Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица и от самоосигуряващите се лица

Предвижда се разпоредбите на наредбата да се приведат в съответствие с чл. 23 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (загл. изм. - ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) (ЗТРРЮЛНЦ), като  се предлага навсякъде в наредбата думите „ЕИК на търговеца“ да бъдат заменени с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“.          

С цел минимизиране некоректно подаване на данни за осигурителен стаж е предложено декларация обр. № 1 с данни  за лицата, подлежащи на осигуряване по чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО, да се подават след издадени задължителни предписания от НОИ, когато декларациите се отнасят за месеци и години преди предходната календарна година. Няма да се изискват задължителни предписания в случаите, когато в хода на проверка или ревизия органите по приходите служебно установят обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.

 

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 17.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.1.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 декември 2018 г. 21:24:51 ч.
asene

промени за облекчаване на административната тежест за гражданите

Уважаеми Дами и Господа,

Пред вид ситуацията, че тече срок за обществено обсъждане по промени в Наредба Н-8 с цел намаляване на административната тежест за гражданите, макар че не са включени в РМС704/05.10.2018г. имам предложения за промени при подаване на Декларация обр.7  и Декларация обр.8, които касаят много хора, най-вече при заплащане на здравното осигуряване.

Подаването на  Декларация обр.7 е въведено от 01.01.2013г., когато сметката за данъци и осигуровки беше една. От 04.03.2014г. сметките за здравно осигуряване са отделни и постъпилите средства погасяват най-старото задължение когато лицето е било самоосигуряващо се или осигуряващо се за своя сметка. Лица, които са с прекъснато здравно осигуряване и постъпят спешно в болница трябва да намерят човек, който да отиде в НАП по постоянен адрес и преди да плати здравното осигуряване да попълни и тази Декларация – обр.7 от чуждо име, като се самоупълномощи. Има и несъответствия: Макар и неподало лице Декларация-обр.7 за няколко неосигурени месеци, ако днес вече е самоосигуряващо се лице и внесе сума, тя погасява първо старите задължения, съгласно чл.169, ал.5 от ДОПК. Има и  електронна услуга със свободен достъп на НАП, която дава следната възможност: въвеждайки ЕГН на дадено лице да се изготви примерно платежно нареждане със сметката на съответната ТД на НАП по негов постоянен адрес, като се впише сумата, която желаем да внесем или директно да заплатим сумите през виртуален ПОС-терминал на НАП. Предложението ми е Декларация-обр 7, да подават само лица, които избират  „осигурителен доход върху който се плаща здравно осигуряване в размер на....“ /различен от минималния определен по закон/, както и когато желаят да го променят.

Относно Декларация -обр.8: Длъжностно лице по пенсионно осигуряване в съответното ТП на НОИ разглежда заявлението на лицето, преценява недостигащия стаж по чл.68, ал.1 от КСО и в 5-дневен срок от подаването изпраща Уведомление по чл.98, ал.1 от КСО на постоянния адрес на заявителя с указана сума, която следва да се внесе по сметка за ДОО на компетентната ТД на НАП в 14-дневен срок. Лицето трябва да подаде Декларация-обр. 8 пред съответната ТД на НАП по постоянния си адрес преди да внесе сумата указана в уведомлението, като го носи за справка. Съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Н-8 Декларация-обр. 8 се подава само на хартиен носител. ТП на НОИ прави служебно справка дали е внесена съответната сума и тогава отпуска пенсията. Внасянето на сумата е еднократно, задължително.

Тъй като целият процес от определянето размера на внесената сума до проверката за внасянето й се води от длъжностното лице по пенсионно осигураване, то би било логично Декларация-обр.8 да се подава електронно от ТП на НОИ.

Поздрави,

Асен Михалков

 

10 януари 2019 г. 22:02:41 ч.
KosKos

Няколко предложения:

1. Предлагам параграф 2 от проекта да влезе в сила от деня на обнародване на наредбата в ДВ. Разпоредбата е свързана с процес по приемане на декларации и не е приемливо да влязат в сила със стара дата.

2. В текста на Указанието за попълване на декларация 1 и 5 в  код  12 - за самоосигуряващи се може да се поясни, че е с изключение на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители. защото зо тях се попълва код 13;

3. Също в указанията за попълване на декларация 1 , в т. 16.5 да се поясни, че неплатеният отпуск е по чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО, защото  т. 2 сащо визира неплатен отпуск, но за временна неработоспособност