Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет се променя Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика с цел привеждане на функциите и числеността на Инспектората към министъра на труда и социалната политика в съответствие с изискванията на Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси и Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи.

 

Функциите на дирекциите в МТСП се привеждат в съответствие с внедрените Системи за управление при предоставянето на административни услуги.

С оглед подобряване на процесите по планиране и управление на риска в МТСП, функциите по координиране на стратегическото и оперативно планиране и осъществяване мониторинга и оценката на дейността на МТСП и функциите по управление на риска на стратегическо и оперативно ниво и поддържане на регистър на рисковете преминават от дирекция „Финанси“ в дирекция „Информационни технологии и административно обслужване“, която променя наименованието си на дирекция „Стратегическо планиране, информационни технологии и административно обслужване“.

С приетите промени се въвеждат функционални промени в отделните дирекции на министерството, чиято цел е постигане на по-добра ефективност на административните процеси в министерството.

 


Дата на откриване: 21.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 21.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари