Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности

През 2012 г. с въвеждането на новия модел на заплащане на служителите в държавната администрация и произтичащите от това промени в нормативната уредба е отпаднала съществуващата до този момент разпоредба, изискваща за незаетите длъжности в държавната администрация да се резервират средства за работни заплати в размер, не по-малък от минималния размер на основната месечна заплата за съответната длъжност.

Изминалия период от въвеждането на модела доказа, че липсата на такава изрична разпоредба води до прилагането на различни практики по отношение на определянето на числеността на персонала в длъжностните наименования, резервирането на средства за незаетите щатни бройки в поименните разписания и съответно разпределянето на утвърдените по бюджетите средства за заплати в административните структури. Освен това неспазването на това правило за резервиране на средства за заплати на незаетите длъжности поражда проблеми при структурни промени и/или извеждане на дейности и преминаване на функции и персонал между първостепенните разпоредители с бюджет и тяхното финансово осигуряване за сметка на компенсирани промени. От друга страна, лишено от бюджетна и управленска логика е поддържането на вакантни бройки и длъжности в държавната администрация, които не са ресурсно осигурени.

Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА) предвижда съответните ръководители да утвърждават длъжностно разписание по образец, в което се определят конкретните длъжности, които ще се използват, при спазване на относимата нормативна уредба. Съгласно разпоредбата на чл. 11 от НПКДА в длъжностното разписание се определят конкретните длъжности, които ще се ползват от администрацията в рамките на утвърдената численост и средства за заплати на персонала, като за всяка длъжност се определя ниво на основна месечна заплата и минимални изисквания за заемане на длъжността.

Въз основа на утвърденото длъжностно разписание, актовете за назначаване на държавните служители, сключените трудови договори и допълнителните споразумения към тях се изготвя поименно разписание на длъжностите по образец. Следователно, съгласно тези правила, броят на длъжностите по трудово или по служебно правоотношение, отразени в поименните разписания на длъжностите следва да съответства като брой на предвидените длъжности в длъжностното разписание. В тази връзка нормативната логика е незаетите длъжности също да бъдат обезпечени със средства за основни заплати, поради което се предлага за тях да се резервират средства за основни заплати в размер на средната основна месечна заплата за степен 2 на съответното ниво съгласно приложение № 1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).

По този начин на всички длъжности, вкл. и незаетите, които са утвърдени от ръководителя в длъжностно разписание, като необходими за функционирането на дадена структура могат да се назначават служители, които да са ресурсно осигурени със съответната основна заплата за длъжността.

 

 

Отговорна дирекция: „Държавни разходи“
E-mail:state.expend@minfin.bg      

 


Дата на откриване: 6.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 февруари 2019 г. 07:43:48 ч.
IDimitrov123

Резервирене на средства за заплати

В промените на постановлението не се определя реда и начина на резервиране на средства за заплати на органите на изпълнителната власт, ако техните места са свободни.

Имам предвид ситуацията, в която отделните органи на изпълнителна власт сами си определят допълнително възаграждение за прослужено време. В този аспект е необходимо да се приеме единен подход, при който с ПМС 67 дасе определи точният процент за прослужетно време на всички органи на изпълнителната власт- напр. -  1 на сто  или 0.6 на сто и т.н.

Има случаи когато органите на държавна власт сами си определят процента - 1.5 или 2, което най-малкото е конфликт на интереси, поради факта, че се от една страна сами си вдига заплатата извън определените с ПМС 67 ред и условия и от друга страна води до игнориране на определените основни възнаграждения на сходни или равнопоставени на тях други ръководители на административни сруктури.

В заповедите за определянето на основната работна заплата на органите, на които заплатата се определя с решение на МС е записано, че "Полчават допълнителни възнаграждения в размер, определен за другите служители в администраицяатя", но на всичски е ясно, че няма как да се определи законосъобразно, ако не е регламентирано в постановление, допълнтелно възнаграждение за послужено време, което другите служители в администрацията отдавна не получават.

На следващо място следва да се предвиди ред за получаване на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на заместиците на органите на държавна власт, поради липсата на кокртен текст в досега действащата нормативна уредба.

Би следвало такова възнаграждение да се получава след санкция от по-висшестоящ орган на държавна власт, предвид реда на тяхното назначаване. Или най-малко да се потърси съгласуване с органа на тяхното назначаване.

Иво Димитров

26 февруари 2019 г. 14:04:44 ч.
Служител ЕХ

Чл. 9, ал. 4

Подкрепям предложението незаетите щатни бройки да са осигурени с необходимите средства за заплати!

Трябва да се има предвид обаче, че в голям брой административни структури, особено в териториалната администрация, достигнатите нива на заплатите на назначените служители са значително под размера, който се предлага да се резервира за незаетите  длъжности.

По тази причина считам за удачно да се преосмисли размерът на резервираните средства и да се промени текстът на изречение първо в новата 4 на чл. 9 от проекта на постановление.

26 февруари 2019 г. 19:41:50 ч.
В.Добрева

Механизъм за контрол

Подкрепям направените предложения в ПМС 67, като считам ,че е необходимо да се предвиди механизъм за контрол върху изпълнението му. В противен случяй изпълението му ще зависи от добрата воля на органите по назначаване.

Също така споделям мнението на г-н Иво Димитров за уеднаквяване на размера на допълнителното възнаграждение за прослужено време на  всички органи на държавна власт, поради различията които съществуват в отделните администрации.

Не на последно място слдва да се предвиди санкция при  фиктивното временно трансформиране на свободните длъжностти в длъжности в по-ниско ниво на заплащане в администрациите, което би довело до изкривяване на целите и духа на постановлениетол

В.Добрева

 

07 март 2019 г. 16:13:28 ч.
служител 66

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 67 на Министерския съ

МОТИВИ:В проекта за допълнение на ПМС №67 от 2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности е предложено за незаети длъжности в администрациите да се резервират средства за основни заплати в размер на средната основна месечна заплата за степен 2 на съответното ниво съгласно Приложение№1 към НЗСДА.

Подкрепям предложението незаетите щатни длъжности да са осигурени с необходимите средства за заплати!

Но трябва да се има предвид обаче, че в голям брой административни структури, особено в териториалната администрация, достигнатите нива на заплати на назначените служители са значително под размера, който се предлага да се резервира за незаетите длъжности.

По тази причина считам за удачно да се преосмисли размерът на резервираните средства и да се промени тестът на изречение първо в новата ал.4 на чл.9 от проекта на постановлението.

В предвид на това, че повечето общински администрации не могат да резервират такива високи средства за основни заплати на незаетите длъжности в рамките на разходите за персонал:

Предлагам §1, да придобие следния вид:

§1. В чл.9 се създават ал.4, 5 и 6:

"(4) За незаетите длъжности в администрациите на органите на изпълнителната властсе резервират средства за основни заплати в размер на минималната основна месечна работна заплата за степен 3 на съответното ниво съгласно Приложение№1 към Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.Резервирането на средствата се осъществява в рамките на разходите за персонал, определени по бюджета на съответната администрация"

ал.5 и ал. 6 оставят в същия вид