Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции

С предложения проект се цели да се приведе в съответствие Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции с настъпилите законодателни промени, свързани с преобразуването на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и Изпълнителна агенция по трансплантациите в Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и съответно промененото разпределение на функциите между държавните органи в системата на здравеопазването в тази връзка. От функциите на регионалните здравни инспекции отпадат дейностите по регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ, съответно воденето на регистъра на тези лечебни заведения. Това налага да бъдат направени съответните изменения в Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции, като отпадне посочената функция. 

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: delovodstvo@mh.government.bg


Дата на откриване: 21.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 22.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 март 2019 г. 10:17:42 ч.
zlatina

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инс

В мотивите към проекта е предвидено, че причините за предложеното изменение в § 10, т. 4, буква "бб", т.е чл. 31, ал. 1, т.1, буква "г" от Правилника за организация на работата и дейността на Центъра за асиситирана репродукция е поради обстоятелството, че индикацията свързана с ползването на различни партньори се наблюдава най-често при жени, които са без съпруг/партньор, което не кореспондира с изискването да са реализирани четири цикъла с един и същи партьор.

Същевременно в Приложение № 2 към чл. 31, ал. 1 "Заявление за финансово и организационно подпомагане за извършване на асиситрана репродукция със средства от Центъра за асистирана репродукция" е предвидено изключение да не се посочват трите имена и ЕГН на съпруга или партньора (лице от мъжки пол) само при подаване на заявление по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Правилника.

В предложеното изменение не е предвидено, въпреки мотивите да се направи изменение в Приложение № 2 към чл. 31, ал. 1, т. 1, буква "г" от Правилника за организация на работа и дейността на Центъра за асистирана репродукция.

Това означава, че е осъзнато в процеса на прилагане на акта, че въведеното изискване през 2018 г., четирите цикъла да са с един и същи партньор, трябва да се промени, поради явно установени въз основа на практиката случаи, че се прилага при жени които са без съпруг/партньор, то в акта не се допуска изключение в Приложение № 2 към чл. 31, ал. 1, да не се посочват трите имена и ЕГН на съпруга или партньора (лице от мъжки пол) и в случаите на чл. 31, ал. 1, т. 1, буква "г" от Правилника за организация на работа и дейността на Центъра за асистирана репродукция.

Това от своя страна дава основания за неразглеждане на заявления подадени от тези жени поради непълна документация. В тези случаи тази група жени отново ще бъдат лишени от правото да кандидатсват, а и няма да имат право да обжалват отказ, защото такъв няма да им бъде издаден, защото заявленията им няма да бъдат разглеждани поради непълнота на документите.

Предлагам за да не е налице поредната мъртвородена норма в Правилника за организация на работа и дейността на Центъра за асистирана репродукция да се направят изменения и в Приложение № 2 към чл. 31, ал. 1 да не се посочват трите имена и ЕГН на съпруга или партньора (лице от мъжки пол), както и свързаните други изиксвания с декларации, които в тези случаи трябва да бъдат подадени от лице от мъжки пол.