Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

С предлаганите изменения и допълнения се цели да се уеднакви нормативната уредба на национално ниво, като се съобразят промените, настъпили в правото на Европейския съюз и в националното законодателство, и да се създаде по-голяма яснота относно прилагането на мярка 11 „Биологично земеделие“. 

Отговорна структура:

дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ

Email:

MHadzhiyska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 18.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 17.2.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 февруари 2019 г. 20:48:10 ч.
h.ivanov

Не сме съгласни с изменение на чл. 33(1) т.3

Не сме съгласни с

§ 7. В чл. 33 се правят следните изменения:

б) точка 3 се изменя така:

„3. документите по т. 2 удостоверяват състоянието на парцелите и произведената продукция от земеделската култура, формираща размера на подпомагане, в годината на издаването им и се предоставят за всеки от подпомаганите парцели, за които е поет ангажимент, преминали периода на преход към биологично производство по чл. 11, ал. 4;“.

Това изменение противоречи на чл.29 (1) от Регламент 834/2007: "1. Надзорните и контролните органи, посочени в член 27, параграф 4, предоставят писмени доказателства на всеки

оператор, който е обект на техния контрол и който отговаря на изискванията по настоящия регламент в областта на своята дейност. Писмените доказателства позволяват поне идентифи-

кацията на оператора и вида или гамата от продукти, както и периода на валидност."

Противоречи и на член 68, параграф 1 от Регламент 889/2008 и Приложение XII към него, защото в Приложение XII няма определено място за отбелязване на парцели.

Възниква противоречие и с чл. 48 (3), т.5 5. от Наредба 5/2018 МЗХГ- идентификация на парцелите по КВС или кадастрална карта, а не по ИСАК.

В чл. 48 (9) от Наредба 5/2018 МЗХГ "Контролиращото лице издава документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 на оператор, съответно подизпълнител, с който има сключен договор за контрол и сертификация. Документът трябва да отговаря на посочените изисквания в приложения XII и XIIа от Регламент (ЕО) № 889/2008, както и да съдържа количество произведена продукция."- никъде няма изискване за опис на парцели

 

17 февруари 2019 г. 22:15:43 ч.
Di_Petkova

Становище на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ

Не успяхме да публикуваме в целия текст - изпратили сме на обявената електронна поща Молба за удължаване срока за обществено обсъждане с мотиви.

 

17 февруари 2019 г. 22:16:21 ч.
Di_Petkova

Становище на СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА БИОПРОДУКТИ

http://www.wp.sbpb.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B1%D0%BF%D0%B1-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B0/