Обществени консултации

Проект на Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 - 2030 г.)

Устойчивото нарастване на продължителността на живота в България, в съчетание с трайните тенденции на намаляване на раждаемостта изисква въвеждането на икономически, институционални, административни и финансови промени, които да създадат необходимите условия за развитие на сплотеност в обществото и солидарност между поколенията, като в същото време ограничат рисковете от възникване и задълбочаване на вече налични и трудно решими дефицити, засягащи устойчивостта на социалния модел в страната.

 

Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) отговаря на предизвикателствата пред застаряващото население и подпомага формирането на политики и предприемането на мерки в социалната област.

 

С приемането на Стратегията от Министерския съвет ще бъде замeнена действащата до момента Национална концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.), с цел осигуряване на приемственост и адекватно използване на натрупания опит. Чрез подготовката на Стратегията българското правителство реагира своевременно на възникналата необходимост да се разшири обхвата на ключови сфери от досегашната политика, като се обърне специално внимание на участието в обществения живот и независимия живот на възрастните хора. Тези ключови сфери са послужили като отправна точка при разработването на мерки в Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България.

 

 Като нов акцент в Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 – 2030 г.) може да бъде откроен Индекса на активния живот на възрастните хора. Индексът  ще бъде основен инструмент за отчитане и оценка на заложените мерки от Стратегията. Чрез Индекса се измерва неизползвания потенциал на възрастните хора за активно и здравословно стареене. Той позволява обективен мониторинг на степента, в която възрастните хора живеят самостоятелно, участват в платена заетост и социални дейности, както и способността им да стареят по активен начин. Индексът е изграден от 22 отделни индикатора, които са групирани в четири области. Всяка област отразява различен аспект на активния живот на възрастните хора: заетост, участие в обществото, независим и сигурен живот в добро здраве, създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора.

 

Тематичните области от Европейските „Ръководни принципи за активен живот на възрастните хора и солидарност между поколенията“ кореспондират с тематичните области на Индекса на активния живот на възрастните хора.

Стратегическата цел на Стратегията е свързана със създаване на условия за активен и достоен живот на възрастните хора чрез осигуряване на равни възможности за пълноценното им участие в икономическия и социален живот на обществото.

 

Определени са следните приоритети на Стратегията:

Приоритет 1: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на заетостта;

Приоритет 2: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на участието в обществото;

Приоритет 3: Насърчаване на активния живот на възрастните хора в сферата на самостоятелния живот;

Приоритет 4: Създаване на капацитет и благоприятна среда за активен живот на възрастните хора на национално и на регионално ниво.

 

В рамките на всеки от приоритетите са разписани мерки, които включват и регионални акценти, със специфични мерки по райони. Целта е ясно разпределение на отговорностите, използване в максимална степен на предимствата на децентрализирания подход и мобилизиране на наличните институционални и граждански ресурси за постигане на положителни промени по измеримите области.

 

Успешното прилагане на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора следва да се извършва с обединените усилия на всички заинтересовани страни. Ето защо, Междуведомствената работна група по демографските въпроси, доходите и жизненото равнище към министъра на труда и социалната политика ще осигурява поддържане на постоянен работен формат за междуведомствено взаимодействие и по въпросите на застаряването. В състава на работната група са включени широк кръг представители на отговорните институции, включително представители на министерства, държавни агенции, представители на Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Българската академия на науките, Българския червен кръст, представители на общините (НСОРБ), социалните партньори и др.

 

В задачите на работната група ще бъдат премахнати ангажиментите за отчитане на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.), а ще бъде включено подаване на информация по компетентност от отговорните ведомства във връзка с разработване на двугодишен План и двугодишен Отчет за изпълнение на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 –2030 г.). Двугодишните планове и двугодишните отчети ще бъдат изготвяни от Министерството на труда и социалната политика и ще бъдат внасяни за разглеждане и приемане от Министерския съвет. Първият двугодишен План към Стратегията ще обхваща периода 2019 - 2020 г. и ще очертае конкретните дейности и задачи в изпълнение на целите, заложени в Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019 –2030 г.).


Дата на откриване: 18.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 17.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари