Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане

 

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане (АСП) се предвиждат промени, свързани с привеждане на осъществяваните от АСП и нейните териториални структури дейности по осигуряване правата на хората с увреждания в съответствие със Закона за хората с увреждания, в т.ч. и изготвяне на индивидуални оценки на техните потребности от дирекциите „Социално подпомагане“.

 

С влизането в сила от 01.01.2019 г. на Закона за хората с увреждания (ЗХУ) възниква необходимостта от привеждане в съответствие на зоните на функционална отговорност на специализираните административни звена в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане с новата правна рамка.

 

С оглед привеждане на функционалните компетентности на отделните структурни звена в Агенцията за социално подпомагане в съответствие с разпоредбата на § 5, т. 1 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗХУ и с цел отразяване на новите зони на функционална отговорност на специализираните административни звена в териториалните структури на Агенцията е необходимо да бъде извършено преразпределение на числеността на Главна дирекция „Социално подпомагане“, регионалните дирекции за социално подпомагане и дирекциите „Социално подпомагане“.

 

Преразпределението на числеността на отделните структурни звена в АСП ще бъде осъществено чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата щатна численост на Агенцията.

 

Предлага се Дирекция „Информационни системи“ да премине от специализираната администрация в общата администрация с численост 19 щатни бройки. С останалите 176 щатни бройки от сегашната численост на Дирекция „Информационни системи“ се увеличава числеността на Главна дирекция „Социално подпомагане“ с 28 регионални дирекции за социално подпомагане и 147 дирекции „Социално подпомагане“ от 4303 щатни бройки на 4479 щатни бройки.

 

С предлаганите промени функциите на Дирекция „Информационни системи“ ще бъдат приведени в съответствие с ангажиментите, произтичащи от Закона за електронното управление и съпътстващите нормативни актове, свързани с електронното управление.

 

С проекта на Постановление се предвижда прецизиране на функциите на длъжностните лица по защита на личните данни по отношение поддържането на Регистър на дейностите по обработване на лични данни, Регистър на нарушенията на защитата на данните, както и задълженията за поверителност на данните,  произтичащи от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.


Дата на откриване: 19.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 20.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари