Обществени консултации

Проект на Наредба за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане

Причини за изготвяне на проекта на наредба: С чл. 82, ал. 1а (нова) и ал. 3 (изменена) от Закона за здравето, приети с преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. (ЗБНЗОК за 2019 г.), обнародван в „Държавен вестник“, бр. 102 от 2018 г., в сила от 1 януари 2019 г., към кръга на изчерпателно изброените с чл. 82, ал. 1 от същия закон медицински услуги, които се предоставят на българските граждани извън обхвата на задължителното здравно осигуряване за сметка на държавния бюджет, е добавено и право на заплащане за медицински и други услуги във връзка с тяхното лечение в страната или чужбина съобразно тяхното заболяване, за които не са предвидени други механизми за финансиране със средства от държавния бюджет, общинските бюджети и бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), или които не могат да бъдат осигурени в страната. За децата е предоставено, както и досега, право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, но това право на законово ниво вече включва и заплащане на медицински изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба, диетични храни за специални медицински цели и лекарствени продукти, които не са включени в списъка по чл. 262, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikovacheva@mh.government.bg


Дата на откриване: 23.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 март 2019 г. 14:37:18 ч.
NNC

Позиция на Национална мрежа за децата - част 1

Ние от Национална мрежа за децата изразяваме притесненията ни относно публикувания проект на Наредба за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане. На първо място отбелязваме, че след приключване на общественото обсъждане на Проекта, остава една седмица до влизането в сила на решението Фондът да бъде закрит (до 31 март, 2019 г.) и на практика можем да се окажем в ситуация на липса на нормативен акт, било то поднормативен, който да определя регулацията на работата по тази толкова значима и чувствителна за обществото ни тема – здравето на децата.

Национална мрежа за децата изрази своите притеснения относно закриването на Център „Фонд за лечение на деца“ и прехвърлянето на дейността му към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) чрез писмо до Министерство на здравеопазването и НЗОК. В него поставихме 10 въпроса за бъдещето на Фонда и неговата работа, включително и за бъдещето на Обществения съвет, но за съжаление информация не ни бе предоставена. Като отговор получихме, че ограниченият достъп е продиктуван от оперативната подготовка на актове на министъра на здравеопазването, и че решенията все още са дискусионни.

Всички въпроси и опасения ние повдигаме от гледна точка дали предвидените действия ще отговорят на водещите принципи в Конвенцията на ООН за правата на детето за неговия най-добър интерес и присъщото му право на живот и осигуряването в максимална възможна степен на оцеляването и развитието на всяко дете. За нас остава неясно дали предвижданите промени ще спомогнат за бързото осигуряване на достъп до медикаменти, лечение и медицински изделия, максимално облекчаване на процедурите, обективност при изготвяне на експертните становища, ясна отговорност на ангажираните лица, публичност и прозрачност на работата.

И миналата година, и сега, Национална мрежа за децата не подкрепя структурни промени да се извършват чрез проекти на бюджетни закони. За нас от съществено значение беше и настоявахме за провеждане на обществено обсъждане на предложението Център „Фонд за лечение на деца“ да премине към НЗОК чрез специална процедура, която да гарантира участието на обществеността, и която следва принципите на откритост, прозрачност и съгласуваност между всички заинтересовани страни. 

 

22 март 2019 г. 14:37:46 ч.
NNC

Позиция на Национална мрежа за децата - част 2

В публикувания Проект на Наредба откриваме частично отговори на поставените от нас въпроси, но сме притеснени и от липсата на яснота за: възможността за граждански контрол относно разходването на средствата и спазването на правилата единствено от гледна точка на най-добрия интерес на детето; липсата на прозрачност на процесите и гарантирането на участието на всички заинтересовани страни. За нас остават открити въпросите как ще бъде използван националният експертен ресурс в лицето на националните консултанти по детско здраве, техният професионализъм и отдаденост към здравето на децата ни.

 

Отново напомняме, че водещ принцип и в Конституцията на Световната здравна организация е, че ползването на най-високия достижим стандарт на здраве е едно от основните права на всяко човешко същество, без разлика на раса, религия, политически убеждения, икономическо или социално положение. Също така, чл. 6 от Конвенцията на ООН за правата на детето задължава държавите-страни да признаят, че всяко дете има присъщо право на живот и осигуряват в максимална възможна степен оцеляването и развитието на всяко дете. Допълнително, чл. 24 от Конвенцията за правата на детето предвижда, че държавите - страни по Конвенцията признават правото на детето да се ползва от най-високия достижим стандарт на здравословно състояние и от здравните услуги за лечение на заболяванията и за възстановяване на неговото здраве. Държавите - страни по Конвенцията се стремят да осигурят никое дете да не бъде лишено от правото си на достъп до такива здравни услуги.

За нас водещо е гарантирането на правата на всички деца и търсим гаранции, че поради административни пречки или затруднения ние няма да загубим поредният детски живот. Ще продължим да следим, докато не видим реалните гаранции за справяне със ситуацията и гарантиране на правото на всяко дете на живот, развитие и оцеляване.