Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на Постановление има за цел изясняване на неясноти в законодателството, относно прилагането на Закона за водите по отношение таксата за водовземане от подземни води за производство на електроенергия от ВЕЦ, и допълване на нормативната уредба по отношение размера на таксата по § 41, ал.2, т. 5 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.). Изменението на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (Обн. ДВ. бр.2 от 2017 г.) и на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 39 от 2011 г.) ще укаже приложимия ред, по който титуляри на разрешителни за водовземане от подземни води за производство на електроенергия от ВЕЦ следва да определят дължимата такса за водовземане, както и ще даде възможност на собствениците на водовземни съоръжения за подземни води да се възползват от даденото им право в срок до 27.11.2020 г. да впишат съоръженията в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.


Дата на откриване: 4.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 18.2.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари