Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

С предложения законопроект за изменение и допълнение на Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници се създават условия за присъединяване на страната към Единния мехиназъм за преструктуриране. Република България стартира процедура за установяване на тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ) и присъединяване към Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и произтичащото от това присъединяване към Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) в Европейския съюз (ЕС). В тази връзка е необходимо в националното законодателство да се въведат разпоредби, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 806/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2014 година за установяване на еднообразни правила и еднообразна процедура за преструктурирането на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преструктуриране и Единния фонд за преструктуриране и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 (Регламент (ЕС) № 806/2014), който урежда създаването и функционирането на ЕМП, статутът и функциите на Единния съвет по преструктуриране (ЕСП), създаването на Единния фонд за преструктуриране (ЕФП), разпределянето на компетенциите между ЕСП и националните органи за преструктуриране в рамките на ЕМП, сътрудничеството между ЕСП и националните органи за преструктуриране, както и разпоредби изискващи националния орган за преструктуриране да спазва указанията, насоките, мерките или исканията, издадени от ЕСП по отношение на кредитните институции, лицензирани в нея.

 

Отговорна дирекция:

 „Регулация на финансовите пазари”

E-mail:

 p.peykova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 14.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 14.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари