от диплома следва да отпадне или ако не - неговата наложителност следва да бъде обоснована посредством ясни мотиви за това какво налага подобно изискване.

С уважение: Ирина Матева, адвокат

20 декември 2018 г. 14:08:44 ч.
G.G

Незаконосъбразни текстове в проекта на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност !

Считам, че следва да се прецизира текста на чл. 31 от проект на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност, както и на целия нормативен текст.  Никъде в проекта на законова разпоредба не е посочено, че оценявания има възможност да обжалва оценката си от тестовата част на изпита, както и по отношение на казуса.  Определената оценка засяга права и интереси на кандидата, следва да подлежи на обжалване. Най-малкото защото биха се реализирали технически грешки, недоглеждания от страна на оценяващите комисии или други субективни отношения спрямо кандидатите.  Също така в нормативния текст липсва ясен обективен критерии, кога втората част от изпита – решаването на казуса е издържан или съответно неиздържан от кандидатите.  Според мен решаването на казус също следва да е под формата на тестов вариант, за да имаме реално обективно оценяване, а не субективно такова както предвижда проекта на нормативен акт. В проекта на нормативен акт не е посочено от коя област на правото ще бъде казуса, същия как ще бъде предоставен за работа на кандидатите.  Разпоредбата на чл. 31, ал. 2 от проекта на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност, гласи, че всеки кандидат има право на достъп до своята работа, а право на обжалване на оценката не се предвижда.  Смитам, че след като в чл. 38 от проект на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност Инспекторатът на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт осъществява текущ контрол за правилното организиране и провеждане на основния стаж за придобиване на юридическа правоспособност, то следва и този орган да отговаря и проверява оценяването на кандидатите за придобиване на юридическа правоспособност правилно оценени ли са. Считам, че следва да се определи едномесечен преклузивен срок за обжалване на тестовата и писмената част то изпита.

Считам, че текста на чл. 32, ал. 2 от проекта на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност е явно незаконосъобразен. Представлява репресия от законодателен орган на власт с цел регулиране и ограничаване на развитието на личността, която е имала дързостта да изучава „право“.  Не може да се ограничава полагането на изпит до 3 пъти. След като лицето Х е завършило семестриално, положило е три държавни изпити, то лицето е покрило държавния стандарт за образувание в Република България. С преклудиране на възможността едно лице да придобие юридическа правоспособност - реално и активно да упражнява юридическата  професия след като е натрупало и е издържало изпитите оценявайки го, че е годно и е натрупало академични знания се ограничава реално правото на всяко такова лице от защитеното му право на труд. При този случай лицето не може да упражни своята професия, за която има семестриално завършено образувание.  Считам, че този текст противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията на Република България. Според същия Република България е правова държава. Тя се управлява от Конституцията на страна и нейните закони.  Съгласно чл. 48, ал. 1 от Конституцията на Република България, ясно е посочено, че гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия на осъществяване на това право. Забележете не го преклудира  приемайки ограничения за полагане на изпит за правоспособност уважаеми колеги, както е текста на чл. на чл. 32, ал. 2 от проекта на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност. С оглед на гореизложеното, считам, че текста на чл. 32, ал. 2 от проекта на Наредба за придобиване на юридическа правоспособност е незаконосъобразен противоречащ на чл. 48, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република България.  Считам, че съгласно чл. 48, ал. 3 от Конституцията на Република България всеки гражданин има изконното право да избира своята професия и място на работа. Ограничавайки броя на завършващите право с нови и нови изпити и цедилки, с цел регулиране на професионалния пазар. Считам, че при приемане на този текст ще създадете предпоставка за спазване на единствено на една част на текста на чл. 48, ал. 3 от КРБ, а именно единствено младите юристи ще могат да избират мястото на работа, без да избират и практикуват своята професия. Защото на нашата икономика и трябвало видите ли, само бармани, сервитьори и обслужващ персонал на така или иначе 10-пъти по богатите ни братя Европейци.