Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-12 от 12.04.2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите

На военнослужещите назначени на длъжности в специални щатове на министъра на отбраната и във временни щатове се изплаща основно месечно възнаграждение, съгласно чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ. Извършените промени в системата на заплащане на военнослужещите и формирането на основонто им месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното им военно звание (арг. чл. 24, ал. 2 и чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ обн., ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), налагат привеждането на Наредба № Н-12 от 12.04.2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите в съответствие със законодателните промени. С оглед изложеното и в изпълнение на § 4, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на ЗОВСРБ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г.) се актуализират и следните подзаконови нормативни актове на министъра на отбраната: - Наредба № Н-10 от 31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при ностизпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия; - Наредба № Н-18 от 19.12.2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници; - Наредба № Н-18 от 20.07.2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства. С проекта на нормативния акт ще се проведат обществени консултации в 14-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с предприемането на всички законосъобразни действия по стартиране изплащането на основните месечни възнаграждения на военнослужещите, назначени на длъжности в специалните щатове на министъра на отбраната и във временните щатове, с началото на финансовата 2019 година.


Дата на откриване: 28.12.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 10.1.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 януари 2019 г. 21:15:27 ч.
спирдон

Граматиката

Добре е внимателно да прочетете текста на проекторешението на Народното събрание,за да поправите граматическите грешки.

02 януари 2019 г. 21:23:04 ч.
спирдон

Поправка

Предният коментар не се отнася за този проект

08 януари 2019 г. 18:30:43 ч.
Г. Георгиев

Предложения за промени

Привет,

В параграф & 4, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби колоната „резерв”  от образеца да се замени с „резервисти/запасни”, защото става дума за човешки ресурси от резерва.

Мотиви: Съгласно Закона за резерва на въоръжените сили на Република България резервът се състои от човешки ресурси и техника, като човешките ресурси обхващат резервисти и запасни.

С параграф & 3, т. 3 от Преходните и заключителни разпоредби се предлага да се отмени Раздел XI от Наредба № Н-15, с който фактически се премахват допълнителниото възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба ...... Подобното допълнително възнаграждение за цивилните служители, работещи в МО и военните формирования, не се премахва. Така ще се създаде неравнопоставеност между военнослужещи и цивилни служители. Предлагам този параграф да отпадне.

09 януари 2019 г. 21:53:43 ч.
Sharp

Предложение

Предлагам т.3 от параграф 3 да отпадне от проекта по следните причини:

1. Предложението е немотивирано. Нищо от извършените промение в ЗОВСРБ (обн. ДВ. бр. 98 от 2018 г.) и посочените аргументи (чл.24 ал.2 и чл.212 ал.1 от ЗОВСРБ) не кореспондира с предложените за премахване чл.33 ал.1 и ал.2 от Наредба Н-15/2010 г. , и съответно не налага тяхната отмяна.

2. Премахването на чл.33 ал.1 и ал.2 от Наредба Н-15/2010 г. ще намали автоматично заплатите на всички военнослужещи с 15% срещу медийно обещание за увеличение с 10%, с което практически заплатите на военнослужещите ще се намалят с 5% спрямо сегашното ниво.

3. Допълнителното възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната служба, свързани със статуса на военнослужещите, изпълняващи държавна служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на въоръжена защита на страната полагащо се по чл. 33 ал.1 и ал.2 от Наредба Н-15/2010 г., беше въведено за компенсиране на ограничените граждански права на военнослужещите по Раздел III, от ЗОВСРБ озаглавен "Статус на военнослужещите". С премахването на чл.33 се премахва компенсацията за тези ограничени права, а самите ограничения (по ч.182, чл.183 и чл.184 от ЗОВСРБ) остават.