Обществени консултации

Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода

С настоящия законопроект се цели да бъдат въведени в българското законодателство изискванията на Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз (ОВ L 327/27 от 5 декември 2008 г.), измененено с Рамково решение 2009/299/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 година за изменение на рамкови решения 2002/584/ПВР, 2005/214/ПВР, 2006/783/ПВР, 2008/909/ПВР и 2008/947/ПВР, с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес. Големият обем на материята, уредена в рамковото решение, както и възприетата практика при въвеждането на актове на вторичното право на Европейския съюз в областта на сътрудничеството по наказателноправни въпроси изискват създаването на отделен закон. С настоящия законопроект се установява уредба за трансфер на осъдени лица между държавите членки на ЕС, която ще замени режима, установен с Конвенцията на Съвета на Европа за трансфер на осъдени лица от 1983 г. и Допълнителния протокол към нея от 1997 г. както и Европейската конвенция за международно признаване на присъди от 28 май 1970 г., които понастоящем систематично са отразени понастоящем систематично са отразени в разпоредбите на чл. 453 до чл. 462 и чл. 463 до чл. 470а от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Законопроектът подробно урежда условията и реда за признаване и изпълнение в Република България на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, постановени в друга държава членка на Европейския съюз.


Дата на откриване: 21.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 21.1.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 декември 2018 г. 15:42:50 ч.
RIA

Липсва цялостната оценка на въздействието

Файлът озаглавен "Цялостна предварителна оценка на въздействието" всъщност съдържа само нейното резюме. Съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредбата за обхвата и методологията на извършване на оценка на въздействието, цялостната предварителна оценка на въздействието се състои от доклад и резюме.

С оглед спазване на правилата по ЗНА и НОМИОВ, за обществена консултация следва да бъде качена цялостната предварителна оценка на въздействието в нейната пълнота - и доклад и резюме.

Център за оценка на въздействието на законодателството

15 януари 2019 г. 13:02:54 ч.
n_vass_1@abv.bg

идеи за корекции в проекта

Желателно е разпоредбите в НПК относно трансфер на наказателни производства и трансфер на осъдени лица ДА БЪДАТ ЗАПАЗЕНИ В КОДЕКСА, защото същите са валидни в хипотези, когато се осъществява трансфер от държава - НЕЧЛЕН на Европейския съюз към България. Те трябва да бъдат единствено уточнени, че не се прилагат за случаите, посочени във въпросния закон. Трябва да бъде прецизирано и в какво заседание (открито или разпоредително) ще се произнася съдът, когато трябва да приеме или да откаже да приеме трансфер на наказателно поризводство или на осъдено лице, защото такова правило няма в НПК.

Когато трансферът се осъществява между България (член на ЕС) и друга държава-член на ЕС, тогава би следвало да се прилагат правилата, залегнали в посочения закон (ако бъде приет).

Иначе - този закон трябваше да бъде приет до 2 години (2010г.) от приемане на Рамковото решение.