Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

В действащото Постановление № 328 на Министерския съвет от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (обн., ДВ, бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 28.12.2017 г.) не са уредени условията и редът за получаване на стипендии от ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап, както и от ученици, които са приети за обучение в Ⅷ клас по защитeните от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.

С проекта на ПМС за изменение и допълнение на ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование се цели да се адресират идентифицираните непълноти в нормативния акт и да се въведат регламенти, които ще подпомогнат осъществяването на политиките за превръщане на началното професионално образование и обучение в привлекателна възможност за учене, за укрепване на връзката между професионалното образование и обучение, от една страна, и изискванията на пазара на труда, от друга, за намаляване дела на отпадналите от училище ученици и др.

Промените в ПМС № 328 от 21.12.2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование ще окажат позитивно въздействие най-вече по отношение на учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение) в класовете от първи гимназиален етап, и на учениците, които са приети за обучение в Ⅷ клас по защитeните от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година, сред които и ученици от уязвими групи, както и на техните родители. През учебната 2017/2018 година в дуално обучение са включени 1749 ученици в 81 паралелки в 47 професионални гимназии и над 200 работодатели-партньори.

Очакваните резултати са свързани с подобряване на условията за мотивиране на учениците за повишаване на образователните им резултати и за придобиване на образование и квалификация, както и за намаляване риска от отпадане от училище. Това ще окаже позитивно въздействие и по отношение предприятията в бизнеса, тъй като се очаква да бъдат удовлетворени техните потребности от квалифицирани специалисти.


Дата на откриване: 19.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари