Обществени консултации

проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност

С предложените изменения и допълнения в Наредбата се определя редът, по който се извършва ранното предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението при опасност от възникване на бедствия и правомощията на длъжностните лица. Стеснен е кръгът на категорията обекти, в които се изграждат локални системи за оповестяване съгласно измененията в Закона за защита при бедствия. В чл. 17 от Наредбата е направено разграничение на видовете устройства, по които ще се подават сигнали и гласова информация до населението при бедствие. Във връзка с изграждането, развитието и поддържането на националната система за ранно предупреждение и оповестяване в Наредбата са определени необходимите изисквания, които локални системи за оповестяване трябва да осигуряват при работа, както и необходимите документа за издаване на становище за съответствие на проектите за изграждане на локални системи за оповестяване от юридическите лица, едноличните търговци, собствениците и ползвателите, осъществяващи дейност в обекти по чл. 35 от Закона за защита при бедствия.


Дата на откриване: 6.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 февруари 2019 г. 17:06:52 ч.
lslilova

Потребител

С проекта на Наредба се отменя параграф 6 от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата без заменянето на разпоредбите в него с еквивалентни. Липсата на конкретизирани отговорности по контролната дейност за ЛСО  по "готовността им за реагиране и предприемане на необходимите мерки" може да доведе до снижаване на изпълнението на основните принципи на защитата при бедствия по чл. 4 от ЗЗБ. Чл. 36, ал. 5 и 6 на проекта на Наредба не обхващат посочените отменени дейности. Независимо от това, че основанието на разпоредбата на параграф 6 от Наредбата е по отменени ЗМВР и ППЗМВР би трябвало да съществуват еквивалентни такива в действащите ЗМВР, ППЗМВР и ЗЗБ.