Обществени консултации

Проект на проект на Наредба за отменяне на Наредба № 9 от 2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии

Предложеният проект на Наредба за отменяне на Наредба № 9 от 2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии е изготвен във връзка с необходимостта от привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с извършените промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).   

С приемането на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) в преходните  и заключителните разпоредби са предвидени изменения в ЗЛПХМ.

Съгласно приетите изменения в ЗЛПХМ, е предвидено условията и редът за извършване на оценката на здравните технологии да се определят в Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. При действащата нормативна уредба преди горепосочените изменения материята регламентираща условията и редът за извършване на оценката на здравните технологии бе уредена в Наредба № 9 от 2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 22.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 23.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари