Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие въвежда нов подход за управление на мрежата Натура 2000 в България. Подходът предвижда изграждане на нови структури за управление на мрежата на национално и регионално ниво.


Дата на откриване: 7.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 8.2.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 февруари 2019 г. 11:18:51 ч.
BIA_bg

Становище на БСК

Становището на БСК е публикувано на адрес https://www.bia-bg.com/standpoint/view/25060/

06 февруари 2019 г. 09:13:11 ч.
ptzvetkov

Информация и становище по предлаганите изменения в Закона за биологичното разнообразие

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с предложените промени в Закона за биоразнообразието (ЗБР) ви изпращам следните данни: Днес 06 февруари 2019 год. забелязах 5 екземпляра от вида голям синигер Parus major L.,  които редовно подхранвам през тежките зими на терастата на апартамента, който обитавам в Квартал Дървеница, София. Надявам се данните ми да се ползват по предназначение за опазване на птиците в България. Подал информацията: Магистър по екология, с опит в орнитологичните проучвания, Петко Димитров Цветков

Забележка: Предлагам и настоявам да оттеглите несъстоятелните поправки в ЗБР поради следните причини:

Подложеният на обществено обсъждане проект на ЗИД на ЗБР е със сериозни слабости и отклонения от основния смисъл за защитена природа и съхранено биоразнообразие, включително принципите за запазването на естествените местообитания на дивата флора и фауна, предмет на действащия ЗБР и европейските директиви за птиците и местообитанията.

Смятам, че предложеният проект на закона отваря пътя за унищожаване на уникалното биоразнообразие, което България притежава. Освен това, с проектозакона на ЗБР се цели да се заличат дългогодишни установени добри практики, които понастоящем са образец на европейско ниво за опазена природа.

Смятам за абсолютно недопустимо да се задължава всеки горски служител, природолюбител, рибар, ловец, берач на плодове или турист, посетил природата, да се отчита пред МОСВ и неговите структури какво е видял или работил. Това е накърняващо човешките права изискване и е нарушение на Конституцията на Република България, Хартата за основните права на ЕС и Закона за авторското право. Не подкрепям текстовете в проектозакона, които лишават гражданите от участие в обществени обсъждания при промяна предмета и целите за опазване в заповедта за защитена зона.

Остро възразявам и срещу текстовете в проектозакона, с които режимите в заповедите на защитените зони, ще се определят по “преценка на Министъра”, а не от “целите за опазване на защитената зона”.

Не подкрепям текстовете в проектозакона, с които се цели да се раздробят утвърдените защитени зони от Европейските институции, като се правят планове за управление на ниво област, а не ниво зона. Защитените зони, като тези, които съвпадат например с националните паркове Рила и Пирин и природния парк Витоша, понастоящем се управляват от единни дирекции и планове за управление да бъдат разпарчетосани и предоставени за управление на няколко различни РИОСВ с "частични териториални планове за управление".

Изразявам категорично несъгласие и по създаването на консултативни съвети за Натура 2000, доминирани от участници без доказан опит и познания в биологията и екологията. Настоявам в тези съвети да се включат представители на организации, които имат екологични и биологични познания.

Още веднъж настоявам МОСВ да изтегли проектозакона за изменение на ЗБР, който отслабва защитата на утвърдената екологична мрежа Натура 2000 в България и тълкува превратно европейското екологично законодателство "както дявола евангелието"!

06 февруари 2019 г. 13:50:21 ч.
crazybird

Гражданско становище предложение за промени ЗБР

Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Г-Н МИНИСТЪР,
Като гражданин на Република България с отношение към природното ни богатство, на Вашето внимание представям моето становище по публикувания на 07.01.2019 г. проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие .
Подложеният на обществено обсъждане проект на ЗИД на ЗБР е със сериозни слабости и отклонения от основния смисъл за защитена природа и съхранено биоразнообразие, включително принципите за запазването на естествените местообитания на дивата флора и фауна, предмет на действащия ЗБР (1) и европейските екологични директиви.
Смятам, че предложеният проект на закона отваря пътя за унищожаване на уникалното биоразнообразие, което България притежава. Освен това, с проектозакона на ЗБР се цели да се заличат дългогодишни установени добри практики, които понастоящем са образец на европейско ниво за опазена природа.
Считам за абсолютно недопустимо да се задължава всеки горски, природолюбител, рибар, ловец, берач на плодове или турист, посетил природата, да се отчита пред МОСВ и неговите структури какво е видял или работил. Това е накърняващо човешките права изискване и е нарушение на Конституцията на Република България, Хартата за основните права на ЕС и Закона за авторското право. Не подкрепям текстовете в проектозакона, които лишават гражданите от участие в обществени обсъждания при промяна предмета и целите за опазване в заповедта за защитена зона.
Остро възразявам и срещу текстовете в проектозакона, с които режимите в заповедите на защитените зони, ще се определят по “преценка на Министъра”, а не от “целите за опазване на защитената зона”.
Не подкрепям текстовете в проектозакона, с които се цели да се раздробят утвърдените защитени зони от Европа, като се правят планове за управление на ниво област, а не на ниво зона. Опасенията ми са, че защитените зони, като тези, които се намират в НП Рила, НП Централен Балкан и ПП Витоша, понастоящем се управляват по правилата на националните и природни паркове, а с проектозакона, те ще бъдат разглеждани в рамките на различни териториални планове за управление на различни регионални инспекции по околната среда и водите.
Изразявам категорично несъгласие и по отношение на създаването на консултативни съвети за Натура 2000, доминирани от хора без опит и познания в биологията и екологията . Настоявам в тези съвети да се включат представители на организации, които имат екологични и биологични познания.
Смятам, че така предложеният проектозакон от МОСВ прокарва маргинални политики за определен кръг от хора и няма за цел да опази природата на България. Ролята на гражданите не е да следят постоянно действията на министъра, затова намирам за напълно нормално да изисквам от Вас, като представител на гражданите и в частност министър-председател на България, да ангажирате необходимия ресурс и да прекратите лошите практики на ръководството на МОСВ в ущърб на природата и обществото.
Въз основа на горното, настоявам МОСВ да изтегли проектозакона на ЗБР, отслабващ защитата на утвърдената Натура 2000 мрежа в България и тълкуващ превратно европейското екологично законодателство. С уважение: Донка Калчева гр./с София дата: 06.02.2019

06 февруари 2019 г. 14:38:13 ч.
Вяра Пейчева

Становище от Вяра Пейчева, гражданин

С надежда се обръщам към г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Република България и ресорния министър да вземете предвид моето становище относно внесения от МОСВ законопроект: Предлаганият ЗИД на ЗБР не защитава природата и биоразнообразието, нито естествените местообитания на дивата флора и фауна, предмет на действащия ЗБР (1) и европейските екологични директиви.

С проектозакона на ЗБР се заличават добрите практики, образец на европейско ниво за опазена природа.

Като инженер-лесовъд, природолюбител и любител-риболовец, не считам, че това министерство, с  днешната му активност, осъдителни процедури от Европейския съд и ВАС и структури, в позиция на наблюдател допринася, а още по-малко има право да изисква от такива като мен, а също и от всеки, ловец, берач на плодове или турист, посетил природата, да докладва, какво е видял, какво и къде да споделя свободно. Имаме права по Конституцията на Република България, Хартата за основните права на ЕС и Закона за авторското право, с които МОСВ трябва да се съобразява, а не да ги нарушава с внесените понастоящем изменения. Не подкрепям текстовете в проектозакона, които ограничават участието ни като граждани в обществени обсъждания при промяна предмета и целите за опазване в заповедта за защитената зона.

Остро възразявам и срещу текстовете в проектозакона, с които режимите в заповедите на защитените зони, ще се определят по “преценка на Министъра”, а не от “целите за опазване на защитената зона”. Това предполага, а и определено дава ЕДНОЛИЧНИ правомощия, министърът да отменя тяхната защита, което е прецедент, в пълно противоречие с функциите му.

Абсолютно против текстовете на проектозакона съм, с които се цели раздробяване на утвърдените защитени зони от Европа, като се правят планове за управление на ниво област, а не на ниво зона. Опасенията ми са, че защитените зони, като тези, които се намират в НП Рила, НП Централен Балкан и ПП Витоша, понастоящем се управляват по правилата на националните и природни паркове, а с проектозакона, те ще бъдат разглеждани в рамките на различни териториални планове за управление на различни регионални инспекции по околната среда и водите. Като учен, еколог, Министърът трябва да е наясно, че подобен подход нарушава стабилността на екосистемите, чиято основно идея е непрекъснатостта, съхранена в обявената защитена зона.

Предложените в проектозакона консултативни съвети за Натура 2000, доминирани от хора без опит и познания в биологията и екологията са по-подходящи за Министерство на икономиката, но не и по проблемите на опазването на защитената зона. Настоявам тези съвети да са доминирани от представители на организации, с доказан опит и научни екологични и биологични познания.

Смятам, че така предложеният проектозакон от МОСВ няма за цел да опази природата на България, а по-скоро създава прецедент, чрез закон за нарушаването й. Ние, гражданите длъжни ли сме да следим действията на министъра? Нека законът е този, който да определя правилата, а не министърът. Затова си позволявам да изисквам от Вас, г-н министър-председател на Република България, да не допуснете узаконяване на лошите практики на ръководството на МОСВ в ущърб на природата и обществото.

Поради изложените от мен по-горе мотиви и очевидно превратното тълкуване на европейското екологично законодателство, настоявам МОСВ да изтегли проектозакона на ЗБР, отслабващ защитата на утвърдената мрежа на Натура 2000 в България.

С уважение,

Вяра Пейчева

vyara.peycheva@gmail.com

06 февруари 2019 г. 15:50:08 ч.
nozha

Твърдо против този закон в сегашният му вид.

Какъв е смисълът да имаме зашитени територии като всяко ново правителство ще може да отменя заповедите на предишното, че някаква територия е защитена? Законът Ви е лобистки и обслужва интерсите на големи частни инвеститори и го прокарвате за да давате възможност на разни хорица да си строят вили където им е кеф. Ако го приемете този закон в сегашния му вид, рискуавате нова вълна протести и още загуба на електорат.

Хората не искат само работа. Повечето си имаме. Погледнете заетостта в момента. Искаме и чиста природа, а не бетон. На морето не остана нормален плаж. Мястото там свърши и вие май се оглеждате вече към планините. С това ли искате да Ви запомнят.? Като човека затроил природните и национални паркове на България.

Ваш бивш избирател,

Милко Ножчев    

06 февруари 2019 г. 16:45:22 ч.
nomtax

Становище относно готвените промени в ЗБР

Във връзка с Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, считам, че промените са лобистки, предназначени да обслужват тесни бизнес-кръгове.
В предложените промени има абсурдни текстове, които си противоречат взаимно, без елементарна логика в тях. Сигурен съм, че това е направено с цел засилване на административния хаос.
 
1. Възразявам остро срещу заложения в проектозакона опит за заграбване на научни данни, който ни връща в диктатурата на БКП. Всеки е естествоизпитател собственик на фактите, които е открил. Вероятно, "експертите", подготвили тези промени, никога не са работили в областта на биологичното разнообразие. Да го напиша по-простичко: никой не би дал даром информация, независимо какво се иска в закона, освен ако сам не е преценил за необходимо. Или още по-разбираем за вас текст: нито аз, нито моите колеги, бихме предоставили на МОСВ нито байт информация, освен ако не сме преценили че е необходимо. 
Тук е мястото да вметна, че и в момента МОСВ разполага с огромни масиви от информация за биологичното разнообразие, но не прави справка с тях. МОСВ има достъп и до милиони страници публикации за биологичното разнообразие в България, но никой от това министерство не е прочел нито ред от тях. Това се доказва и с последните абсурдни и неадекватни действия на министерството, което пролича и в казуса Пирин. Не знам дали в МОСВ имат представа какво биха могли да направят с постоянен 24-часов поток от данни и какво биха разбрали от тях.
 
2. Текстът "преценка на министъра" ни връща към мракобесните времена в края на миналия век. Защитените зони са с цел опазване на биологично разнообразие. Министърът не може да е фактор.  В противен случай и по тази точка замирисва на диктатура.
 
3. Странно звучи желанието на МОСВ да търси консултации за Натура2000 непрофесионалисти, и загърбва опита на експертите по биологичното разнообразие. Опазването на биологичното разнообразие се нуждае от експертното участие на еколози и биолози, а те са основно в БАН, СУ и останалите университети в страната. Има и достатъчно разпознаваеми НПО, които са доказали с дейността си, че работят по опазването на природата.
 
4. Зоните от Натура 2000 са в този вид, защото трябва да са независими от административното райониране на страната. Предполагам, че опитът на МОСВ да замени управлението им "на парче" е с цел прокарване на проекти в разрез с целите на зоните. Например, по този начин Национален парк Пирин ще бъде поделен на съседните общини и всяка от тях ще си направи планове за застрояване, които лесно ще бъдет одобрени "на парче".
 
В заключение:
Този проект за изменение на ЗБР е написан с цел създаване на административен хаос в услуга на тесен кръг хора. Промените са недемократични, граничащи с методите на диктатурата. Във връзка с това, мога да заявя, че не приемам тези промени и никога няма да се съобразявам с тях, независимо дали бъдат приети или не. В предложените текстове съвсем ясно личи, че този закон, даже и ако бъде приет, няма да се задържи дълго. И това е така, защото, колкото и да не ви харесва, България е в Европейския съюз. Единственото разумно решение е МОСВ да изтегли проектозакона си.
 
Обикновено такива становища завършват "с уважение". Министърът на околната среда и водите, а и Министър-председателят ясно демонстрираха презрението си към учените в България. Това, съответно, освобождава и мен от уважението (и доверието) ми към тях.
 
Кирил Стоянов
доктор по ботаника
доцент в Аграрен университет - Пловдив

06 февруари 2019 г. 19:36:57 ч.
Природа

против проекта за промени в ЗБР

Уважаеми Господа,

Този проект за промени в ЗБР е направен, за да обслужва интересите на хора, за които единствената ценност са пари и печалби и не ги интересува, че унищожават природата. Това са престъпни интереси.

Единственото разумно решение е МОСВ да оттегли този проект.

Ще направя всичко, което е по силите ми, за да противодействам на тези престъпни хора и държавните чиновници, които обслужват техните интереси. Ще сезирам всички Европейски и световни институции, които имат отношение към проблема.

Радослава Ефремова

 

06 февруари 2019 г. 19:56:41 ч.
alevasilev

Предложените промени и изменения са лобистки

Със създаването на чл.115а (т.  23. от документа с проект-предложението за изменение на ЗБР) се създава опасност от злоупотреба с власт. Вече видяхме как безпрецедентно министър Нено Димов се опита да угоди на един концесионер, който от години е в нарушение, и въпреки това срещу него няма наказателна процедура. Със даването на такива правомощия на министър без морал се застрашава биоравновесието в цялата ни държава. А както на всички ни е известно - морал и политика са две коренно различни неща. Проекто-законът в сегашният му вид е неприемлив за мен и като гражданин на тази република бих искал той да бъде отменен и отхвърлен.

07 февруари 2019 г. 09:09:50 ч.
d0d091

Твърдо против предлаганите промени

Остро възразявам срещу текстовете в проектозакона, с които режимите в заповедите на защитените зони, ще се определят по “преценка на Министъра”, а не от “целите за опазване на защитената зона”.

Не подкрепям текстовете в проектозакона, с които се цели да се раздробят утвърдените защитени зони от Европа, като се правят планове за управление на ниво област, а не на ниво зона. Опасенията ми са, че защитените зони, като тези, които се намират в НП Рила, НП Централен Балкан и ПП Витоша, понастоящем се управляват по правилата на националните и природни паркове, а с проектозакона, те ще бъдат разглеждани в рамките на различни териториални планове за управление на различни регионални инспекции по околната среда и водите.

Изразявам категорично несъгласие и по отношение на създаването на консултативни съвети за Натура 2000, доминирани от хора без опит и познания в биологията и екологията . Настоявам в тези съвети да се включат представители на организации, които имат екологични и биологични познания.

Смятам, че така предложеният проектозакон от МОСВ прокарва маргинални политики за определен кръг от хора и няма за цел да опази природата на България. Ролята на гражданите не е да следят постоянно действията на министъра, затова намирам за напълно нормално да изисквам от Вас, като представител на гражданите и в частност министър-председател на България, да ангажирате необходимия ресурс и да прекратите лошите практики на ръководството на МОСВ в ущърб на природата и обществото. Въз основа на горното, настоявам МОСВ да изтегли проектозакона на ЗБР, отслабващ защитата на утвърдената Натура 2000 мрежа в България и тълкуващ превратно европейското екологично законодателство.

С уважение,

Добромир Генов

07 февруари 2019 г. 11:24:36 ч.
Ваня Хорозова

Против промените в ЗБР

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с предложените промени в Закона за биоразнообразието (ЗБР) , смятам че той няма да допринесе за подобряване на опазването на природата в България.

Абсолютно против текстовете на проектозакона съм, с които се цели раздробяване на утвърдените защитени зони в Европа, като се правят планове за управление на ниво област, а не на ниво зона.

Предложените в проектозакона консултативни съвети за Натура 2000, доминирани от хора без опит и познания в биологията и екологията са по подходящи за Министерство на икономиката, но не и по проблемите по опазване на защитените зони. Настоявам тези съвети да са доминирани от представители на организации, с доказан опит и научни и екологични и биологични познания.

Така предложения проектозакон от МОСВ няма за цел да опази природата на България, а ще създаде прецедент, чрез закон за нарушаването и. Нека закона е този, който определя правилата, а не министърът.

Смятам, че така предложеният проектозакон от МОСВ прокарва маргинални политики за определен кръг от хора.

С уважение,

Ваня Хорозова

07 февруари 2019 г. 11:43:00 ч.
L Lambov

Становище против готвените промени в закона за биологичното разнообразие

Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Г-Н МИНИСТЪР,

Остро възразявам и срещу текстовете в проектозакона, с които режимите в заповедите на защитените зони, ще се определят по “преценка на Министъра”, а не от “целите за опазване на защитената зона”.

С уважение

Любомир Ламбов

07 февруари 2019 г. 12:07:26 ч.
Кристина Стаматова

настоявам текста да се изтегли заради текстове, работещи против природата и общестения интерес

Настоявам МОСВ да изтегли така предложения ЗИД на ЗБР, тъй като отслабва и компрометира защитата на утвърдената Натура 2000 мрежа в България и преиначава европейското екологично законодателство по начин, който е във вреда на природата. Настоявам МОСВ да преработи и внесе нов проект, в който текстовете са формулирани така, че законът да изпълнява задачите, които има, а именно защита на биологичното разнообразие и запазване на българската природа.

Да се определят режими в защитени зони "по преценка на Министъра" е скандално. Намирам за тревожно в ръцете на един човек да се дават правомощия за решаване на въпроси, касаещи интересите на цялото общество, държава и природа, без да има гаранции, че тези правомощия няма да обслужват частни интереси.

07 февруари 2019 г. 12:07:43 ч.
gergananova

Становище по проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Г-Н МИНИСТЪР,
 
Като гражданин на Република България с отношение към природното ни богатство, на Вашето внимание представям моето становище по публикувания на 07.01.2019 г. проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие .
 
Подложеният на обществено обсъждане проект на ЗИД на ЗБР е със сериозни слабости и отклонения от основния смисъл за защитена природа и съхранено биоразнообразие, включително принципите за запазването на естествените местообитания на дивата флора и фауна, предмет на действащия ЗБР (1) и европейските екологични директиви.
 
Смятам, че предложеният проект на закона отваря пътя за унищожаване на уникалното биоразнообразие, което България притежава. Освен това, с проектозакона на ЗБР се цели да се заличат дългогодишни установени добри практики, които понастоящем са образец на европейско ниво за опазена природа.
 
Считам за абсолютно недопустимо да се задължава всеки горски, природолюбител, рибар, ловец, берач на плодове или турист, посетил природата, да се отчита пред МОСВ и неговите структури какво е видял или работил. Това е накърняващо човешките права изискване и е нарушение на Конституцията на Република България, Хартата за основните права на ЕС и Закона за авторското право. Не подкрепям текстовете в проектозакона, които лишават гражданите от участие в обществени обсъждания при промяна предмета и целите за опазване в заповедта за защитена зона.
 
Остро възразявам и срещу текстовете в проектозакона, с които режимите в заповедите на защитените зони, ще се определят по “преценка на Министъра”, а не от “целите за опазване на защитената зона”.
 
Не подкрепям текстовете в проектозакона, с които се цели да се раздробят утвърдените защитени зони от Европа, като се правят планове за управление на ниво област, а не на ниво зона. Опасенията ми са, че защитените зони, като тези, които се намират в НП Рила, НП Централен Балкан и ПП Витоша, понастоящем се управляват по правилата на националните и природни паркове, а с проектозакона, те ще бъдат разглеждани в рамките на различни териториални планове за управление на различни регионални инспекции по околната среда и водите.
 
Изразявам категорично несъгласие и по отношение на създаването на консултативни съвети за Натура 2000, доминирани от хора без опит и познания в биологията и екологията . Настоявам в тези съвети да се включат представители на организации, които имат екологични и биологични познания.
Смятам, че така предложеният проектозакон от МОСВ прокарва маргинални политики за определен кръг от хора и няма за цел да опази природата на България. Ролята на гражданите не е да следят постоянно действията на министъра, затова намирам за напълно нормално да изисквам от Вас, като представител на гражданите и в частност министър-председател на България, да ангажирате необходимия ресурс и да прекратите лошите практики на ръководството на МОСВ в ущърб на природата и обществото.

Въз основа на горното, настоявам МОСВ да изтегли проектозакона на ЗБР, отслабващ защитата на утвърдената Натура 2000 мрежа в България и тълкуващ превратно европейското екологично законодателство.

С уважение: Гергана Асенова

Град София

07.02.2019

07 февруари 2019 г. 12:11:14 ч.
Ивайло Попов

СТАНОВИЩЕ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

СТАНОВИЩЕ

по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Г-н Министър председател,

Г-н Министър,

Като гражданин на Република България с отношение към природното ни богатство, на Вашето внимание представям моето становище по публикувания на 07.01.2019 г. проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИД на ЗБР).

Подложеният на обществено обсъждане проект на ЗИД на ЗБР е със сериозни слабости и отклонения от основния смисъл за защитена природа и съхранено биоразнообразие, включително принципите за запазването на естествените местообитания на дивата флора и фауна, предмет на действащия ЗБР (1) и европейските екологични директиви.

Смятам, че предложеният проект на закона отваря пътя за унищожаване на уникалното биоразнообразие, което България притежава. Освен това, с проектозакона на ЗБР се цели да се заличат дългогодишни установени добри практики, които понастоящем са образец на европейско ниво за опазена природа.

Считам за абсолютно недопустимо да се задължава всеки горски, природолюбител, рибар, ловец, берач на плодове или турист, посетил природата, да се отчита пред МОСВ и неговите структури какво е видял или работил. Това е накърняващо човешките права изискване и е нарушение на Конституцията на Република България, Хартата за основните права на ЕС и Закона за авторското право. Не подкрепям текстовете в проектозакона, които лишават гражданите от участие в обществени обсъждания при промяна предмета и целите за опазване в заповедта за защитена зона.

Остро възразявам и срещу текстовете в проектозакона, с които режимите в заповедите на защитените зони, ще се определят по “преценка на Министъра”, а не от “целите за опазване на защитената зона”.

Не подкрепям текстовете в проектозакона, с които се цели да се раздробят утвърдените защитени зони от Европа, като се правят планове за управление на ниво област, а не на ниво зона. Опасенията ми са, че защитените зони, като тези, които се намират в НП Рила, НП Централен Балкан и ПП Витоша, понастоящем се управляват по правилата на националните и природни паркове, а с проектозакона, те ще бъдат разглеждани в рамките на различни териториални планове за управление на различни регионални инспекции по околната среда и водите.

Изразявам категорично несъгласие и по отношение на създаването на консултативни съвети за Натура 2000, доминирани от хора без опит и познания в биологията и екологията . Настоявам в тези съвети да се включат представители на организации, които имат екологични и биологични познания.

Смятам, че така предложеният проектозакон от МОСВ прокарва маргинални политики за определен кръг от хора и няма за цел да опази природата на България. Ролята на гражданите не е да следят постоянно действията на министъра, затова намирам за напълно нормално да изисквам от Вас, като представител на гражданите и в частност министър-председател на България, да ангажирате необходимия ресурс и да прекратите лошите практики на ръководството на МОСВ в ущърб на природата и обществото.

Въз основа на горното, настоявам МОСВ да изтегли проектозакона на ЗБР, отслабващ защитата на утвърдената Натура 2000 мрежа в България и тълкуващ превратно европейското екологично законодателство.

 

 С уважение:

Ивайло Стефанов Попов,

Гр. София,

07.02.2019 г.

 

07 февруари 2019 г. 14:34:25 ч.
rjtomova

Гражданско становище предложение за промени в Закона за биологичното разнообразие

Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Г-Н МИНИСТЪР,
 
Като гражданин на Република България с отношение към природното ни богатство, на Вашето внимание представям моето становище по публикувания на 07.01.2019 г. проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИД на ЗБР) на интернет-портала: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4008.
Подложеният на обществено обсъждане проект на ЗИД на ЗБР е със сериозни слабости и отклонения от основния смисъл за защитена природа и съхранено биоразнообразие, включително принципите за запазването на естествените местообитания на дивата флора и фауна, предмет на действащия ЗБР (1) и европейските екологични директиви.
Смятам, че предложеният проект на закона отваря пътя за унищожаване на уникалното биоразнообразие, което България притежава. Освен това, с проектозакона на ЗБР се цели да се заличат дългогодишни установени добри практики, които понастоящем са образец на европейско ниво за опазена природа.
Считам за абсолютно недопустимо да се задължава всеки горски, природолюбител, рибар, ловец, берач на плодове или турист, посетил природата, да се отчита пред МОСВ и неговите структури какво е видял или работил. Това е накърняващо човешките права изискване и е нарушение на Конституцията на Република България, Хартата за основните права на ЕС и Закона за авторското право. Не подкрепям текстовете в проектозакона, които лишават гражданите от участие в обществени обсъждания при промяна предмета и целите за опазване в заповедта за защитена зона.
Възразявам и срещу текстовете в проектозакона, с които режимите в заповедите на защитените зони, ще се определят по “преценка на Министъра”, а не от “целите за опазване на защитената зона”.
Не подкрепям текстовете в проектозакона, с които се цели да се раздробят утвърдените защитени зони от Европа, като се правят планове за управление на ниво област, а не на ниво зона.
Изразявам категорично несъгласие и по отношение на създаването на консултативни съвети за Натура 2000, доминирани от хора без опит и познания в биологията и екологията . Настоявам в тези съвети да се включат представители на организации, които имат екологични и биологични познания.
Смятам, че така предложеният проектозакон от МОСВ прокарва политики за определен кръг от хора и няма за цел да опази природата на България. Ролята на гражданите не е да следят постоянно действията на министъра, затова намирам за напълно нормално да изисквам от Вас, като представител на гражданите и в частност министър-председател на България, да ангажирате необходимия ресурс и да прекратите лошите практики на ръководството на МОСВ в ущърб на природата и обществото.
Въз основа на горното, настоявам МОСВ да изтегли проектозакона на ЗБР, отслабващ защитата на утвърдената Натура 2000 мрежа в България и тълкуващ превратно европейското екологично законодателство.
 
С уважение: Росена Томова
гр. София 
дата: 07.02.2019 г.

07 февруари 2019 г. 20:55:42 ч.
mitkouwcad

Несъгласие с текстове на закона

Макар и да уважавам и подкрепям местното самоуправление, сериозно ме притесняват текстовете на закона, които се отнасят то разделянето на зашитените зони на по-малки и оставянето им в ръцете на местните РИОСВ и техните "частични планове за управление". Смятам, че биоразнообразието и природните местообитания не са регионални или местни богатства, а такива на национално и дори европейско ниво, което е и основният дух на идеята за мрежи като Натура 2000. Оставени на местните структури, тези зони няма да бъдат добре защитени от поплъзновенията на местния или глобален бизнес, който естествено поставя печалбата си над обществения интерес (вж. становището на БСК по-долу).

Също така ме притеснява и тенденцията да се поставят тези бизнес интереси пред обществения, защитаван от неправителствените организации, която прозира в предлаганите състави на консултативните съвети към Натура 2000. В тези текстове се уронват значително правата на българските граждани да се самоорганизират и защитават обществения интерес, което е и противоконституционно.

Освен това текстовете, оставящи "преценка на Министъра" като критерий за режимите и заповедите в защитените зони са силно притеснителни. Досегашният опит показва, че МОСВ, с дълбоки извинения, не подкрепя изключително обществения интерес, каквато би трябвало да е ролята му. Законът би трябвало да определя доста по-специфично целите на тези режими, спрямо целите на Натура 2000 и другите защитени зони, за да може да ги защити от повеите на временните приоритети на сегашното или по-нататъшни правителства.

07 февруари 2019 г. 22:49:27 ч.
Pipilota

Гражданско становище предложение за промени ЗБР

Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Г-Н МИНИСТЪР,
Като гражданин на Република България с отношение към природното ни богатство, на Вашето внимание представям моето становище по публикувания на 07.01.2019 г. проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие .
Подложеният на обществено обсъждане проект на ЗИД на ЗБР е със сериозни слабости и отклонения от основния смисъл за защитена природа и съхранено биоразнообразие, включително принципите за запазването на естествените местообитания на дивата флора и фауна, предмет на действащия ЗБР (1) и европейските екологични директиви.
Смятам, че предложеният проект на закона отваря пътя за унищожаване на уникалното биоразнообразие, което България притежава. Освен това, с проектозакона на ЗБР се цели да се заличат дългогодишни установени добри практики, които понастоящем са образец на европейско ниво за опазена природа.
Считам за абсолютно недопустимо да се задължава всеки горски, природолюбител, рибар, ловец, берач на плодове или турист, посетил природата, да се отчита пред МОСВ и неговите структури какво е видял или работил. Това е накърняващо човешките права изискване и е нарушение на Конституцията на Република България, Хартата за основните права на ЕС и Закона за авторското право. Не подкрепям текстовете в проектозакона, които лишават гражданите от участие в обществени обсъждания при промяна предмета и целите за опазване в заповедта за защитена зона.
Остро възразявам и срещу текстовете в проектозакона, с които режимите в заповедите на защитените зони, ще се определят по “преценка на Министъра”, а не от “целите за опазване на защитената зона”.
Не подкрепям текстовете в проектозакона, с които се цели да се раздробят утвърдените защитени зони от Европа, като се правят планове за управление на ниво област, а не на ниво зона. Опасенията ми са, че защитените зони, като тези, които се намират в НП Рила, НП Централен Балкан и ПП Витоша, понастоящем се управляват по правилата на националните и природни паркове, а с проектозакона, те ще бъдат разглеждани в рамките на различни териториални планове за управление на различни регионални инспекции по околната среда и водите.
Изразявам категорично несъгласие и по отношение на създаването на консултативни съвети за Натура 2000, доминирани от хора без опит и познания в биологията и екологията . Настоявам в тези съвети да се включат представители на организации, които имат екологични и биологични познания.
Още веднъж настоявам МОСВ да изтегли проектозакона за изменение на ЗБР, който отслабва защитата на утвърдената екологична мрежа Натура 2000 в България.

 

07 февруари 2019 г. 22:56:20 ч.
fmaja

СТАНОВИЩЕ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

 

Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Г-Н МИНИСТЪР,
 
Като гражданин на Република България с отношение към природното ни богатство, на Вашето внимание представям моето становище по публикувания на 07.01.2019 г. проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие .
 
Подложеният на обществено обсъждане проект на ЗИД на ЗБР е със сериозни слабости и отклонения от основния смисъл за защитена природа и съхранено биоразнообразие, включително принципите за запазването на естествените местообитания на дивата флора и фауна, предмет на действащия ЗБР (1) и европейските екологични директиви.
 
Смятам, че предложеният проект на закона отваря пътя за унищожаване на уникалното биоразнообразие, което България притежава. Освен това, с проектозакона на ЗБР се цели да се заличат дългогодишни установени добри практики, които понастоящем са образец на европейско ниво за опазена природа.
 
Считам за абсолютно недопустимо да се задължава всеки горски, природолюбител, рибар, ловец, берач на плодове или турист, посетил природата, да се отчита пред МОСВ и неговите структури какво е видял или работил. Това е накърняващо човешките права изискване и е нарушение на Конституцията на Република България, Хартата за основните права на ЕС и Закона за авторското право. Не подкрепям текстовете в проектозакона, които лишават гражданите от участие в обществени обсъждания при промяна предмета и целите за опазване в заповедта за защитена зона.
 
Остро възразявам и срещу текстовете в проектозакона, с които режимите в заповедите на защитените зони, ще се определят по “преценка на Министъра”, а не от “целите за опазване на защитената зона”.
 
Не подкрепям текстовете в проектозакона, с които се цели да се раздробят утвърдените защитени зони от Европа, като се правят планове за управление на ниво област, а не на ниво зона. Опасенията ми са, че защитените зони, като тези, които се намират в НП Рила, НП Централен Балкан и ПП Витоша, понастоящем се управляват по правилата на националните и природни паркове, а с проектозакона, те ще бъдат разглеждани в рамките на различни териториални планове за управление на различни регионални инспекции по околната среда и водите.
 
Изразявам категорично несъгласие и по отношение на създаването на консултативни съвети за Натура 2000, доминирани от хора без опит и познания в биологията и екологията . Настоявам в тези съвети да се включат представители на организации, които имат екологични и биологични познания.
Смятам, че така предложеният проектозакон от МОСВ прокарва маргинални политики за определен кръг от хора и няма за цел да опази природата на България. Ролята на гражданите не е да следят постоянно действията на министъра, затова намирам за напълно нормално да изисквам от Вас, като представител на гражданите и в частност министър-председател на България, да ангажирате необходимия ресурс и да прекратите лошите практики на ръководството на МОСВ в ущърб на природата и обществото.

Въз основа на горното, настоявам МОСВ да изтегли проектозакона на ЗБР, отслабващ защитата на утвърдената Натура 2000 мрежа в България и тълкуващ превратно европейското екологично законодателство.

Мая Филипова

Град София

07.02.2019

08 февруари 2019 г. 00:00:14 ч.
Замфирова

Становище на "Чипровци, Алтернатива и Развитие - ЧАР"

Уважаеми дами и господа,

Смятаме, че проектозакона би довел до отслабване защитните механизми за опазване на биоразнообразието, заложено  в НАТУРА зоните.

Селищата около природозащитените зони се обезлюдяват и няма кой друг  да пази природата, освен закона. Не  този!

С уважение,

Йорданка Замфирова

 

 

08 февруари 2019 г. 09:23:59 ч.
Радостина Петрова

Становище по ЗИД на ЗБР, Радостина Петрова

Уважаеми господа от МОСВ,

С удивление и умиление чета предложените изменения и мотивите към тях, с изразеното от вносителя намерение да включи гражданите в опазването на околната среда чрез предаване от тяхна страна на първични данни за наблюдавани видове в красивата българска природа.

С настоящото желая да ви уверя, че ще направя всичко по силите си да докладвам наблюдаваните от мен видове. Ще съчетая успешно качествата си на любител на водните спортове, турист и Магистър по Екология и опазване на околната среда.  Всеки ден през зимата регистрирам между 30 и 50 птици от видовете голям синигер, син синигер, зеленика, полско врабче, щиглец, черешарка и обикновена чинка на зимната си хранилка. Ще ви ги подавам редовно, разбира се с латинските наименования и в желан от вас формат. По време на разходките из природата всеки уикенд наблюдавам дори защитени видове на незащитени места - вярвам, че това ще ви послужи да обявите нови защитени територии за опазване на българската природа.  Понеже съм любител и на гръцката природа, ще ви подавам първичните си данни и оттам - за сравнение с избрани от вас научни методи.

Разбирам от проекта за ЗИД, че най-сетне ще се оттървете от феодалните старци от научните среди. Аз съм готова да ви помогна с малка част от това което те вече няма да ви свършат - а именно наблюдението по косвени признаци за ценни видове бозайници. Често в природата ни намирам следи от вида "срало мече на пътече" и съм готова да ви предоставям своевременно с курирерски пратки всички изпражнения, погадки, перушина, както и срещаните от мен по пътищата на родината прегазени животни. Ако много настоявате, ще ви изпращам директно и за ваша сметка и откриваните по плажовете на единственото достъпно от трите ни морета загинали делфинчета. Така надявам се експертите в МОСВ да се справят с определянето на видове, които аз като прост магистър няма да разпозная.

Моля да вземете предвид предложението ми да формулирате в ЗИД на ЗБР вида и марката на кутиите и чувалчетата в които съвестните наблюдатели да ви изпращат най-първичните си данни.Искрено ваша,

Радостина Петрова

гр.София

08 февруари 2019 г. 09:44:49 ч.
yavor_vasilev

ПРОТИВ проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Г-Н МИНИСТЪР,
 
Подложеният на обществено обсъждане проект на ЗИД на ЗБР е със сериозни слабости и отклонения от основния смисъл за защитена природа и съхранено биоразнообразие, включително принципите за запазването на естествените местообитания на дивата флора и фауна, предмет на действащия ЗБР (1) и европейските екологични директиви.
Смятам, че предложеният проект на закона отваря пътя за унищожаване на уникалното биоразнообразие, което България притежава. Освен това, с проектозакона на ЗБР се цели да се заличат дългогодишни установени добри практики, които понастоящем са образец на европейско ниво за опазена природа.
Считам за абсолютно недопустимо да се задължава всеки горски, природолюбител, рибар, ловец, берач на плодове или турист, посетил природата, да се отчита пред МОСВ и неговите структури какво е видял или работил. Това е накърняващо човешките права изискване и е нарушение на Конституцията на Република България, Хартата за основните права на ЕС и Закона за авторското право. Не подкрепям текстовете в проектозакона, които лишават гражданите от участие в обществени обсъждания при промяна предмета и целите за опазване в заповедта за защитена зона.
Остро възразявам и срещу текстовете в проектозакона, с които режимите в заповедите на защитените зони, ще се определят по „преценка на Министъра“, а не от „целите за опазване на защитената зона“.
Не подкрепям текстовете в проектозакона, с които се цели да се раздробят утвърдените защитени зони от Европа, като се правят планове за управление на ниво област, а не на ниво зона. Опасенията ми са, че защитените зони, като тези, които се намират в НП Рила, НП Централен Балкан и ПП Витоша, понастоящем се управляват по правилата на националните и природни паркове, а с проектозакона, те ще бъдат разглеждани в рамките на различни териториални планове за управление на различни регионални инспекции по околната среда и водите.
Изразявам категорично несъгласие и по отношение на създаването на консултативни съвети за Натура 2000, доминирани от хора без опит и познания в биологията и екологията . Настоявам в тези съвети да се включат представители на организации, които имат екологични и биологични познания.
Смятам, че така предложеният проектозакон от МОСВ прокарва маргинални политики за определен кръг от хора и няма за цел да опази природата на България. Ролята на гражданите не е да следят постоянно действията на министъра, затова намирам за напълно нормално да изисквам от Вас, като представител на гражданите и в частност министър-председател на България, да ангажирате необходимия ресурс и да прекратите лошите практики на ръководството на МОСВ в ущърб на природата и обществото.

Въз основа на горното, настоявам МОСВ да изтегли проектозакона на ЗБР, отслабващ защитата на утвърдената Натура 2000 мрежа в България и тълкуващ превратно европейското екологично законодателство.

 

С уважение: Явор Василев, гражданин

08 февруари 2019 г. 17:02:39 ч.
Българска Фондация Биоразнообразие

Становище на Българска Фондация Биоразнообразие - 1 част

Изх. № 4 /08.02.2019 г.                                            До:

                                                                               Г-н Бойко Борисов

                                                                               Министър председател

 

                                                                               Копие:

                                                                               Г-н Нено Димов

                                                                               Министър на околната среда и водите

 

 

Относно: Становище на Българска Фондация Биоразнообразие по предложения от МОСВ закон за изменение и допълнение на закона за биологичното разнообразие

 

Уважаеми г-н Борисов,

Силно сме обезпокоени от разработения от Министерството на околната среда и води проект за закон за изменение и допълнение на закона за биологичното разнообразие, който противоречи на Конституцията на Република България, други български закони, както и на основните европейски природозащитни директиви.

 

В тази връзка смятаме, че този законопроект трябва да бъде оттеглен от Министъра на околната среда и водите, а нерешените в него проблеми да бъдат анализирани от работна група към Министерството с представители на всички заинтересовани страни и едва след разработването на адекватен законопроект повторно да бъде подложен на обществено обсъждане.

 

В приложение анализираме основните проблеми на предложения от Министъра на околната среда законопроект и защо те противоречат на Конституцията, българското законодателство и европейските природозащитни директиви.

 

С уважение:

 

Румяна Иванова

 

Изпълнителен директор

Българска Фондация Биоразнообразие

08 февруари 2019 г. 17:05:24 ч.
Българска Фондация Биоразнообразие

Становище на Българска Фондация Биоразнообразие - 2 част

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

 1. Липсата на мониторинг на биологичното разнообразие от директивите е директно нарушение от страна на България на чл. 11 от Директивата за местообитанията, който задължава държавата да организира проучвания на видовете и местообитанията от директивите. Предложението в Параграф 1, не допринася по никакъв начин за изпълнението на тези задължения на Р. България. Напротив – прехвърля отговорността за събирането на информация по двете Директиви на лица и организации, които не са компетентни по смисъла на ЗООС и ЗБР и ограничава задълженията на Министъра на ОСВ по смисъла на чл. 11(1)1. от ЗООС. Нещо повече, тази информация следва да се представя на МОСВ преди обработването й и публикуването й за целите, за които е генерирана.

Ето защо категорично отхвърляме предложението на  Параграф 1. В този си вид той представлява целенасочен опит да се национализира цялата научна, специализирана, гражданска и др. информация, свързана с данни за местообитанията и видовете, предмет на ЗБР. Още повече, че информация за биологичното разнообразие се генерира от лицата и организациите по различни методики, релевантни към постигането на целите на мониторинга за всеки конкретен случай. Вмененото задължение пряко противоречи на основни принципи на правовата държава, въведени на международно и национално ниво във връзка със защитата на собствеността и в частност на интелектуалната собственост. По-специално, настоящото предложение противоречи на чл. 17 от Хартата за основните права на Европейският съюз; чл. 1 от Протокол № 1 към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи; чл. 17 на Конституцията на Република България; чл. 23 и чл. 54 (2) от Конституцията на Република България; ЗАСП, Закона за развитие на академичния състав и др.

Министърът на околната среда и водите трябва да отговори на въпроса защо на практика не работи чл. 11.(1)1. от ЗООС и свързания с него чл. 115 от ЗБР, който изисква той да организира Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие и да създаде бази данни и географски информационни системи за регистриране на състоянието и установяване на измененията в биологичното разнообразие, осигурява достъп и обмен на данни по опазване на биологичното разнообразие. Предложеният текст в никакъв случай не решава проблема с липсата на целенасочени мониторингови проучвания на обектите по двете директиви и липсата на функционираща база данни за биологичното разнообразие за ползване от МОСВ, други компетентни органи и заинтересованата общественост. Въпреки инвестираните милиони левове за проучвания на биологичното разнообразие и създаване на база данни към МОСВ, то министерството все още не разполага с постоянно и адекватно работеща база данни.

Категорично смятаме, че задължение на МОСВ е да осигури първо адекватно обучение на собствените си кадри за прилагане на методиките за мониторинг на биологичното разнообразие, да обезпечи финансово и кадрово провеждането на мониторинга в рамките на НСМСБР и да изгради функционираща публична и прозрачна база данни за биоразнообразието на България. В нея следва да бъде интегрирана цялата информация от мониторинга по проекти, финансирани от държавата, както и да се създаде адекватен механизъм за привличане на учени, преподаватели, неправителствени организации и граждани, занимаващи се с научни проучвания, да предоставят на доброволни начала събираната от тях информация, като същевременно с това се гарантира нейната защита и правата на интелектуална собственост.

 

 1. Отхвърляме параграф 3 заради противоречие с чл. 3 на Директивата за дивите птици и замяната за птиците на термина „благоприятно природозащитно състояние“ със термина „състояние на сигурност“.

Чл. 3 от Директивата за дивите птици изисква държавите да предприемат мерки, необходими за опазването, поддържането и възстановяването“, а параграф 3 се предлага това да се прави само където това е подходящо.

При прилагането на директивите за птиците има европейски практики за формулиране на „благоприятно природозащитно състояние“ и въвеждането на нови определения от типа „състояние на сигурност“, уникално за България, е безсмислено и само ще влоши прилагането на Директивата за дивите птици.

08 февруари 2019 г. 17:08:19 ч.
Българска Фондация Биоразнообразие

Становище на Българска Фондация Биоразнообразие - 3 част

 1. От параграф 7 отхвърляме изречението „За тези процедури не се прилагат процедурите по чл. 10 и 12“, защото се дава възможност без никакво научно обсъждане да се променят предмета и целите на опазване на защитените зони и съответно техните режими. Актуализирането на формулярите, от което следват промени в предмета и целите за опазване, както и режими, трябва да подлежи на научно обсъждане в НСБР.

 

 1. Отхвърляме параграф 8, с който се премахват плановете за управление на защитените зони и се въвежда ново определение за „териториален план за управление“, като противоречащо на принципите на съвременно управление на биоразнообразието, в частност на защитените зони. Диференцирането им на териториален принцип е недопустимо от гледна точка на постигането на целите на опазване, тъй като на практика в една и съща зона могат да действат напълно противоречащи си подходи и мерки за опазване на видове и местообитания. Освен това се създава предпоставка за колизия на интереси, определени от различните правни субекти за контрол, прилагане и докладване на плановете, икономически дейности, режими и ползване на ресурси.

 

 1. Отхвърляме точка 1 на параграф 9, с който се синхронизират текстове във връзка с предлагани промени от параграф 8.

 

 1. Отхвърляме точка 1 на параграф 10, с която се заменят ясни текстове, изискващи опазване на обектите предмет на защита на защитените зони с много по-неясни, което дава благоприятна възможност да не се формулират режими и зониране за опазване на обекти на защита.

 

 1. Отхвърляме точка 1 от параграф 11 с мотива, че това е синхронизиране на текст предложен в параграф 5, които вече мотивирано сме отхвърлили в т. 3 от това приложение.

 

 1. Отхвърляме параграф 12, с който отново определението „благоприятно състояние“ се заменя с определението „състояние на сигурност“ относно дивите птици, като противоречащо на европейските практики и Директивата за дивите птици.

 

 1. Отхвърляме параграф 13, с който отново се въвежда определението „състояние за сигурност“ относно дивите птици, като противоречащо на европейските практики и Директивата за дивите птици.

 

 1. Отхвърляме параграф 16, с който отново се въвежда определението „състояние за сигурност“ относно дивите птици, като противоречащо на европейските практики и Директивата за дивите птици.

 

 1. Отхвърляме параграф 22, с който се синхронизират текстове за премахване на определението „планове за управление на защитени зони“, което се предлага с параграф 8.

 

 1. Отхвърляме т.2 на параграф 24, с която се въвежда ясно доминиране на представители на икономически интереси в предлагания Национален консултативен съвет за Натура 2000, неясно представителство на научната общност и ясно ограничаване на участието на неправителствени природозащитни организации. Само тяхното участие е ограничено до национални организации, като допълнително с параграф 30, т. 3 се въвеждат дискриминационни определения за тях.

 

08 февруари 2019 г. 17:11:26 ч.
Българска Фондация Биоразнообразие

Становище на Българска Фондация Биоразнообразие - 4 част

13. Отхвърляме параграф 22, с който се синхронизират текстове за премахване на определението „планове за управление на защитени зони“, което се предлага с параграф 8.

 

14. Отхвърляме т.2 на параграф 24, с която се въвежда ясно доминиране на представители на икономически интереси в предлагания Национален консултативен съвет за Натура 2000, неясно представителство на научната общност и ясно ограничаване на участието на неправителствени природозащитни организации. Само тяхното участие е ограничено до национални организации, като допълнително с параграф 30, т. 3 се въвеждат дискриминационни определения за тях.

15. Отхвърляме параграф 25, с мотивите, че:

 • Ограничават се органите за управление на защитените зони само до регионалните инспекции за околна среда и създава ясен конфликт за управлението на Националните паркове. Ограничават се възможностите на администрациите на природните паркове и други заинтересовани страни за управление на Натура 2000. Настояваме за създаване на специализирани структури за управление като Дирекциите на националните и природните паркове за цялата страна. Подробни становища по тази тема бяха внесени и предоставени на МОСВ през 2017 година!
 • Създава се ясно доминиране на икономическите интереси в Комитета на заинтересованите страни и по този начин – доминирането им в управлението на Натура 2000;
 • Елиминира се напълно научната общност от участие в Комитета на заинтересованите страни. За разлика от България, в Гърция председателя на аналогичния им комитет за управление на защитени зони задължително трябва да е от представител на гръцките академични среди;
 • Въвеждат се дискриминационни изисквания за природозащитните организации за участие в Комитета на заинтересованите страни.

 

Освен това категорично заявяваме, че:

 • трите дирекции на Национални паркове трябва да отговарят за управлението на трите напълно съвпадащите с техните територии едноименни защитени зони - Рила, Пирин и Централен Балкан.
 • дирекциите на Природните паркове Витоша, Странджа, Беласица, Рилски манастир, Врачански балкан, Сините камъни, както и Персина да отговарят за територии на защитените зони, които напълно или в много голяма степен съвпадат с техните граници.
 • тези територии трябва да имат единен интегриран план за управление на припокриващите се защитени територии и зони за период от 10 години.

 

16. Отхвърляме параграф 27, с който се премахва единствената възможност за възлагане на природозащитни дейности в защитени зони на неправителствени организации.

 

17. Отхвърляме параграф 30, с който се въвеждат: нови определения за птиците, противоречащи на досегашната практика на ЕК и на Директивите; дискриминационни ограничения за участие на неправителствени природозащитни организации в работата на Националния съвет за Натура 2000 и в регионалните Комитети на заинтересованите страни.

 

18. Във връзка с предложените по-горе промени отхвърляме параграфи 32, 33, 34 и 35, които са свързани със синхронизиране с предложения дискутирани по-горе в Приложението.

 

19. Отхвърляме параграф 36, тъй като с него напълно се отхвърлят както препоръките на ЕК за управление на защитените зони, така и целия световен опит, в който управлението на една територия се регламентира от закон, заповед и план за управление, в ясна йерархична линия, всеки със своите специфики. Законът дава общите дългосрочни насоки. Заповедта ги конкретизира съобразно всеки случай – по-детайлно за малките територии и по-общо за големите и дава дългосрочни насоки тъй като може с десетилетия да не бъде променяна. Планът за управление влиза в детайли и се променя веднъж на 10 години като международен опит. Предложението всички режими да са в шестгодишните териториални планове ще доведе до пълна неяснота на техните режими, обществени конфликти и санкции от страна на ЕК, заради тотален провал на мрежата Натура 2000 в България.

 

В заключение, предвид предложенията ни за отхвърляне или радикална преработка на повечето параграфи от Проектозакона, предлагаме с оглед запазване на обществения интерес, законопроектът да бъде изтеглен, да бъде сформирана работна група, отразяваща обществените интереси, основно преработен и едва след това представен за ново обществено обсъждане.

 

08 февруари 2019 г. 18:05:40 ч.
efrosina

Кой ще е отговорен и ще плаща по наказателнире процедури от ЕС вследствие този закон

Защо тези промени противоречат на директивите и законите на ЕС и когато се започнат наказателни процедури по неспазване кой точно от министерството ще плаща?

Аз съм против не може да продължава това безумие.

Натура 2000 е европейски проект а ние сме длъжни да спазваме европейските изисквания по тази програма.

Когато това не се случва съдебна и парична отговорност да се търси в МОСВ начело с министъра! Това предлагам аз.

С пожелания да дойде източник на мозък в министерството,

Гневна гражданка

08 февруари 2019 г. 18:40:34 ч.
dossikovska

Подкрепа за становище

Напълно подкрепям аргументите в становището на Българска Фондация Биоразнообразие.

08 февруари 2019 г. 20:47:37 ч.
Antonina

Сановище

Напълно подкрепям аргументите в становището на Българска Фондация Биоразнообразие.

08 февруари 2019 г. 23:22:56 ч.
bluelink

Становище от Фондация "БлуЛинк"

 

Становище

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

 

 

от Фондация „Блулинк“

Булстат 130164711

Адрес за кореспонденция: бул. „Сливница“ 257, София 1202

Ел. поща: office AT bluelink.net

 

Уважаеми госпожи и господа,

 

Във връзка с провежданата обществена консултация на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (наричан по-долу Проекта на изменение), изразяваме становище че предложените в § 1, т. 26д и т. 33а от Допълнителните разпоредби на Проекта на изменение дефиниции, съответно за „Национална неправителствена природозащитна организация“ и „Регионална неправителствена природозащитна организация“ са дискриминационни на основата на признак обществено положение. Наложените в горецитираните разпоредби дефиниции съставляват „непряка дискриминация“ по смисъла на чл. 4, ал. 3, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, т.к. въвеждат дискриминационни изисквания спрямо конституционните права на експертите от неправителствени организации (НПО) и поставят гражданските представители в по-неблагоприятно и неравнопоставено положение спрямо останалите членове на тези органи.

 

В допълнение, чрез § 1, т. 26д, буква в) и чрез § 1, т. 33а, буква б) се въвеждат субективни изисквания, които не е ясно как ще бъдат доказвани от НПО, а имено: (НПО) „да има прозрачно управление с регулярно информиране и активно участие на всички членове чрез изградена и функционираща система за комуникация с членската маса, гарантираща участието на членовете в процеса на взимане на решение“.

 

Не на последно място, припомняме че Конвенцията на UNECE от Орхус, подписана през 1998 г. и ратифицирана от България, регламентира правото на обществеността на достъп до информация, участие при вземането на решения, и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда и същата е част от законодателството на Европейския съюз и България. Въвеждането на дискриминационни условия чрез закон само за представители на НПО, ограничаващи по този начин тяхното участие при вземането на решения по въпросите за околната среда, е пряко нарушение на Конвенцията. Припомняме, че в резултат на проведената 6-та Среща на Страните по Орхуската Конвенция в Будва, Черна гора през 2017 г., Комитетът по съответствието към Орхуската Конвенция вече излезе с решение IV/8d спрямо България, което представлява предупрежение за спиране на правата и привилегиите по Конвенцията за страната ни за неспазване на задълженията й по Конвенцията (http://www.bluelink.net/stanovishta/dostap-do-pravosadie-i-uchastie-na-obshtestvenostta-v-ekologichnite-protseduri-kato-gara). Подобно предупреждение е било отправено досега само до Украйна и Туркменистан и България може да стане първата страна със спрени права по Конвенцията, което ще бъде прецедент в историята на Конвенцията.

 

В тази връзка, припомняме Решение № 154/02.07.2013 г. на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) срещу дискриминационно изискване поставено в правилници на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) само по отношение на членове от НПО в следните съвети: Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/, Националния съвет по биологично разнообразие, Висшия консултативен съвет по водите, като същото е признато за дискриминационно и е отправена препоръка към МОСВ за извършване на промени в правилата, според които се избират членовете на гореспоменатите съвети.  Т.к. платформата за обществени консултации Strategy.bg не позволява качване на приложения, горецитираното Решение на КЗД може да бъде достъпено от следния линк: https://dox.abv.bg/download?id=e97027b622 (линкът е активен до 22.02.2019 г. и при необходимост и поискване документът може да бъде предоставен и след изтичането на този срок).

 

 

Повече информация във връзка с горното решение на КЗД може да бъде намерена на следните линкове:

http://www.bluelink.net/en/node/440

http://www.bluelink.net/stanovishta/mosv-da-se-angazhira-s-realno-grazhdansko-uchastie-pri-vzemaneto-na-resheniya-stanovisht

 

С уважение

Наталия Попова

Председател на УС

www.bluelink.net

 

08 февруари 2019 г. 23:46:21 ч.
КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СТАНОВИЩЕ ОТ КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 Ръководството на Камарата на архитектите в България (КАБ) във връзка с упражняване на функциите й по чл.5, т.1 и т.6 от Закона за камарите на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) и своя устав, с оглед защита на интересите на своите членове, участва в нормотворческата дейност като изготвя и представя становища по нормативни актове, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството.

Параграф 11 от публикувания проект на ЗИД на ЗБР е свързан с изменение на чл. 31 от ЗБР и касае обществени отношения, свързани с устройствено планиране, инвестиционно проектиране и строителство.

Във връзка с горното, моля да бъде съобразено становището ни по чл. 31 от ЗБР:

 1. Да се отчете, че в общините, където има влязъл в сила Общ устройствен план (ОУП), вече има проведена процедура по ЗООС и по ЗБР, т.е. извършена е оценка за въздействието на околната среда, екологична оценка, респ. оценка за съвместимост, съгласувана с МОСВ. В тези случаи за защитените територии има утвърдени правила за прилагането на ОУП, поради което следва да се регламентират по-облекчени процедури при одобряването на планове и инвестиционни намерения в тези зони, диференцирани в зависимост от категорията защитена територия, върху която попадат и вида на плана, проекта и инвестиционното предложение. Веднъж съгласувани при процедура за ОУП, различните видове територии с определен градоустройствен режим, предлагат яснота при взаимодействието си със защитените такива и няма нужда допълнително да се прави нова екологична оценка;
 2. Във връзка с т. 1 от становището, да се създаде актуален списък с инвестиционни предложения за обекти, несъвместими със статута на защитените територии, за които в практиката е доказано, че оказват вредно въздействие върху околната среда, за да има ясно разписани правила за приложението на закона. За останалите инвестиционни  предложения, които не попадат в списъка, да се регламентира изрично, че не подлежат на процедура по ЗООС или ЗБР. За последните да се предвиди само уведомяване на компетентния орган по околна среда от възложителя.
 3. Да се избягва в текстовете думата „може“, която генерира неяснота в тълкуването на разпоредбата;
 4. Да се посочи точно с кои действия на инвестиционното предложение се счита, че изпълнението на проекта е започнало – с даването на „виза“, със съгласуването на проекта или с даването на строителна линия, за да се съблюдава петгодишния срок на валидност.

 

Като цяло, в предложения проект на ЗИД на ЗБР, има известно противоречие с основанието на самия закон и европейските директиви за птиците и местообитанията – опазване на биоразнообразието у нас, опазването на естествените местообитания на дивата флора и фауна.

Считаме за неуместни текстовете в проектозакона, с които режимите на защитените зони, ще се определят не от целите за опазване на защитената зона, а само „по преценка на Министъра”.

Не подкрепяме и текстовете, с които утвърдените защитени зони ще бъдат разделени на няколко части с различно управление - с частични планове за управление на ниво област, а не на ниво зона (например Природен парк Витоша).

С тези предложения ЗИД на ЗБР поставя в риск утвърдените в България добри практики по управление на защитените територии, които понастоящем са образец на европейско ниво за опазена природа.