Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове

Проектът е изготвен в изпълнение на Решение № 704 на Министерски съвет от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване (РМС № 704/2018 г.). Проектът на ПМС предвижда изменение и допълнение в следните нормативни актове: 1. Правилник за издаване на българските лични документи, приет с Постановление № 13 на Министерския съвет от 2010 г. (ПИБЛД): Съгласно разпоредбите на чл. 20, ал. 1, т. 1 и 22, ал. 6, т. 1 от ПИБЛД, при подаване на заявление за подмяна или издаване на паспорти и лична карта се изисква прилагане на декларация по чл. 17, ал. 1 от ПИБЛД. Така разписани, разпоредбите може да бъдат тълкувани, че декларация по чл. 17, ал. 1 от ПИБЛД следва да бъде прилагана, дори когато вече е подадена и се намира в друго звено на МВР. Това затруднява гражданите. Предвижда се промяна, че в случаите на подмяна на лична карта или издаване/подмяна на паспорт при изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на паспорта се прилага декларация по чл. 17, ал. 1, само когато такава не е подавана, и удостоверителен документ за тези обстоятелства, ако има издаден такъв документ от компетентните органи. 2. Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (ППЗЧРБ): В чл. 18, ал. 3 от ППЗЧРБ е предвидено, че за получаване право на продължително пребиваване или продължаване срока на пребиваване на член на семейство на основание чл. 24, ал. 1, т. 5 ЗЧРБ чужденецът от български произход прилага удостоверение за раждане, а когато е невъзможно представянето на удостоверение за раждане, се прилага удостоверение от Държавната агенция за българите в чужбина. Не е предвидено Държавната агенция за българите в чужбина да осигури предоставянето на услугата като вътрешна административна услуга, както и да осигури достъп до Системата за удостоверяване на български произход и деловодна система, водена от Държавната агенция за българите в чужбина. Следва да се предвиди, че чужденецът от български произход прилага удостоверение за раждане, а в случаите, когато е невъзможно представянето на удостоверение за раждане, дирекция „Миграция“ при МВР и отдел/сектори/групи „Миграция“ при областните дирекции на МВР (ОДМВР) прилагат служебна справка относно българския произход на чужденеца, ако информацията е отразена в електронна система, поддържана от Държавната агенция за българите в чужбина. До осигуряване на техническа възможност за достъп до системата чужденецът следва да представя на дирекция „Миграция“ при МВР и отдел/сектори/групи „Миграция“ при ОДМВР удостоверението за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина.


Дата на откриване: 18.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари