Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-575 от 2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие (Обн., ДВ, бр. 22 от 2011 г., изм., ДВ, бр. 88 от 2016 г.)

С предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Iз-575 от 2011 г. се предвижда да отпадне изискването за представяне на копия от разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ), издавани от структури на МВР. В подаваното заявление ще се посочва само номера на издаденото разрешение, а валидността му ще се проверява по служебен път. Предвидено да отпадне и задължението за представяне на свидетелство за съдимост, в случите когато курсовете се провеждат от структури на МВР. Обстоятелствата относно съдимостта на кандидатите - български граждани за участие в курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие ще се проверяват служебно. Ще бъде въведено изискване, свързано с обстоятелства, касаещи съдимостта на физическите лица - кандидати, кореспондиращо на изискването, заложено в чл. 58 от ЗОБВВПИ, относно издаването на разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.


Дата на откриване: 18.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари