Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование

Направените промени, в проекта на Наредба, регламентират възможността учениците да се преместват след началото на учебната година при промяна на местоживеенето и при спазване на водещия критерий за близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, когато се обучава в класовете от основната степен на образование, по решение на директора на училището, при наличието на свободни места по училищния план-прием и по решение на министъра на образованието и науката по мотивирано искане на директора на училището, при наличие на физическа възможност в училището.

Учениците може да се преместват над утвърдения държавен план-прием при промяна на местоживеенето от едно населено място в друго след разрешение на министъра на образованието и науката по мотивирано искане на директора на училището, при наличие на физическа възможност в училището и когато балът на ученика е по-голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в годината на кандидатстване. Министърът разрешава преместването след положително становище на комисия, в която се включват трима експерти от МОН, един от Държавна агенция за закрила на детето и трима юридически лица, осъществяващи дейност в сферата на училищното образование, която взема решение с обикновено мнозинство.


Дата на откриване: 31.1.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 4.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари