Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на изменения и допълнения на Устройствения правилник на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

С проекта на акт се променя Устройственият правилник на ДАБ при МС и се създава длъжност на служител по защита на данните в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Длъжностното лице по защита на данните ще осъществява дейности по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на защитата на данните и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и Закона за защита на личните данни.

С проекта се преразпределят и прецизират законоустановените функции, задачи и дейности на териториалните структури на агенцията и на дирекции от общата и специализираната администрация. Целта на посочените промени е устройството и функциите на администрацията на ДАБ при МС да бъдат приведени в съответствие с действащата нормативна уредба в областта.


Дата на откриване: 31.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 2.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари