Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Изготвянето на предлагания проект е продиктувано от желанието за извършване на реформи, целящи подобряване на ефективността в дейността на Министерството на вътрешните работи. Цели се подобряване на организацията на структури в МВР, които осъществяват дейности, свързани с предотвратяване и пресичане на терористични действия, освобождаване на заложници, задържане или обезвреждане на особено опасни престъпници или престъпни групи, откриване, идентифициране и неутрализиране на взривни устройства и взривни вещества, разработване на технически средства и способи за извършване на тези дейности, извършване на физикохимическо изследване и експертна оценка на взривни устройства и техните елементи, на взривни вещества, документи и непознати вещества, опазване на обществения ред, включително при провеждане на масови мероприятия, възстановяване, поддържане и опазване на обществения ред при масови безредици или кризисни ситуации, осъществяване на охрана на специални товари. Целесъобразно е създаването на нова структура в МВР - Главна дирекция „Жандармерия и противодействие на тероризма“, която да бъде юридическо лице като останалите главни дирекции в МВР и да осъществява посочените дейности, които пряко се отнасят до защита на националната сигурност на страната и опазване на обществения ред. В състава на новата главна дирекция ще бъдат включени досегашните Специализиран отряд за борба с тероризма и дирекция „Жандармерия“ на Главна дирекция „Национална полиция“.

На следващо място, отчитайки че криминалистичните доказателства са от голяма значимост в рамките на наказателно-правната област и правоприлагащите и съдебните органи трябва да имат доверие във високото качество на криминалистичните данни, на които разчитат, независимо под чия юрисдикция са изследвани и придобити тези доказателства, основна цел на проекта е да създаде предпоставки за постигане на своевременно и качествено изготвяне на експертизи и анализи. В ЗМВР ще се предвидят разпоредби, свързани с осъществяване на експертно-криминалистичната дейност, разработването и внедряването на нови методики за изследване в областта на криминалистиката на основата на съвременни научни методи и подходи, ще се избегне забавянето при изготвянето на необходимите експертизи в рамките както на досъдебно производство, така и в съдебна фаза на наказателния процес и негативното отражение на качеството на изготвяните експертизи. Друга цел е решаването на въпроси, свързани с актуализация на професионалната квалификация, както и преодоляване липсата на организирано обучение, съвременна литература и утвърдени стандарти и методики за работа. За постигане на тези цели, проектът предвижда служебните правоотношения на част от служителите от Научноизследователския институт по криминалистика, осъществяващи експертно-криминалистична дейност да бъдат уредени при условията и реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, вместо както е досега – със Закона за държавния служител.

С цел правилното, ефективното и ефикасно осъществяване на дейностите по предотвратяване и пресичане на терористични действия, осъществяване на криминално-психологични изследвания, изготвяне на психологични и съдебно-психологични експертизи, осъществяване на психологични интервенции за управление на кризисни ситуации и дейности по управление на стреса проектът предвижда служебните правоотношения на служители от Института по психология да бъдат уредени със ЗМВР, вместо както е досега – със Закона за държавния служител.

Законопроектът цели да се предвидят изискванията към специализираните техника, съоръжения и лични предпазни средства, използвани от органите за пожарна безопасност и защита на населението за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност; неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване и химическа, биологическа и радиационна защита, тъй като това създава затруднения при обезпечаване на изпълнението на посочените дейности, свързани с осигуряването на единни стандарти по отношение използваните средства от всички служители на министерството. Необходимо е да се извърши допълнение в ЗМВР, за да се създаде изрично правно основание за издаване на подзаконов акт, който да предвиди тези стандарти.

Друга цел на проекта е в закона да се регламентира Центъра за професионално обучение към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. По този начин ще се създаде основание дейността на Центъра да се уреди с Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи и с отделен правилник. Така ще се изпълнят изискванията на Закона за професионалното образование и обучение и ще се продължи дейността, осъществявана от центъра по специализирано обучение по радиационна защита и издаване на удостоверения за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения.

С проекта се цели и статута на всички служители от дирекция „Инспекторат“ да бъде уреден със Закона за държавния служител, предвид дейността, осъществявана от дирекцията. По този начин спрямо дирекцията се цели прилагането на подход, аналогичен на възприетия за останалите структури, чиято дейност не е пряко обвързана с дейността на полицейските органи и органите по пожарна безопасност и защита на населението.

Предложено е допълнително прецизиране и допълване на отделни разпоредби.

С проекта са предложени и изменения в Закона за защита при бедствия, Закона за устройство на територията, Закона за българските лични документи, Закона за защита на класифицираната информация.


Дата на откриване: 25.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 24.2.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 януари 2019 г. 09:01:33 ч.
rado21

Промени в чл. 235 ал.3 от ЗМВР

В ПЗР на проекта на ЗИДЗМВР да се създаде

&56а: В чл. 235 ал. 3 от ЗМВР думата "последните" да отпадне, за да може да се изплати дължимото по ЗМВР обезщетение и на два пъти "преобразуваните" служители на МВР!

27 януари 2019 г. 21:18:02 ч.
65Ivo

Редакция на чл. 235, ал. 3 ЗМВР

Подкрепям напълно rado21.

Думата "последните" в чл. 235, ал. 3 от ЗМВР следва задължително да отпадне, тъй като се явява ограничителна спрямо всички "преобразувани" след 1-ви февруари 2017 г. служители, чийто статут премина към ЗДСл. Но не само това, тези "13 години и 4 месеца" с какво се асоциират? Най-вероятно с разпоредбата на отменения преди 19 години Закон за пенсиите! Тогава това беше условие за пенсиониране, подобно на сега действащото "2/3 от общо 27 години" в КСО за първа категория пенсиониране. Това е някакъв анахронизъм и следва поне да се актуализира периода, без да се рестриктират широк кръг служители, откъм вече придобити права с формулировки, като "последните ... години".

29 януари 2019 г. 10:55:02 ч.
qnkael

Обезщетение при трудова злополука.

Съгласно чл.238, ал.1 от ЗМВР, на служителите в МВР, претърпели телесна повреда при или по повод изпълнение на служебните си задължения, се изплаща обезщетение в размер на 10 месечни възнаграждения при тежка телесна повреда и 6 месечни възнаграждения при средна телесна повреда.

Съгласно чл.142, ал.4 от ЗМВР, статутът на държавните служители по ал.1, т.2 от същия член, се урежда със Закона за държавния служител, за разлика от лицата работещи по трудово правоотношение, чийто статут съгласно чл.142, ал.5 от ЗМВР се урежда при условията и по реда на Кодекса на труда и на ЗМВР.

Така например, ако в един автомобил пътуват държавен служител-полицейски орган, лице работещо по трудово правоотношение и държавен служител, и тримата претърпят трудова злополука в резултат на ПТП, обезщетение ще получат полицейският орган и лицето работещо по трудово правоотношение. Държавният служител няма да получи обезщетение по чл.238, ал.1 от ЗМВР, защото статутът му се урежда само от Закона за държавния служител. Това го поставя в неблагоприятна позиция спрямо другите категории служители в МВР и  е признак за явна дискриминаци.

За да се преодолее този очевиден пропуск в закона, следва да се промени чл.238, ал.1 от ЗМВР, като след "На служителите в МВР," се добави "включително и тези по чл.142, ал.1, т.2 от закона".

Същият положителен ефект би се постигнал с промяна на чл.142 , ал.4 от ЗМВР, като след думите "Закона за държавния служител" се добави "и на този закон."

 

 

15 февруари 2019 г. 10:17:03 ч.
didi12

Редакция на чл.235, ал.3

Напълно подкрепям коментарите за отпадане на думата "последните".

24 февруари 2019 г. 11:10:04 ч.
black-jack

Относно промените в чл.16 ЗМВР

Премахването на предвиденото в чл. 16 ЗМВР изискване за разпределение на делата на случаен принцип ще е огромна крачка назад за МВР. Крачка към запазване на възможностите за злоупотреби, които към момента началниците на разследващите полицаи могат да си позволяват да вършат, допускайки нееднаква натовареност на разследващите органи що се касае до брой дела и такива и голяма фактическа и правна сложност. Премахването на посочената разпоредба създава предпоставки за корупционни прояви  и то в големи мащаби. Представените мотиви са напълно неадекватни, тъй като цитирането на посочените в мотивите норми и спецификите на работата по разследване, сами по себе си не може да се явяват основателна причина за такива промени. Ако се приложи същата логика трябва да се премахне и изискването в ЗСВ, за разпределението на случаен принцип на делата в съда и прокуратурата. Освен това, изложените мотиви са грешни, тъй като в чл. 118 от НПК няма въведен никакъв основен принцип, такива има, но в началото на кодекса. Не е направена и никаква предварителна оценка на предлаганите промени. Същите по никакъв начин няма да доведат до подобряване на извършваната в МВР дейност по разследване на престъпления и нейната ефективност. Предлагането на такива изключително спорни промени е обяснимо единствено с това, че вече пета година МВР не може да въведе посоченото изискване, за което е критикувано многократно, вкл. и от Върховна административна прокуратура, и най-лесно е да се премахне законовата норма.