Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № Н-23 от 21.10.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от служба „Военна информация“ (обн., ДВ, бр. 87 от 04.11.2016 г.)

В изпълнение на § 4, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на ЗОВСРБ (обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г.) Наредба № Н-23 от 2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от служба „Военна информация“ се привежда в съответствие със законодателните изменения, свързани с промяна в системата на заплащане на военнослужещите и формирането на основното им месечно възнаграждение в съответствие със заеманата длъжност и присвоеното им военно звание (арг. чл. 24, ал. 2 и чл. 212, ал. 1 от ЗОВСРБ, обн., ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.).

С предлаганите промени в приложението към §2 (поверително) от проекта се прецизират разпоредби от действащата Наредба във връзка с установени непълноти и неточности, както и в съответствие с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, приет с ПМС № 170 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2016 г., изм., ДВ, бр. 97 от 2018 г.).

С проекта на нормативния акт ще се проведат обществени консултации в 14-дневен срок съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове във връзка с предприемането на всички законосъобразни действия по стартиране на изплащането на основните месечни възнаграждения и допълнителните възнаграждения на военнослужещите от началото на финансовата 2019 година.


Дата на откриване: 15.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 29.1.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари