Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за административното обслужване

В изпълнение на приоритет 62 от Програмата за управление на  правителството на Република България за периода 2017-2021, който предвижда намаляване на административната тежест пред гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност, както и в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020, в която е констатирано, че в Република България липсва стандартизиране на предоставяните общински административни услуги по отношение на процедури, документация и срокове е разработен проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за административното обслужване.

 

С проекта се цели:

· Създаване на нормативна възможност за административните услуги на административните органи, лицата, които осъществяват публични функции и организациите, които предоставят обществени услуги, да се разработват стандартизирани образци на заявления.

· Нормативно регламентиране на унифицирани образци на заявления за 14 общински услуги, които са  съгласувани с Националното сдружение на общините в Република България.


Дата на откриване: 19.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 21.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 февруари 2019 г. 09:56:31 ч.
asene

предложение за добавяне възможност в образец

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с предложеното ПМС за допълнение в Наредбата за административното обслужване, правя предложение за добавяне на възможност за заявяване на заверка на скица към публикуваното Заявление за услуга 2027.

Към момента за имоти, които не влизат в кадастралната карта и кадастралните регистри, следва скиците да се издават от общините и за тях важи §4 от ЗКИР,  от където следва изискването, че скиците се заверяват на 6 мес. Дори и да бъдат приети обсъжданите промени за този §4 от ЗИД на АПК, скиците издадени преди влизане в сила следва да се презаверят поне веднъж. При афишираното пълно обхващане на имотите от кадастъра да приключи около 2023г., считам, че ще бъде уместно към унифицираното Заявление за услуга 2027 да се включи и възможността за заявяване на заверка на скица.

Поздрави, 

Асен Михалков  

01 март 2019 г. 09:54:05 ч.
pehlivanov

Да се допълни АПК и да се даде право на Министерския съвет да регулира общинските процедури

Изводът, че "в Република България липсва стандартизиране на предоставяните общински административни услуги " е съвсем правилен, но не се тръгва по правилен път.

След като АПК отмени ЗАОФЮЛ липсва законово овластяване на централната изпълнителна власт да регулира общинските процедури. По тази причина § 2 на Наредбата мъгляво казва, че тя се приема "на основание чл. 5a, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с Административнопроцесуалния кодекс" - във връзка, но не на основание.  Чл. 5а ЗА се отнася само за централни органи. Другото е вече волно тълкуване докъде стигат правата на Министерския съвет.

Според мен правителството трябва да внесе законопроект за допълнение да АПК и там поне да се предвиди право на правителството да издава норми за административното обслужване, задължителни за всички. Сега общините могат да оспорят наредбата и да твърдят, че тя не се отнася за тях, а само за държавната администрация.

В по-пълен вариант - в АПК да се въведе глава "административно обслужване". След като АПК отмени ЗПСЖМ, в него се въведе Глава осма "Предложения и сигнали". След отмяната на ЗАОФЮЛ обаче глава за административно обслужване няма, от което може да се направи извод, че държавата се отказала сама да уеднаквява дейността на общинската администрация, съответно след 2006 г. общините са приемали свои наредби за административно обслужване.

06 март 2019 г. 13:12:22 ч.
София Консулт

Уредено е издаването на НАО на основание АПК

Във връзка с коментара на г-н Пехливанов, който е напълно прецизен в мотивите си си позволявам да обърна внимание, че в публикувания за обсъждане проект всичко това виждам, че е уредено. В §10  се предвижда, че в Дял втори се създава глава седма „а“: „Глава седма „а“АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“. 

Предвиден е и чл. 106а. (1) Административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт предоставят на гражданите и организациите административни услуги и извършват административно обслужване по реда на тази глава.

(2) При издаване на индивидуални административни актове, при предоставяне на административни услуги и при извършване на други административни действия по подадени от гражданин и/или организация искания, уведомления и декларации, предвидени в нормативен акт, административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции и органите на съдебната власт извършват административно обслужване, при спазване на принципите, предвидени в този кодекс, в Закона за администрацията, в Закона за електронното управление и на правилата и стандартите за административното обслужване, определени в наредба, приета от Министерския съвет по чл. 5а от Закона за администрацията.

И аз подкрепям регламентирането на НАО в АПК. моята гледна точка е свързана не с общините, а с банките, застрахователите и висшите училища.

06 март 2019 г. 13:15:23 ч.
София Консулт

кога най-после ще разберем, че скиците не подлежат на презаверка

Към уважаемия asene,

От две години с изменения в подзаконов акт отпадна изискването скиците да се заверяват на 6 м. Фактът, че се предлага означава, че вероятно сте се сблъсквали с практика, която изисква такава презаверка. 

Следва да се има предвид не само това, че изискването за презаверка няма нормативно основание, а и факта, че в Административния регистър вече нява общинска услуга презаверяване на скица. Заличена е. Това е много похвално, но явно практиката куца.

12 март 2019 г. 08:02:04 ч.
AnitaMarinova

Предложение за промяна в образците на заявленията

Услуга 2012. Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, която обслужва хора с трайни увреждания и улеснения при паркиране.

Съгласно образеца – Европейски стандарт задължително се изисква подпис на лицето или упълномощен представител. В тази връзка изпращането на готовия образец до заявителя чрез лицензиран пощенски оператор не е възможно да бъде изпратено. След изготвянето му е необходимо заявителя или негово упълномощено лице да положи собственоръчен подпис върху издадена карта, след което картата се ламинира и се предава на заявителя или на упълномощено от него лице.

Предложение за отпадане в заявлението на текста:

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:

чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ……………………………….

като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
  • като вътрешна куриерска пратка;
  • като международна препоръчана пощенска пратка.

Услуга 2083. Издаване на виза за проектиране.

От 01.01.2019 г. с направените промени в ЗУТ влиза изискването, съгласно чл.140а, ал. 9 от ЗУТ, в което е указано, че образецът на заявлението се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране.

От тук следва че заявлението за издаване на виза за проектиране, следва да отпадне от предложението.

Услуга 2068 - Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горски територии

  1. Да се промени текста в заявлението и да стане:

Транспортирането може да се извърши в периода от …….. до …………20……год.

След определяне от общината на конкретната дата за издаване на превозен билет, заявителят да бъде уведомен своевременно на посочения телефон, електронна поща или адрес.

Мотиви:

- Предварително съгласуване заетостта на служителите от общинската горска структура, които обслужват и извоза на дървесина от общинските горски територии.

- По-целесъобразно е в заявлението да бъде посочен период за извоз в рамките на най-малко 5 работни дни, с оглед съобразяване на графика на заетост.

2. Да отпадане предвиденото прилагане на документ за платена такса, като се запише декларативния текст:

Плащането ще се извърши при получаване на превозния билет.

Мотиви:

- Определеното длъжностно лице трябва на мястото на натоварване на дървесината да измери, кубира и сортиментира предвидената за транспортиране дървесина и да определи дължимото плащане, преди да я маркира и издаде превозен билет.

 

Предлагаме от списъка на приложените документи във всички заявления да отпадне текста:

Документ за платена такса, освен ако плащането не е направено по електронен път.

ð Плащането е извършено по електронен път (отбележете със знак T, когато плащането е извършено по електронен път).

Вместо него да се запише следния декларативен текст:

Плащането е извършено:

  • На касата на общината;
  • По банков път;
  • По електронен път
  • Други ………………

Мотиви:

В зависимост от указания начин на плащане общината ще провери дали дължимата сума е постъпила по нейната сметката и тогава ще извърши заявената услуга.

21 март 2019 г. 09:06:19 ч.
НАСО РБ

Становище по заявления за административни услуги по ЗУТ

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с публикувания проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване,  изразяваме следното становище получено от членовете на НАСО РБ: Изготвените и предложени заявления (стандартизирани образци), по конкретно:  заявление за издаване на виза за проектиране (уникален идентификатор на адм. услуга -2083), заявление  за разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж(уникален идентификатор на адм .услуга -2054) и заявление за издаване на скица за недвижими имоти (уникален идентификатор на адм. услуга -2027), не са съобразени с влезлите в сила от 03.01.2019 г. изменения на Закона за устройство на територията, касаещи експлоатационните дружества.