Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, приета с Постановление № 299 на Министерския съвет от 1997 г.

С Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. /РМС/ са приети мерки за трансформация на модела на административно обслужване като в срок до 31 март 2019 г. следва ресорните министри да внесат за одобрение от Министерския съвет необходимите промени в подзаконовата нормативна база. В точка 29 от приложение № 1 към РМС № 704/2018 г. е посочено, че предвидената в Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/, такса за съобщение за непълноти в представените заявления и документи и за допълнителна информация не е в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Във връзка с гореизложеното e изготвен проект на Постановление на Министерския съвет, с което Тарифата за таксите, събирани от ДКСБТ ще се приведе в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. По-конкретно проектът предвижда да отпадне таксата, събирана за съобщения за непълноти в представените заявления и документи и за допълнителна информация. Останалите такси в Тарифата се запазват без промяна.


Дата на откриване: 12.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 13.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари