Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на нормативни актове на Министерския съвет

С предложения проект на акт се цели оптимизиране на администрацията на Министерството на правосъдието и второстепенните разпоредители с бюджет. Предлага се числеността на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията (ЗА) в Министерството на правосъдието от 7 щатни бройки към настоящия момент да се увеличи с 3 щатни бройки, с оглед броя на служителите в системата на министерството. Със ЗПКОНПИ, § 2, ал. 5 от допълнителните разпоредби, на Инспекторатите по чл. 46 от ЗА са възложени нови функции по отношение проверката на декларациите, подавани по ЗПКОНПИ, както и производството по установяване на конфликт на интереси. С оглед на цитираната разпоредба с Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи (Наредбата), приета с Постановление № 93 от 01.06.2018 г. на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 48 от 2018 г.), се определя числеността на инспекторатите при брой на служителите в проверяваните структури над 1200 да е не по-малко от десет инспектори, включително ръководител (чл. 6, ал. 3, т. 5). В Министерството на правосъдието инспекторат като структурно звено и функции има само в министерството, като към второстепенните разпоредители към министъра на правосъдието няма обособени такива структурни звена.


Дата на откриване: 18.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 31.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари