Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на постановление подзаконови нормативни актове се привеждат в съответствие с приет на 25 октомври 2018 г. Закон за изменение и допълнение на Валутния закон (ДВ, бр. 93 от 9 ноември 2018 г., в сила от 10 февруари 2019 г.). Предложени са изменения и допълнения на устройствените правилници на Министерството на финансите и Министерството на икономиката, Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2004 г., и Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 55 на Министерския съвет от 1993 г.

 

Отговорна дирекция:"Човешки ресурси и административно обслужване"
E-mail:hras@minfin.bg

 


Дата на откриване: 25.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.2.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 февруари 2019 г. 22:22:57 ч.
goldstone

В наредбата да се запазят разпоредбите за конфискация в полза на държавата на необработени диаманти,

да се съгласува с ЕК.

да се обезпечи ресурсно.

да се запазят разпоредбите за конфискация на несъответсващи на изискванията пратки необработени диаманти

да се предвидят функции на МИ за сътрудничество с Е Комисия по прилагане на регламент 2368

да се предвидят фукции за прилагане и разработнане на актове по валутно законодателство.