Обществени консултации

Проект за Решение на Министерския съвет за приемане на национални програми за развитие на образованието – 2019 година

През 2019 година ще се изпълняват 17 национални програми (НП) за развитие на образованието, от които ще се реализират шест нови програми – НП „Заедно в грижата за ученика”; НП „Мотивирани учители“; НП „IT фирми в училища и учители в IT фирми“; НП „Иновации в действие“; НП „Подпомагане на общините за реализиране на дейности за образователна десегрегация“ и НП „Развитие на системата на предучилищното образование“, която запазва наименованието си, но се променя съдържателно.

В НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ отпада модул „Осигуряване на ученически шкафчета“, като на негово място ще се реализира нов модул - „Осигуряване на съвременна специализирана среда в центровете за специална образователна подкрепа чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, по който могат да кандидатстват държавни и общински центрове за специална образователна подкрепа с проекти за предоставяне на средства за закупуване на специализирани уреди, апаратура, техника, устройства, пособия и софтуерни продукти, дидактически материали,  консумативи и др.

Модулът от 2018 година „Музеите като образователна среда“ се променя на модул „Културните институции като образователна среда“. Новото наименование е свързано с разширяването на институциите, които ще бъдат партньори на училищата. Включени са не само музеите, а и галериите, предвиждат се посещения на театрални постановки и концерти, защото предстои подписването на ново споразумение между МОН и Министерството на културата.

По същата програма продължава финансирането на модула „Модернизиране на системата на професионалното образование“, чрез който се осигуряват допълнителни средства за подобряване на материалните условия в професионалните гимназии. В модула е включена и една нова дейност за разработване и/или адаптиране на учебни помагала поради завишен интерес от страна на бизнеса за подпомагане на учебния процес с модерни учебни материали.

В НП „Развитие на системата на предучилищното образование“, която запазва наименованието си, са заложени изцяло нови дейности, които са от съществено значение за системата на предучилищното образование.

В изпълнение на поставените цели в Концепцията за насърчаване на софтуерни специалисти, приета от МС през декември 2015 година, продължават дейностите по НП „Обучение за ИТ кариера“. В тази връзка е разработена и ще се реализира и новата програма НП „IT фирми в училища и учители в IT фирми“. 

Особено място има програмата „Иновации в действие“, която подкрепя иновациите в училищата в страната, креативното мислене, нововъведенията. По програмата партниращите училища ще имат възможност да организират публични изяви с участието на родители и образователната общност за мултиплициране на иновациите.


Дата на откриване: 31.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 4.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 март 2019 г. 15:05:40 ч.
PlamenaNikolova

Становище на Национална мрежа за децата по Национална програма "Мотивирани учители"

Национална мрежа за децата е обединение на 150 граждански организации и съмишленици, работещи със и за деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи. Във всички наши действия ние се ръководим от Конвенцията на ООН за правата на детето като водещ документ, който определя философията, ценностите и начина на работа на Мрежата за децата

 

Поздравяваме Министерство на образованието и науката  за разработването на  Национална програма „Мотивирани учители“, която цели да адресира недостига на учители в България и осигуряването на повече високо мотивирани и ефективни специалисти в училищата. Това е сериозна стъпка напред в решаването на този проблем, особено що се касае до Дейност 6.2. Въвеждаща обучителна програма и обучение във висше училище на специалисти с висше образование без педагогически опит за придобиване на професионална квалификация „учител“ по математика, физика и астрономия, информатика, информационни технологии и чужди езици.

 

Безспорна е нуждата от учители по тези дисциплини и те са ключови за развиване на така нужните в 21 век умения. В сръщото време реалността показва, че българската образователна система има нужда от нови учители по всички предмети, включително начални учители. През последните години нуждата от учители в начален етап (начални учители и начални учители целодневна организация на учебния ден) нараства все повече не само поради излизане от системата на настоящите учители, но и в резултат на все по-активното въвеждане на целодневно обучение във всички класове на началния етап. Предвид многото часове, които учителите в начален етап прекарват със своите ученици и предвид факта, че възрастта 7-11 години е с изключително голям потенциал за въздействие и развитие, началните учители имат уникалната възможност да компенсират предизвикателствата и дефицитите на техните ученици, натрупани в по-ранна възраст. Затова е редно именно най-мотивираните специалисти да получат възможност за квалификация като учители в начален етап и да влязат в класните стаи.

 

За да отговори на реалните нужди на училищата и учениците, Национална мрежа за децата предлага Дейност 6.2. от Националната програма „Мотивирани учители“ да бъде разширена, като обхване и предмети като биология, химия, география и история и като осигури възможност на мотивирани специалисти от други сфери да придобият професионална квалификация “Начален учител” и да работят в училищата, които имат нужда от такива кадри.

 

Оставаме на разположение чрез опита и експертизата на своите организации като надежден партньор в работата с Министерство на образованието и науката в стремежа за подобряване на достъпа и качеството на образование за всяко българско дете.

 

Национална мрежа за децата     

Март 2019

 

03 март 2019 г. 16:05:18 ч.
center_amalipe

към национална програма ”Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десеграг

ЦМЕДТ „Амалипе” приветства въвеждането на национална програма  ”Подпомагане на общини за реализиране на дейности за образователна десеграгация”, която ще подпомогне общините да подсигурят равен достъп до качествено образование за деца и ученици, посещаващи сегрегирани образователни институции чрез реализиране на процес на образователна десегрегация! Предложената програма покрива важни дейности от всяко десегрегационно усилие.

В същото време проектът на Програма съдържа някои пропуски, като:

1. Недооценена е  необходимостта от работа с родителите в общността, за да бъдат мотивирани да подкрепят обучението на своите деца в приемните училища: заложената дейност 4, която ще бъде реализирана „в приемната образователна институция от педагогическите специалисти и директора” е подходяща за ангажирането на родителите от приемните училища и ДГ. Мотивирането на родителите от сегрегираните инстиитуции е ключово за успеха на процеса, като то следва да бъде  осъществено в общността. Ангажирането на организация, която работи на терен в съответната  общност е доказала ефективността си практика;

2. Предложеният начин за ангажиране на образователните медиатори е трудно осъществим: предвидено е медиаторите от сегрегираните училища и ДГ да помагат за извеждането на учениците / децата в други училища и ДГ, т.е. да работят за намаляването на учениците / децата в институциите, в които са  наети;

3. Предвидено е програмата да се реализира само в общини, в които има функционираща/и сегрегирана институция, а извеждането на деца / ученици от тях става без да се закрива сегрегираната институция.  Безспорно това е положението в голямата част от общините. Но съществуват и общини, в които „ромското” училище е закрито, като са  налице тенденции за вторична сегрегация. В тях сегрегацията също трябва да бъде адекватно адресирана.

В тази връзка предлагаме:

1. Въвеждане на под-дейност 4.2. „Мотивационни кампании с родителите от сегрегираните инстиитуции / сегрегираните квартали за подкрепа на образоването в етнически-смесена среда. Могат да бъдат реализирани и от организация, която работи на терен в съответната  общност”;

2. Въвеждане на нова дейност „Назначаване на образователни медиатори, работещи с родителите в приемните училища: от общината или ангажирана от нея НПО”;

3. Изискването за допустимост на кандидатите „налични най-малко три образователни институции на територията на населеното място, където ще се осъществяват дейностите, както и наличие на една или няколко сегрегирани образователни институции в същото населено място” да бъде преформулирано на „налични най-малко три образователни институции на територията на населеното място, където ще се осъществяват дейностите, както и наличие на една или няколко сегрегирани образователни институции в същото населено място или наличие на обособени квартали / райони с преобладаващо ромско население и заплаха от вторична сегргация”

04 март 2019 г. 01:01:52 ч.
center_amalipe

ПРЕДЛОЖЕНИЯ на ЦМЕДТ „Амалипе” към Национална програма „Заедно за всяко дете”

 

ЦМЕДТ „Амалипе” приветства включването за втора година на национална програма  „Заедно за всяко дете”. Предлагаме да бъде удвоен бюджета на Модул „Добри практики за взаимодействие на образователните институции с родителите”, както и  на максимално допустимата стойност на единичен проект.

Въвеждането на този модул, както и предвидената възможност да се делегират дейности и ресурс на организации с опит, бяха посрещнати изключително положително от образователните институции през 2018 г. Стотици училища кандидатстваха по модула и ограниченият бюджет достигна за малка част от тях. Затова предлагаме удвояване на бюджета на компонента.

Предвидената максимално допустимата стойност на единичен проект през 2019 г. е 2000 лв., което контрастира със стойността от 5000 лв. през 2018 г. Предлагаме удвояване на максимално допустимата стойност на единичен проект през 2019 г. с оглед на възможността единичните проекти да реализират по-широк спектър от дейности с родители.

 

04 март 2019 г. 01:04:19 ч.
center_amalipe

ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование”

ЦМЕДТ „Амалипе” подкрепя предложената промяна в национална програма  „Развитие на системата на предучилищното образование”. Безспорна е необходимостта от инвестиции в предучилищното образование, вкл. чрез национални програми.  

В същото време предложеното ограничено финансиране не би позволило постигането на по-забележимо развитие на системата и подхожда повече на пилотен проект, отколкото на национална програма. За преодоляване на посочената слабост  предлагаме:

1. Чувствително увеличаване на бюджета на национална програма  „Развитие на системата на предучилищното образование”;

2. Предложените Критерии за оценка да бъдат допълнени със „С приоритет ще бъдат одобрявани проектите на детски градини, в които не се събират такси и други плащания от родителите”: премахването на таксите за предучилищното образование е национална политика, която следва да бъде подкрепяна чрез разнообразни средства, вкл. чрез предложената национална програма.