Обществени консултации

Проект на Закон за Националния архивен фонд

Основна цел на законопроекта е подобряване на институционалната рамка за провеждане на държавната политика в областта на електронното управление, в частта електронен архив, архивиране и съхранение на електронни документи (електронно архивиране), както и за регламентиране изпълнението на съвместни функции и дейности на Държавна агенция „Архиви“ и Държавна агенция „Електронно управление“ в областта на електронното управление. С предложения проект се цели синхронизиране на усилията на Държавна агенция „Архиви“ и Държавна агенция „Електронно управление“ за въвеждане на електронното архивиране в единна структура, включително посредством гарантирането на ясни правила за архивните процеси в администрацията и предварително съгласуване на нормативните актове.

 


Дата на откриване: 1.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 6.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 март 2019 г. 15:44:16 ч.
r.iancheva

Предложения на дирекция "Човешки ресурси и административно обслужване", МОН

                1. В чл. 8, ал. 4 е налице допусната техническа грешка, тъй като текстът съдържа препращане към чл. 91, а в съдържанието на акта такава разпоредба не съществува. Видно от съдържанието на проекта следва да се направи изводът, че препращането следва да бъде към чл. 72.

                2. Предложеното в чл. 59, ал. 3 заплащане за извършвани от Държавна агенция „Архиви” дейности по реставрация и консервация на ценни документи е в противоречие с регламентирания в чл. 7 принцип за полагане на грижа от държавата за опазване на документите, поради което предлагам алинеята да отпадне.

                3. Съгласно чл. 75, ал. 2 за нуждите на държавни и общински институции, физически и юридически лица се предоставят заверени и незаверени копия на документи, съхранявани в държавните архиви, съгласно чл. 22, точки 1 и 2. Министерството на образованието и науката (МОН) извършва проверки относно автентичността на образователни документи по постъпили запитвания (с вербални ноти и от други институции), за които заявителите не заплащат такси. При извършването на тези проверки нееднократно се налага МОН да изисква информация от държавните архиви в структурата на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА), като за предоставената информация заплаща такса.

                Във връзка с това предлагам Държавна агенция „Архиви“ да предоставя безплатно информация и документи на свои фондообразуватели, чиито документи са предадени и се съхраняват в ДАА.         

                4. Посочените в чл. 78, т. 2 от ЗНАФ правомощия на лицата, осъществяващи контролни дейности по опазването и съхранението на документите, надхвърлят необходимия обем за нормалното и целесъобразно извършване на тези дейности. С оглед на това предлагаме следната редакция на разпоредбата: „2. на достъп до архивохранилищата;“.