Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба „Военна полиция”

Считано от 01.01.2019 г. влязоха в сила изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (обн. ДВ бр. 98 от 2018 г. ), с които се променя системата на заплащане за военнослужещите (от присвоеното им военно звание и степента в обхвата на военното звание към определяне на основното им месечно възнаграждение в зависимост от заеманата длъжност и присвоеното им военно звание) и обвързаните с този принцип промени на структуриране на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в служба „Военна полиция” („от степени в обхвата на военните звания” към „длъжностни нива и военни звания”). Предложеният нов Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба „Военна полиция” е в съответствие с измененията на чл. 24, ал. 2 и чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ, с което ще се: - намери разумен баланс на съотношението между изискванията за образователен ценз, квалификация, степен на отговорност, професионален опит, физическо и психическо натоварване и взаимосвързаните потенциални размери на основните месечни възнаграждения по нива; - подобри кариерното развитие на военнослужещите като се създадат ясни правила за преминаване (заеман 2 С постановлението се предвижда и изрично да се посочи, че длъжностните нива и длъжностните наименования на длъжностите за служителите по служебно и трудово правоотношение в ръководството на служба „Военна полиция” са приравнени на тези в администрацията на министерство. Това следва от спецификата на функцията и дейностите на Службата, както и че наред с Инспектората на Министерството на отбраната и дирекция „Вътрешен одит”, служба „Военна полиция” се явява третата контролна структура, подчинена на министъра на отбраната. Посоченото е обосновало нейното структуриране и функциониране като администрация с ранг на дирекция от министерство, но като самостоятелно юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на отбраната, като видно от чл. 10, ал. 2, т. 2, чл. 20, ал. 3 и чл. 22, ал. 1 от Закона за военната полиция личният й състав се състои, както от военнослужещи, така и от цивилни служители по служебно и трудово правоотношение. Това е отчетено през 2005 г. в т. 1 от Забележките към утвърдения с ПМС № 47/2004 г. Единен класификатор на длъжностите в администрацията (отменен с ПМС № 129/26.06.2012 г.), с който служба „Военна полиция” е била определена като Първо ниво администрация. С този акт на служба „Военна полиция” е било дадено право да ползва пълната разновидност от длъжности от държавната администрация, предвидени за администрация на министерство. След 01.07.2012 г. по силата на разпоредбата на § 5 от ПЗР на Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (приета с ПМС № 129/26.06.2012 г.), длъжностните нива и длъжностните наименования на служителите по служебно и трудово правоотношение в служба „Военна полиция” са приравнени на длъжностните нива и длъжностните наименования, определени за централна администрация”. При липсата на еднозначно тълкуване на понятието „централна администрация” по смисъла на чл. 38, ал. 1, от Закона за администрацията се породи неяснота относно кои длъжности могат да се ползват в служба „Военна полиция”. С изричното дефиниране кои длъжностни нива и длъжностни наименования на служителите по служебно и трудово правоотношение се ползват в служба „Военна полиция” ще се отстрани съществуващата неяснота и ще доведе до по-голяма мотивация и сигурност сред служителите й. Предложения проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет и за изпълнението му не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет. Към проекта на Постановлението на Министерския съвет за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба „Военна полиция” е приложена финансова обосновка съгласно изискванията на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на финансите. С проекта не се предвижда въвеждане на законодателство на ЕС, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие. 3 С проекта на нормативния акт са проведени обществени консултации в 14-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Прилагането на съкратения срок е обусловено от необходимостта за въвеждането му в изпълнение с началото на финансовата година с цел законосъобразно, ефективно и ефикасно използване на бюджетния ресурс на Министерството на отбраната за 2019 година. Документите относно проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в служба „Военна полиция” са съгласувани по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, като получените становища са отразени съгласно приложената справка.


Дата на откриване: 10.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 24.1.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 януари 2019 г. 15:29:07 ч.
konsultantite

Липсва приложен класификатора

Липсва класификатора