Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален комитет по международно хуманитарно право в Р България

Комитетът е междуведомствен орган с консултативен характер, който ще подпомага правителството на България в прилагането на международното хуманитарно право и популяризирането на неговите принципи, функции и роля. В него ще участват представители на всички институции, които имат отношение към прилагането на МХП. Национални комитети съществуват в 112 страни по света и в 20 от 28-те държави членки на ЕС. Председател на Националния комитет ще бъде министърът на външните работи, а заместник-председател - ресорен заместник-министър на отбраната. Комитетът има за цел да обсъжда и анализира въпроси, свързани със спазването на международното хуманитарно право при въоръжен конфликт - във връзка с опазването на културните ценности, на околната среда, закрила на хуманитарния и здравен персонал, оказване на медицински грижи при извънредни ситуации, включително и природни бедствия.


Дата на откриване: 18.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 18.2.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 февруари 2019 г. 11:50:28 ч.
Български Червен кръст

Становище от Българския Червен кръст (изх.№ МСЕ-09-324/15.02.2019 г.)

Във връзка с изпратено от Българския Червен кръст становище до Министерство на външните работи на Република България, с изх.№ МСЕ-09-324/15.02.2019 г. :

Българският Червен кръст приветства внесения „Проект за Постановление на Министерски съвет за създаване на Национален комитет по МХП“. В  навечерието на 70-та годишнина от приемането на Женевските конвенции, считаме за навременно и целесъобразно създаването на такъв мултидисциплинарен орган, със съответните му делегирани функции, като приветстваме предложения междуведомствен състав на Комитета. Успоредно с това, приемаме за подходящо бъдещият Комитет по МХП да има възможността да се ползва от привлечена външна експертиза на доказали се с опита и практиката си представители на утвърдени международни организации.

В изпълнение на уставните си задължения и Закона за БЧК и съобразно поетите от Република България конвенционни ангажименти, заявяваме готовността на Българския Червен кръст да бъде част от състава на Националния комитет по МХП, като за целта бъде представляван от Председателя на БЧК.