Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) се предвиждат промени, свързани с привеждането на дейността на Агенцията в съответствие със Закона за хората с увреждания (ЗХУ).

Приемането на промени в Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания се налага с цел привеждане в съответствие на функционална отговорност на административните звена в Агенцията с новата правна рамка.

Новата правна рамка разширява обема на дейностите, изпълнявани от Агенцията за хората с увреждания по отношение най-вече на финансирането на програми и проекти за насърчаване на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания, участие в координационния механизъм в областта на политиката за правата на хората с увреждания и осъществяване на контролна дейност.

 

Съгласно чл. 82 от ЗХУ Агенцията за хората с увреждания следва да създаде и да поддържа информационна система за хората с увреждания, което обосновава необходимостта от укрепване на административния капацитет в Агенцията, който да обезпечи дейностите по поддържане на единна информационна система на бази данни, нейните параметри и необходимото за това финансиране. Информационната система за хората с увреждания следва да поддържа профил на всеки човек с увреждане с възможност за индивидуален достъп до персоналните данни чрез идентификация по реда на Закона за електронната идентификация.

 

С влизането в сила на ЗХУ са въведени нови контролни дейности, които Агенцията следва да осъществява. Поради това в УП на АХУ трябва да бъдат отразени новите ангажименти, свързани с контролните й функции, в областта на заетостта, изпълнението на задълженията на работодателите за използване на средствата от възстановени осигурителни вноски, изпълнението на критериите за специализирани предприятия и кооперации от работодателите на такива и др.

 

Към настоящия момент съществува дисбаланс между дефинираните в ЗХУ нови функции на АХУ и щатния персонал, с който институцията разполага.

 

В съответствие с изискванията на ЗХУ, зоните на функционална отговорност на административните звена в Агенцията за хората с увреждания се прецизират, като с оглед обезпечаване на тяхното ефективно изпълнение се предлага увеличаване на щатната численост на Агенцията с две щатни бройки, чрез компенсирана промяна между второстепенни разпоредители с бюджет в системата на МТСП. В тази връзка общата щатна численост на Агенцията по заетостта се намалява с 2 щатни бройки, което ще се отрази в намаляване на числеността на Специализираната й администрация. Изменението няма да повлияе на качеството на изпълнение на поставените цели и задачи на териториалните поделения на Агенцията по заетостта.

 


Дата на откриване: 22.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 февруари 2019 г. 19:59:17 ч.
kluklu

преструктуриране на Д СП и РДСП КЪМ АСП

Предлагам : да се вземе структурата на Агенцията по заетостта и да се внедри в АСП като се обединят доста от сега действащите ДСП. Да се окрупнят и регионалните дирекции като една регионална отговаря за няколко области а не като сега дейставащата 28 регионални дирекции