Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение на Инструкция И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение на министъра на отбраната при инциденти

Проектът на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № И - 4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от МО, БА и структурите на подчинение на министъра на отбраната при инциденти е изготвен във връзка с настъпилите изменения на нормативни актове в периода 2007 - 2018 г.

С проекта се въвежда терминологично съответствие на подзаконовия нормативен акт с измененията на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за достъп до обществена информация, Устройствения правилник на Министерството на отбраната, Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България, нормативните и административните актове на министъра на отбраната. Прецизирани са видовете инциденти с военнослужещите в служебно и извън служебно време. За да могат командирите/началниците, ръководителите/ по-точно да определят вида (характера) на инцидента в § 1 от допълнителната разпоредба на проекта се дадени определения за „Авария с пътно превозно средство (плавателна техника)”, „Авария с летателна техника” и „Катастрофа с пътно превозно средство”. Поради отпадане на наборната военна служба и допуснати единични случаи във въоръжените сили, се отменя приложение 7 „Списък на военнослужещите, отклонили се от военна служба”.

С проекта на нормативния акт ще се проведат обществени консултации в 30 дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове.


Дата на откриване: 22.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 23.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 февруари 2019 г. 23:55:00 ч.
ivanmihalev

злоупотреба с алкохол

Навсякъде, където се предлага да се използва терминологията "злоупотреба с алкохол и/или наркотични вещества", да се промени на "употреба на алкохол и/или злоупотреба с наркотични вещества".

Мотив: Предлаганата промяна е във връзка с "Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-5/2012г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещи при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични вещества", в която се използва точно предлаганата от мен дефиниция. Чрез така предлаганата в проекта на инструкцията терминология, поради липса на релевантен нормативен акт, се залага невъзможност за установяване на "злоупотреба с алкохол".

При обсъждането на горепосочената наредба, точно това ми предложение - да се разглежда "злоупотреба с алкохол" и "употреба на наркотици", не беше прието. Би следвало да се спазва някаква последователност в мнението на МО по отношение терминологията, касаеща един и същ предмет.