Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването

Целта на проекта на постановление е привеждане на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването (УПМЗ) в съответствие с влезли в сила нормативни промени, а именно: Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (Регламент (ЕС) 2016/679), последните изменения на Закона за администрацията, Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, Наредбата за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи, както и с други нормативни актове.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: matanasov@mh.government.bg


Дата на откриване: 21.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 22.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари