Обществени консултации

Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Промените в Наредба № 8121з-882 от 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (обн., ДВ, бр. 100 от 2014 г., изм. и доп. ДВ, бр. 19 от 2017 г., изм. бр. 84 от 2017 г., изм. бр. 15 от 2018 г.) са в изпълнение на РМС № 704 от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване – Приложение № 5, мярка № 30, услуга № 449 „Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност“. За изпълнение на мярката в РМС № 704 от 2018 г. е препоръчано Министерството на вътрешните работи да осигури предоставянето на услугата като вътрешна административна услуга на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата, на Министерство на образованието и науката и на Националната агенция за професионално образование и обучение, а тези институции да предприемат необходимите действия за извършване на проверка по служебен път и да преустановят изискването на становището от заявителите на услугите.


Дата на откриване: 15.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари