Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г.

 

 

С предложените промени се прецизират текстове, уреждащи изискванията към кандидатите за подпомагане по мярка „Популяризиране в трети държави“. Изяснен е  начинът на доказване изпълнението на критериите за допустимост. С изменението отпада условието професионалната организацията да бъде създадена най-малко две години преди подаване на проектното предложение, тъй като финансовият и технически капацитет, посочени като изискване в Делегиран Регламент 2016/1149 на Комисията, могат да се докажат чрез самата организация и/или членовете, участващи в промоционалния проект. От определението отпада условието организацията да покрива пазарен дял, тъй като такова изискване съществува за всички кандидати за подпомагане по мярка „Популяризиране в трети държави“ и то може да бъде доказано от самата организация и/или от членовете, участващи в промоционалния проект.

 

С проекта е предвидено и изменение в Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г., като финансовата помощ за парично обезщетение за загуба на доход ще се изплаща на една вноска, с което се освобождават  ангажирани средства от финансова 2020 г. По този начин се постига ефективно  управление  на бюджета на националната програма за подпомагане по финансови години.

 

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“,

 Министерство на земеделието, храните и горите

 Електронен адрес:

 mkirilova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 14.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 14.1.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
14 януари 2019 г. 15:13:19 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 3 (1) Изпълнителният директор на ДФЗ определя със заповед периодите за прием и бюджета за всеки прием по мерките по чл. 1. Заповедта се публикува на интернет страницата на ДФЗ в срок най-малко 30 дни преди началото на съответния период на прием. Издадената заповед може да бъде изменена по реда на нейното издаване.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Заповедта се публикува на интернет сайта на ДФЗ в срок от най- малко 40 работни дни преди началото на съответния период на прием.

ОСНОВАНИЕ:

В резултатите от обществено обсъждане от 22.10.2018г. за срока на публикуване е посочено „Не се приема“ с мотив „Срокът е определен с цел да се осигури достатъчно време на кандидатите да се информират за предстоящия прием.“, като в публикуваната в ДВ Наредба №6 този срок от 15дни е увеличен на 30дни.

Срокът от 30 календарни дни е достатъчен за информиране за информиране за предстоящия прием, но не отговаря на максималния възможен срок за издаване на удостоверение за участие от страна на ИАЛВ, който в 37 работни дни.

До Кандидатът да е информиран с голяма вероятност няма да успее да получи удостоверение за участие в този срок и загубва правото за участие поради липсата на този задължителен документи.

Реален пример за това е Заповед № 03-РД/5262 от 27.12.2018г. на ДФЗ. Решението на ПРГ е от 15.11.2018г. Заповедта е качена на сайта на ДФЗ на 28.12.2018г.(петъка преди Нова година), като стартирането на приема е от 28 януари.

С посочената заповед се спазва нормата на Наредба №6, но се ограничават възможностите за участие на Кандидати, които са информира чрез нея, но не са стартирали процедурата пред ИАЛВ за издаване на удостоверение за участие, защото ако направят и в шестмесечен срок няма прием това удостоверение може да се удължи, но с цената на нова административна тежест върху Кандидата.

 

Чл. 3 (2) Изпълнителният директор на ДФЗ утвърждава образците на документи за кандидатстване за предоставяне на финансова помощ по мерките по чл. 1 и може да утвърди условия и ред за подаване на документите в електронен вид. Документите се публикуват на интернет страницата на ДФЗ в срок до един работен ден от утвърждаването им и най-малко 30 дни преди началото на съответния период на прием.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Изпълнителният директор на ДФЗ да утвърждава със заповед образците на документи за кандидатстване.

Заповедта и образците документите да се публикуват на сайта на ДФЗ най- малко 40 работни дни преди приема.

ОСНОВАНИЕ:

Одобрение на образците на документите да се извършва със заповед, която подлежи на контрол от МЗХГ и по АПК.

Съществуващият текст не дава нормативна възможност за контрол върху образците на документите и създаваната от тях административна тежест върху Кандидата.

Допълнително публикуването на заповедта с приложени образци на документи ще даде възможност на Кандидата да проверява дали работи с актуалните образци за попълване, защото на сайта на ДФЗ няма информация кога е качен документа и с коя заповед е одобрен.

 

 

14 януари 2019 г. 15:14:49 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 4. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя постоянна работна група за управление на Националната програма. В състава на работната група се включват представители на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), ИАЛВ и ДФЗ. Постоянната работна група в сътрудничество с неправителствените организации взема решения по текущи въпроси и проблеми, възникнали при прилагането на Националната програма, включително откриване на приеми по отделните мерки, управление на бюджета и неговото преразпределяне между мерките.

(2) Организацията и редът за работа на постоянната работната група за управление на Националната програма се определят със заповедта по ал. 1.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Заповедта задължително да се публикува на ДФЗ.

Решенията на ПРГ да се публикуват на  сайта на ДФЗ.

ОСНОВАНИЕ:

Осигуряване на публичност за организацията и реда на работа на ПРГ във връзка с вземаните решения за изпълнение на програмата.

Публикуването на решенията на ПРГ ще осигури публичност по отношение на начина за изпълнение на програмата и ще даде предвидимост пред Кандидатите как да се подготвят за участие при минимална административна тежест от това.

Подходящ прием за това е решението на ПРГ от 15.11.2018г., въз основа на което е издаде Заповед № 03-РД/5262 от 27.12.2018г. на ДФЗ, като при наличие на тази публичност Кандидатите ще са разполагали с още 42 дни за вземат обосновано решение за стартиране на процедурите пред ИАЛВ за участие по мерките на програмата, което изключително много е щяло да увеличи техните шансове за това.

 

 

14 януари 2019 г. 15:16:08 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 6, ал. 1, т. 8. смяна на формировката, когато разликата във височината между старата и новата формировка е по-малка от 0,5 метра;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

В приложение към наредбата да се опишат видове формировки и допустимите височини за всяка от тях- от до метри.

ОСНОВАНИЕ:

В резултатите от обществено обсъждане от 22.10.2018г. относно видове формировки епосочено „Не се приема“ с мотив „За целите на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ не е необходимо дефинирането на различните видове формировка. За целите на мярката, смяна на формировката се счита трайно изменение на формата на лозовото насаждение, определящо бъдещото му развитие в зависимост от очакванията на производителя, а не ежегодна резитбена операция по поддръжка на растенията. Минималната разлика във височината между новата и старата формировка трябва да е 0,5 м.

В посочения мотив се въвежда нов термин „формата на лозовото насаждение“, който допълнително увеличава неяснотата по отношение на връзката между формировка и височина.

Следва да се отчете обстоятелството, че за вина за ЗГУ и ЗНП има изрично посочени видове формировки, за които трябва да се дадат параметри на допустимите височини от гледна точна проверката за приемане на лозовото насаждение за допустимо за подпомагане и допълнително точкуване за тези видове вина.

Чл. 6, ал. 1, т. 9. смяна на формировката на лозя, по-млади от 4 години, считано от годината, следваща годината на засаждане, и/или на лозя без напълно формирани кордони, рамена и плодни звена;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текстът „напълно формирани кордони, рамена и плодни звена“ да се промени на „напълно формирани кордони и/или рамена“

ОСНОВАНИЕ:

Съществуващата норма задължава трите елемента на лозата да не са формиране и само в този случай ще има недопустимост, като не отчита обстоятелството, че при определени формировки няма обособяване на кордон, а само на рамене, като и че плодните звена в зависимост от типа резитба може да се формират ежегодно.

 

Чл. 6, ал. 1, т. 11. свързани с подобряване на техниките за управление на лозята, за които е получена помощ, финансирана от ЕС за същите площи през последните 5 финансови години, преди подаване на заявление за издаване на удостоверение за право на участие в ИАЛВ;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Да се уточни „преди финансовата година , в която е подадено заявление за издаване на удостоверение за право на участие в ИАЛВ“

ОСНОВАНИЕ:

В календарната година има периоди на две финансови години, което предполага субективизъм при определяне на периода и възможност за „недобри практики“ в този случай.

Следва еднозначно да се определи спрямо каква година се определя периода.

 

 

14 януари 2019 г. 15:16:21 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

§ 2. В чл. 6, ал. 2, т. 2 накрая се добавя: „освен в случаите, когато той действително и окончателно е поет от бенефициент, различен от данъчно незадължени лица, посочени в чл. 13, ал. 1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (OB, L 347/1 от 11.12.2006 г.); За да бъде допустим за подпомагане невъзстановимия ДДС, експерт-счетоводител или задължителен одитор на кандидата следва да докаже, че ДДС не е бил възстановен и се вписва като разход в сметките на кандидата.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Тестът да се промени като този по чл. 51., ал. 1, т. 3: „3. данък добавена стойност, освен когато не е възстановим по националното законодателство за облагане с ДДС.“

ОСНОВАНИЕ:

Поемането на ДДС от Бенефициента не може еднозначно да се докаже в периода до плащането на финансовата помощ на Бенефициента, защото има хипотези в ЗДДС, които независимо от горното може да дадат възможност за ползване на данъчен кредит за инвестицията по проекта и след това.

Във втория параграф на предложената точка от Бенефициент вече пише Кандидат, а самия текст се отнася за направени разходи, които следва да са в негово качество на Бенефициент.

Изискваният да се докаже „ДДС не е бил възстановен и се вписва като разход в сметките“ предполага инвестициите да са извършени и да отчетени по счетоводните сметки на Бенефициента преди окончателното плащане на финансовата помощ, но горното съображение за съществуващата възможност по ЗДДС да се направи регистрация и теглене на ДДС за инвестицията след окончателно плащане обезсмисля настоящото доказване преди плащане.

ЗАБЕЛЕЖКА

Описаният недопустим разход не е оформен в този вид в програмата и следва първо да се направи промяна в нея и след това да се включва в наредбата.

При вариант на запазване на предложения текст без промяна следва задължително да се включи задължения за запазване на това обстоятелство по отношение на инвестицията, като се изисква представяне на декларация от Бенефициента, че ще спазва това задължение до пълното амортизиране и отписване на инвестицията по ЗСч.

 

 

14 януари 2019 г. 15:16:44 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 7. (1) За финансова помощ за дейностите по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" могат да кандидатстват производители, които са физически или юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, вписани в лозарския регистър като гроздопроизводители с регистрирани лозарски стопанства по реда на Закона за виното и спиртните напитки и които:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текстът да се промени на:

Чл. 7. (1) За финансова помощ за дейностите по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" могат да кандидатстват физически лица, юридически лица и групи/организации на производители, признати в сектор винено грозде по реда на Наредба №12 от 12 май 2015г. (ДВ. 34/2015). Физически лица и юридически лица, както и член/ове на групата/организацията на производителите, трябва да са вписана в лозарския регистър, по реда на Закона за виното и спиртните напитки, като гроздопроизводители и които:“

ОСНОВАНИЕ:

Групата/организацията не е задължително да бъде само от физически или само от юридически лица, като има вариант и да бъде от физически и юридически лица.

Групата/организацията трябва да бъде призната задължително и в сектор винено грозде по реда на Наредба №12 от 12 май 2015г. (ДВ. 34/2015), ако има повече от един сектор за признаване.

Групата/организацията може да създава лозовите насаждения, които да се ползват от нейните членове, но не може да се регистрира в лозарския регистър като гроздопроизводител, защото не може да извършва пряка производствена дейност, което следва от тази регистрация. Регистрация в лозарския регистър следва да се изисква за нейн/и член/ове, на които ще се предоставят за стопанисване създадени по проекта лозови насаждения. Не е задължително всички членове да са регистрирани в лозарския регистър, а само тези които произвеждат винено грозде, защото при призната група в повече от един сектор може да има производители и на друга земеделска продукция.

 

Чл. 7. (2) Финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" не могат да получат кандидати, които са физически лица производители и кандидати юридически лица или група, или организация на физически или юридически лица, чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текстът да се промени на:

Чл. 7. (2) Финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя" не могат да получат кандидати, които са физически лица, юридически лица и групи/организации на производители, признати в сектор винено грозде по реда на Наредба №12 от 12 май 2015г. (ДВ. 34/2015), чиито представляващи са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна.

ОСНОВАНИЕ:

Групата/организацията не е задължително да бъде само от физически или само от юридически лица, като има вариант и да бъде от физически и юридически лица.

Групата/организацията трябва да бъде призната задължително и в сектор винено грозде по реда на Наредба №12 от 12 май 2015г. (ДВ. 34/2015), ако има повече от един сектор за признаване.

 

 

14 януари 2019 г. 15:16:56 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

§ 3. 2. Създава се ал. 3:

(3) Кандидатите по ал. 1, които се явяват възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки, провеждат съответните процедури за избор на изпълнител за дейностите по проекта.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Да се промени на:

(3) Кандидатите по ал. 1, които се явяват възложители по чл. 5 или чл. 6 или чл. 7 от Закона за обществените поръчки(ЗОП, от 15 април 2016г., ДВ 13/2016), провеждат съгласно неговите изисквания процедури за избор на изпълнител за дейностите по проекта.“.

ОСНОВАНИЕ:

Конкретизиране на видовете възложители по ЗОП, които попадат в обхвата на нормата.

Включване на изискването освен да са Възложител по ЗОП, но и да проведат процедурите по изискванията на ЗОП.

 

 

14 януари 2019 г. 15:17:08 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 8 (4) Паричното обезщетение за загуба на доход по чл. 5, ал. 2 и ал. 3, т. 2 се изчислява въз основа на средния годишен добив от хектар за последните две винарски години преди извършване на изкореняване. Средният годишен добив, за който се изплаща обезщетение, е до 9000 кг/ха.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни какво се има в предвид под „преди извършване на изкореняване“:

- винарска година, в която е входирано „Уведомление за край на изкореняване на лозови насаждения“ или

- винарската година, в която е входирано „Заявление за издаване на разрешение за пресаждане/присаждане или

- винарската година, в която е издадено „Разрешение за пресаждане/присаждане“

 

Чл. 8 (5) Парично обезщетение за загуба на доход получават производители, които са изкоренили площи с плододаващи винени лозя, надлежно поддържани в добро агротехническо състояние през последните две винарски години, предхождащи изкореняването, и за които са подадени годишни декларации за реколта за последните две години. Когато производителите извършват изкореняване на съществуващи плододаващи лозови насаждения, без да получават финансова помощ за това, парично обезщетение за загуба на доход им се предоставя само ако са уведомили ИАЛВ за предстоящото изкореняване най-малко 7 дни преди неговото начало.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Предлагам да се даде определение за „плододаващи винени лозя“, защото не е ясно какво се има в предвид. В ЗВСН също липсва такова определение!

Има възможност лозята да са в жизнен период на плододаване, но по годишна декларация за реколта за винарска година да са с нулеви количества произведено грозде, например поради градушка, и следва ли от това, че не трябва да получават подпомагане?

 

2. Предлагам да се уточни, че „подадени годишни декларации за реколта за последните две години“, е „Декларация за реколтата от грозде в съответствие с член 8 на Регламент 436/2009“.

 

 

14 януари 2019 г. 15:17:29 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 9. (2) 2. документи, удостоверяващи правното основание за ползване на имота/имотите, посочени в ППК; договорите за ползване на имотите следва да са с нотариална заверка на подписите на страните и за срок от минимум 5 календарни години, следващи годината на планираната крайна дата за изпълнение на проекта, като това изискване не се отнася за имотите, в които ще се извършват дейности по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква "а";

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Предлагам да се уточни, че се прилагат копия, а не оригиналите на документите, защото е записано само „документи…“. Оригиналът следва да се представя само за съпоставка с копието.

 

2. Предлагам да се уточни какво се има в предвид под „като това изискване не се отнася за имотите, в които ще се извършват дейности по чл. 5, ал. 1, т. 2, буква "а"“:

- документът за право на ползване може да не е с нотариална заверка на подписите и срок за ползване да бъде минимум една календарна година от датата на неговото подписване.

Има ли други условия които следва да се съблюдават в този случай спрямо документа за ползване?

 

Чл. 9. (2) 3. актуална скица за всеки имот, посочен в ППК, издадена не по-рано от 6 месеца преди датата на подаване на заявлението, а когато е издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър - с отразени последните промени в границите и данните за имота;

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Предлагам да се уточни, че се прилагат копия на актуалните скици, а не техните оригинали, защото е записано само „актуална скица…“. Оригиналите следва да се представя само за съпоставка с копието.

Липсата на това уточнения създава допълнителна административна тежест върху кандидата, включително и поради ползване на оригинал на скица и за целите на други програми и задължения пред държавни и общински институции.

Допълнително при неодобрение от страна на ИАЛВ документите не се връщат на Кандидата и при следващо кандидатстване той следва да ги осигури отново в оригинал!

 

2. Предлагам да отпадне текста „, а когато е издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър - с отразени последните промени в границите и данните за имота;“ поради невъзможност от страна на ИАЛВ/ДФЗ да направи проверка за това обстоятелство по представена скица. Достатъчно е изискването за „актуална скица“!

Ако не се приеме следва да се разшири обхвата и за скиците от общините, които не са включени в „Агенцията по геодезия, картография и кадастър“.

 

Чл. 9. (2) 4. заверен препис на нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Предлагам да се даде възможност за прилагане и на оригинал на пълномощно, а не само заверен препис, защото се създава допълнителна административна тежест върху Кандидата да набави „препис на нотариално заверено пълномощно“, което има и финансово изражение.

2. След последната редакция на наредбата е отпаднала дума „изрично“. Предлагам да се запише в точката, като се има в предвид, че пълномощното следва да е само за целите на мярката, както е записано в Резултатите от обществено обсъждане от 22.10.2018г. по отношение на забележка по чл. 9, ал. 2.

 

 

14 януари 2019 г. 15:18:00 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 9. (4) При подаване на заявления по ал. 1 за дейности по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 се подава уведомление за начало на изкореняване по реда на Наредба № 9 от 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя (ДВ, бр. 42 от 2016 г.), наричана по-нататък "Наредба № 9 от 2016 г.".

ЗАБЕЛЕЖКА:

В Резултатите от обществено обсъждане от 22.10.2018г. по отношение на „Да се уточни какво става в този случай с подаденото заявление за начало на изкореняване по Наредба № 9 от 2016 г.- ИАЛВ ще го приеме ли при последващо входиране на ново заявление за участие.“ е записано „Не се приема“ с основание „Текстът е изчерпателен, заявлението се отхвърля.

Във връзка с горното не става ясно дали ИАЛВ ще приеме като документ по точката вх.№ на подадено при предходно кандидатстване Уведомление за начало на изкореняване по реда на Наредба № 9, защото Кандидатът може да изкорени за своя сметка имотите и да не кандидатства следват път за финансова помощ за тази дейност.

Във връзка с тази неяснота предлагам ал. 4 да отпадне, а ИАЛВ контролира това спрямо задълженията на Кандидата по Наредба № 9 от 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя (ДВ, бр. 42 от 2016 г.).

 

Чл. 9. (6) 1. решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка/становище по екологична оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие/решение по оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна среда, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда и/или Закона за водите;

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Предлагам да се уточни, че се прилагат копия на решението. Оригиналът следва да се представя само за съпоставка с копието.

Липсата на това уточнения създава допълнителна административна тежест върху кандидата, включително и поради нуждата от представяне на оригинал на решението и при следващо кандидатстване, ако не е бил одобрен от ИАЛВ.

 

2. Предлагам да се разшири текста с възможността, ако документа не приложен, Кандидата да го представи в срока по чл. 13, ал. 10, защото документа се издава от държавна институция по законова процедура, която не се съобразява със сроковете по настоящата наредба.

 

 

14 януари 2019 г. 15:18:21 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 9. (6) 3. нотариално заверено копие или препис от разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект съгласно чл. 50, ал. 3 от Закона за водите и документ, удостоверяващ правното основание за ползване на водния обект, когато разрешителното за ползване е на трето лице.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни следва ли да се прилага документ, уреждащ отношенията межди Кандидата и лицето по „Разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект“, ако са различни лица.

 

Чл. 9. (7) При подаване на заявление за дейностите по чл. 5 кандидатите са задължени да предоставят цифрови географски данни за площите, върху които имат намерение да извършат дейностите и за които ще заявяват предоставяне на финансова помощ от ДФЗ. Изпълнителната агенция по лозата и виното проверява данните за заявената площ чрез извършване на административни проверки и проверки на място.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В Резултатите от обществено обсъждане от 22.10.2018г. по отношение на настоящата алинея е записано „Не се приема“ с основание „ИАЛВ ще разполага с цифровите географски данни след като кандидатът ги предостави в агенцията. Задължително изискване към данните е да бъдат съвместими с ИСАК.

В § 1, т. 46. е записани: „"Цифрови географски данни" са геометрични изображения на лозарските площи, които съдържат в своите реквизити точна географска информация за местоположение, правно основание и заявена/и за подпомагане дейност/и.“

 

Във връзка с резултат от обществено обсъждане и нов текст по наредбата моля да се уточни:

1) какво се разбира под „съвместими с ИСАК“, защото в т. 46 това не е посочено;

2) какво се разбира под „геометрични изображения на лозарските площи“- следва да се представят и под формата на геометрични фигури в електронен вид. В какъв файлове формат трябва да бъдат тези файлове с геометрични фигури?

3) в каква система трябва да бъдат географските координати за местоположение?

4) каква точно информация трябва да се подава във връзка с „правно основание“?

5) каква точно информация трябва да се подаде във връзка с „заявена/и за подпомагане дейност/и“. Трябва ли да се посочва подмярката по чл. 5, ал. 1 или само дейността?

6) в какъв файлов формат и с какви файлове следва да се подаде информацията по точки 3,4,5?

 

 

14 януари 2019 г. 15:18:35 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 12 (11) При поискване от ДФЗ ИАЛВ по служебен път предоставя в срок три работни дни докумените по ал. 4 и 5, цифровите географски данни на одобрената от ИАЛВ площ за извършване на дейностите, удостоверението за право на участие и утвърдения ППК. Когато срокът на валидност на удостоверението е удължен, ИАЛВ предоставя на ДФЗ и заповедта по чл. 11, ал. 5.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам „докумените“ да се замени с „документите“

 

Чл. 13 (9) Резултатите от класирането се публикуват на интернет страницата на ДФЗ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В Резултатите от обществено обсъждане от 22.10.2018г. по отношение на предложение:

„Предлагам да се допълни с текст „, които съдържат:

  • Име на кандидата
  • ЕИК по Търговски регистър/ ЕИК по регистър БУЛСТАТ
  • УИН по лозарски регистър
  • № на лозарско стопанство по проекта
  • Критерии и заявени точки по тях
  • Критерии и одобрени точки по тях
  • Заявени разходи
  • Одобрени разходи
  • Заявен процент на финансова помощ
  • Одобрен процент на финансова помощ”

е записано „Не се приема“ с основание ДФЗ публикува информация, съгласно вътрешния си правилник и акредитацията за работа с лични данни.

Във връзка с горното и след проверка на публично достъпна информация за Вътрешен правилник не откривам несъответствия, които да ограничават публикуване на описаните по- горе данни на одобрените кандидатите по прием.

Поддържам предложението си ДФЗ да публикува посочените данни или в резултат на настоящото предложение да се посочат точно условията, които се нарушават по Вътрешен правилник и акредитацията за работа с лични данни, които не позволяват това да се извърши.

 

 

14 януари 2019 г. 15:18:44 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 17 (3) 2. приемно-предавателни протоколи с изпълнителите за извършените дейности и материали по проекта;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни, че документа се представя като копие, а оригиналът се ползва само за съпоставка на копието.

 

Чл. 17 (3) 3. за дейностите по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2 - документи, удостоверяващи качеството на различните категории лозов посадъчен материал, съгласно изискванията на Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал (ДВ, бр. 71 от 2006 г.);

ЗАБЕЛЕЖКА:

В Резултатите от обществено обсъждане от 22.10.2018г. по отношение на „Предлагам да се уточни как се постига съответствие с Наредба № 95 от 2006 г. при ползване на лозово посадъчен материал от ЕС, като изрично се посочат в този случай приложимите за това документи.“ е записано „Не се приема“ с основание За целите на мярката текстът е изчерпателен.“.

Във връзка с алинеята и основанието не стават ясни приложимите документи, които следва да се представят към заявлението.

Моля да се уточни какви документи следва да се приложат в конкретния случай или да намерят място в точката.

 

 

14 януари 2019 г. 15:19:39 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 21 (1) 6. при проверката на място по чл. 18, ал. 3 се установи, че неприхващането е над 10 на сто от броя на лозите, финансовата помощ се преизчислява съгласно приложение № 1.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В Резултатите от обществено обсъждане от 22.10.2018г. по отношение на „Предлагам да отпадне, защото липсва определение за „неприхващане” или да се даде такова определение.“ е записано „Не се приема“ с основание Проверките се извършват от специалисти в областта, които са компетентни да установят посочените обстоятелства.“.

Във връзка с горното и отново липса на определение за „неприхващане на лози” не става ясно какви са правилата и методиката, които „специалисти в областта“ ще приложат за да определят процента на неприхващатане.

Предлагам да се даде определение за „неприхващане на лози“, което ще се ползва за целите на настоящата точка.

 

 

14 януари 2019 г. 15:19:49 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 28. (1) Заявление за изплащане на парично обезщетение за загуба на доход се подава в ЦУ на ДФЗ в срока по чл. 17, ал. 1 и към него се прилага заверен препис на изрично нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В Резултатите от обществено обсъждане от 22.10.2018г. по отношение на „Предлагам да се уточни дали заявлението се подава след подаване на заявление за окончателно плащане или заедно с него.“ е записано „Не се приема“ с основание Заявление за обезщетение при загуба на доход може да се подава след влязла в сила заповед на Министъра на земеделието, храните и горите, с която се определя цената на килограм грозде за целите на мярката.“.

Във връзка с горното предлагам да се включи в наредбата горното разяснение, защото в противен случай не може да се откаже приемане на Заявление за изплащане на парично обезщетение за загуба на доход, ако то се входира от Бенефициент след изпълнена дейност „Изкореняване“ и получено удостоверение от ИАЛВ, което не е задължително да съвпада със срока за издаване на заповедта от МЗХГ.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В Резултатите от обществено обсъждане от 22.10.2018г. по отношение на „Предлагам да се уточни дали заявлението се подава след подаване на заявление за окончателно плащане или заедно с него.“ е записано „Не се приема“ с основание Заявление за обезщетение при загуба на доход може да се подава след влязла в сила заповед на Министъра на земеделието, храните и горите, с която се определя цената на килограм грозде за целите на мярката.“.

 

 

14 януари 2019 г. 15:20:01 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 30. (1) Ползвателят на финансовата помощ е задължен за периода от нейното получаване до изтичане на срока по чл. 29, ал. 1 да декларира всички площи, заети с лозови насаждения, за които е получил финансово подпомагане, по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда на подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.).

ЗАБЕЛЕЖКА:

В Резултатите от обществено обсъждане от 22.10.2018г. по отношение на „Предлагам да се уточни, че финансовото подпомагане е по реда на настоящата наредба или да се даде обяснение какво се има предвид под „за които е получено финансово подпомагане”“ е записано „Не се приема“ с основание Текстът е изчерпателен. Финансовото подпомагане е по реда на Наредба № 5/2009“.

Във връзка с горното не става ясно и следва да се уточни:

1) Ползвателят е длъжен да декларира  лозята, за които е получил подпомагане по Наредба №6(настоящата наредба), като за декларирането прилага реда по Наредба №5/2009г. или

2) Ползвателят е длъжен да декларира всичките лозята по реда на Наредба №5/2009г.

 

14 януари 2019 г. 16:51:36 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 50. (1), т.1, буква „и“, „вв) автоматични системи;“

ЗАБЕЛЕЖКА:

В Резултатите от обществено обсъждане от 22.10.2018г. по отношение на „Предлагам да се даде определение за „автоматични системи”, защото такова липсва или да се даде обяснение какво е „автоматични системи”“ е записано „Не се приема“ с основание Терминът се използва в общоупотребимия му смисъл.“.

Във връзка с горното не става ясно какъв вид машина и оборудване ще се приеме за автоматизирана система за инфраструктурата за избата и коя ще бъде полуавтоматизирана или ръчна? Какъв е критерия системата да е за инфраструктурата за избата?

Изразът „Терминът се използва в общоупотребимия му смисъл“ не следва да се ползва при обяснения по проекти на нормативни актовете, защото не дава еднозначен отговор по предложението или забележката. Възможността за неговото тълкуване спрямо познания или знания на служител създава субективизъм при прилагане на нормата.

 

 

14 януари 2019 г. 16:51:45 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 50. (1), т.1, буква „з“, ее) модулна система за позициониране на бъчви;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В Резултатите от обществено обсъждане от 22.10.2018г. по отношение на „Предлагам да се даде определение за „модулна система”, защото такова липсва или да се даде обяснение какво е „модулна система”“ е записано „Не се приема“ с основание Терминът се използва в общоупотребимия му смисъл.“.

Във връзка с горното не става ясно какъв вид машина и оборудване ще се приеме за модулна система за позициониране на бъчви и коя ще бъде немодулна? Какъв е критерия системата да е модулна?

Изразът „Терминът се използва в общоупотребимия му смисъл“ не следва да се ползва при обяснения по проекти на нормативни актовете, защото не дава еднозначен отговор по предложението или забележката. Възможността за неговото тълкуване спрямо познания или знания на служител създава субективизъм при прилагане на нормата.

 

 

14 януари 2019 г. 16:51:56 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 50. (1), т.1, буква „з“, жж) автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В Резултатите от обществено обсъждане от 22.10.2018г. по отношение на „Предлагам да отпадне думата „автоматична”, защото е възможно да се ползва и ръчна такава система.“ е записано „Не се приема“ с основание Националната програма предвижда поподма-гане само на автоматизирани системи.“.

Във връзка с горното и след допълнителна проверка в Националната програма не става ясно какъв вид машина и оборудване ще се приеме за „автоматизирана стелажна система за съхранение на бутилирани вина“? Какъв е критерия системата да се приема за автоматизирана, полуавтоматизирана или ръчна?

 

 

14 януари 2019 г. 16:52:05 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

Чл. 50. (1), т. 2. общи разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1, като хонорари на инженери и консултанти, предпроектни проучвания, придобиване на патентни права и лицензи, извършвани както в процеса на подготовка на заявлението за предоставяне на финансова помощ, така и по време на изпълнение на дейностите; тези разходи не надхвърлят 4 на сто от всички разходи по проекта.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В Резултатите от обществено обсъждане от 22.10.2018г. по отношение на „Предлагам да се прецизира основата за общите разходи, като се простира само върху разходите по т.1 , а не върху всички раз-ходи по проекта, защото самите те са част от тях.“ е записано „Не се приема“ с основание Текстът е ясен.“.

Във връзка не става ясно „4 на сто от всички разходи по проекта“ се пресмята като „4 на сто от сумата на разходите по т.1 и т.2“, защото ако „всички разходи“ включват разходите по т.1 и т.2, то следва, че общите зависят от самите себе си!

Предлагам да се прецизира текста или да се даде обяснение за начина на изчисляване на тези разходи.

 

 

14 януари 2019 г. 16:52:18 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6

§ 1. 22. "Обикновена подмяна" е обновяване на съществуващо оборудване без подобряване на съществуващата технология.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се опишат минимални критерии, спрямо които ще се приема, че има обикновена подмяна- например запазване на производствения капацитет, невъвеждане на нови технологични процеси и др.

Липсата на такива минимални критерии създава субективизъм при прилагане на нормата.