Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища

Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища е основният акт, въз основа на който всички лица, които са придобили висшето си образование извън България, могат да получат неговото признаване с цел продължаване на обучението си или, в определени случаи, достъп до пазара на труда.

Причини, които налагат предложените изменения са няколко:

На първо място, предложените изменения са в изпълнение на одобрените с Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. мерки за трансформация на модела на административно обслужване и по-конкретно мерките за привеждане на административните услуги в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за електронното управление. Основният фокус на предлаганите изменения попада върху осигуряване на качествено обслужване, обслужване на едно гише, намаляване на удостоверенията, които изисква администрацията и прилагане на т.нар. служебно начало. Отчетени са случаите, при които възниква необходимост от нормативно закрепване на изискуеми данни и документи с цел яснота и предвидимост на дейността на администрацията по отношение на гражданите. Измененията са насочени към облекчаване на административните процедури и режими за гражданите и намаляване на административните тежести при тяхната академична и трудова мобилност.

На второ място, измененията се изразяват в систематизация на нормативната уредба, свързана с академичното признаване на образователна и научна степен „доктор“, предвид последните промени в процедурата по признаване в чл. 5 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ).

На трето място, измененията са в отговор на необходимостта от нормативно уреждане на мерки, за улесняване на достъпа на лица със статут на бежанци, които не разполагат с необходимите документи, до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование, обучение за повишаване на квалификацията и до докторантура, както и до пазара на труда и за други цели, за които е налице правен интерес за лицето, включително чрез признаване на придобито висше образование и на завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.


Дата на откриване: 5.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари