Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

С проекта на акт се предлагат промени, които целят привеждане на нормативната уредба в съответствие с промените в Закона за счетоводството, приети с § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ДВ, бр. 13 от 2019 г.). Промените ще доведат до намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса посредством облекчаването на съществуващия режим за отпечатване на ценни книжа - от удостоверителен на уведомителен. Измененията са в съответствие с приоритетите в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г. за намаляване на административната тежест пред гражданите и бизнеса и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност.

Отговорна дирекция:"Финанси и управление на собствеността"
E-mail:p.tsvetkova@minfin.bg

 

 


Дата на откриване: 21.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари