Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори

 

С проекта се предлага въвеждане на срок за отстраняване на нередовности по подадените заявления, премахване на някои изисквания за представяне на документи, както и внасяне на други технически корекции с оглед актуализиране на текста на наредбата. Също така е необходимо текстът на наредбата да се приведе в съответствие с чл. 6 от Закона за посевния и посадъчния материал.

Проектът е изготвен и в изпълнение на Решение № 704 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

В заключителните разпоредби на проекта на наредба се предлагат и изменения и допълнения и в следните наредби: Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България, Наредба № 8 от 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал и Наредба № 13 от 2004 г. за реда за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал.

 

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване,  

 апробация и семеконтрол, МЗХГ  

 Електронен адрес:

 iasas@iasas.government.bg  

 


Дата на откриване: 6.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари