Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести е изготвен поради необходимост от привеждането ѝ в съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/945 на Комисията от 22 юни 2018 година относно заразните болести и свързаните с тях специфични здравни проблеми, които да бъдат включени в обхвата на епидемиологичния надзор, както и съответните определения на случаи (OB, L 170, 06.07.2018 г.). Списъкът на заразните болести, които подлежат на задължително съобщаване в рамките на Европейския съюз (ЕС), е допълнен с болестите Денга, Лаймска невроборелиоза, болест, предизвикана от вируса на Зика и болест, предизвикана от вируса на Чикунгуня. Ревизирани са дефинициите на няколко други заразни болести и здравни проблеми като антимикробната резистентност към антимикробни агенти и вътреболничните инфекции. Списъкът на болестите и списъкът с дефинициите на случаи са съгласувани с номенклатурата на Световната здравна организация (СЗО) съгласно Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, десета ревизия (МКБ-10).

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: nspiridonova@mh.government.bg  


Дата на откриване: 22.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 4.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари