Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24 април 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

С проекта на наредба се предвиждат мерки за прилагане на:

 

1. член 19, параграф 2 и приложение III от Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (ОВ, L 28 от 2015 г.) (Регламент (ЕО) № 661/2009) във връзка с отмяната на Директива 92/23/ЕИО;

2. член 13 и приложението от Регламент (ЕС) 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (ОВ, L 123 от 2015 г.);

3. член 1 от Регламент (ЕС) 2017/1347 от 13 юли 2017 година за поправка на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията и на Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 (ОВ L 192 от 2017 г.);

4. член 16 от Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 година за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ, L 175 от 2017 г.);

5. член 2 от Регламент (ЕС) 2017/1154 на Комисията от 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 и на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите в реални условия на движение от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6) (ОВ, L 175 от 2017 г.).

За целта с проекта на наредба се предвиждат изменения в:

  1. Приложение № 1, част Б „Критерии за типове, варианти и версии на превозни средства“  в изискванията за принадлежност на група превозни средства към дадена версия се добавя алтернатива на критериите по буква „з“ (емисии на СО2 за смесен режим или среднопретеглено, смесен режим), буква „и“ (разход на електрическа енергия (среднопретеглено, смесен режим) и буква „к“ (разход на гориво за смесен режим или среднопретеглено, смесен режим);
  2. Приложение № 2 „Пълен списък с данни за целите на ЕО одобряването на типа на превозни средства, компоненти или отделни технически възли“ – основно се изменят и добавят технически характеристики, свързани с новата изпитвателна процедура, т. нар. WLTP (Хармонизирана в глобален мащаб процедура за изпитване на леки превозни средства), както и с въвеждането на системата eCall;

3. Приложение № 3, част 1А „Категории M и N “, като се изменят и добавят технически характеристики, свързани с новата изпитвателна процедура WLTP, както и с въвеждането на системата eCall;

4. Приложение № 8 „Резултати от изпитвания“ – измененията са свързани с новата изпитвателна процедура WLTP;

5. Приложение № 9 „EO сертификат за съответствие“ – въвеждат се нови образци на ЕО сертификати за съответствие за съответните категории превозни средства;

С проекта на наредба се предвижда отмяна на Наредба № 74 от 7 октомври 2003 г. за ЕО одобряване типа на гуми, ЕО одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите и на Наредба № 95 от 2004 г. за одобряване типа на огледалата за виждане назад и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на огледалата за виждане назад, предвид факта, че в Регламент (ЕО) № 661/2009, който е с пряко действие на територията на Република България, тези изисквания са уредени.

Предвижда се изменение и в допълнение № 3 към част № 1 от Приложение № 10 във връзка с екологичната категория на превозните средства с цел осигуряване на ниво на опазване на околната среда, равностойно в най-високата възможна степен на нивото в държавите - членки на Европейския съюз.

В съответствие с чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз проектът на нормативен акт е съгласуван с Работна група 1 „Свободно движение на стоки“.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проекта на наредба заедно с доклада към него е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

 

 

Лице за контакт:
Милена Атанасова
Главен експерт в дирекция „Пътни превозни средства и водачи“
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Тел.: 02 930 88 12
E-mail: matanasova@rta.government.bg
 

 


Дата на откриване: 20.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари