Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-920 от 2017 г. за условията и реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи

С Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела за административно обслужване (РМС № 704 от 2018 г.) е възложено на всички министри да предприемат необходимите действия за изготвяне и внасяне за одобряване/приемане в Министерския съвет на промени в закони и подзаконови нормативни актове, както и да издадат актовете, които са от тяхна компетентност. За изпълнение на посочените мерки от РМС № 704 от 2018 г. е необходимо да се направят промени в Наредбата, като отпадне изискването към правоимащите лица да представят на хартиен носител: копие на препис-извлечение от акт за смърт на загиналия държавен служител; удостоверение за родствени връзки, издадено от съответната община (кметство), удостоверение за граждански брак със съпруг/а и удостоверения за раждане на дете (деца), както и да се да се въведе задължение за съответните структури на МВР да извършват проверка по служебен път в системата за междурегистров обмен Regix относно обстоятелствата, имащи значение за изплащане на обезщетенията по чл. 12 и 13 от Наредбата.


Дата на откриване: 18.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари