Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело

Предлаганите промени в Наредбата са от съществено значение за по-добрата регулация на ползването на военно-почивните домове и хотели и съответно за повишаване качеството на туристическите услуги, предлагани в тях.

Основните промени се състоят в следното:

Предвижда се продължителността на смените за почивка за летен отдих в морските военно-почивни домове и хотели да стане от 10-дневна на 7-дневна. С предлаганата промяна се цели увеличаване броя на картите за почивка в активния летен сезон с около 1500 броя, като по този начин ще има минимум 3 000 повече правоимащи лица, които ще се възползват от правото си на от летен отдих в местата за настаняване, управлявани от Агенцията.

Заложена е промяна  по отношение на ползваните дни по социална програма, като ползването на почивките по социална програма за страната и чужбина общо да бъде до 20 дни, с отпадане на досегашното разделение на дните за летен и зимен отдих за почивките в страната. Предвижда се  седемдневните почивки в морските почивни бази да могат да се ползват веднъж в рамките на активния летен сезон. С тази промяна се цели разширяване на възможностите при ползване на почивките по социална програма.

С предложените промени по отношение на мероприятията се постига ясна регламентация във връзка с организирането им във военно-почивните домове и хотели, управлявани от Агенцията. Прецизира се начина на организиране и заплащане на груповите мероприятия от различните категории почиващи, като при организирането им  по социална програма ще се приспадат ползваните дни от определеният лимит от 20 дни по социална програма. По отношение на груповите мероприятия, организирани от външните лица, се предвижда отстъпка не по-голяма от 20%, което е с цел привличане на по-голям брой външни гости и по този начин увеличаване заетостта на почивните бази, особено в неактивния сезон. Регламентира се начисляване на неустойки по авансово платени групови мероприятия при анулирането им. Предложението е с цел покриване на финансовите загуби на Агенцията при анулиране на потвърдени и авансово заплатени мероприятия в срокове, близки до периода на настаняване.

Една от целите на промените е регламентиране ползване на военно-почивните домове и хотели от  военнослужещи и цивилни служители от чужди или съюзнически въоръжени сили, които заемат длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната. Промяната е наложена във връзка със спазване на чл. 29 от Споразумение между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол, Ратифицирано със Закон, приет от 44-то Народно събрание на 13.07.2017 г. – ДВ, бр. 60 от 2017 г., в сила от 08.08.2017 г., съгласно който Република България предоставя на членовете и техните зависими лица достъп до военните обекти за отдих и култура, отстъпки и намаления при пътуване и спортни въоръжения на същите цени и условия, които са приложими за членовете на българските въоръжени сили. Прави се и промяна по отношение на условията за настаняване в почивните бази при командироване, т.е. и тази категория лица да не заплащат цена за нощувка във военно-почивните домове и хотели при настаняване в тях. Предвижда се допълване на Наредбата по отношение на разпределение на картите за почивка за страната, за които лица да се разпределят карти за почивка за страната в размер на 15% от числеността им.

Ползване на почивките в почивните бази от пенсионираните военнослужещи и резервистите за времето на разположение за активна служба през неактивния сезон, се фиксира намаление, а именно до 25% намаление на цената, която да заплащат тези категории лица, спрямо цените за външните лица.

Предлага се включване на разходи за спортна и културна програма в калкулациите, с цел осигуряване възможността за разнообразяване почивката на децата, както и ангажирането им в полезна за тях образователна и възпитателна дейност по отношение на десетдневните детски лагери и седемдневните безплатни почивки за деца на военнослужещи, загинали при повод или при изпълнение на служебния си дълг.  

С цел улесняване процеса по провеждане на мероприятия на командировани служители, се предлага безвъзмездното ползване на конферентни зали в почивните бази от  тях да става въз основа на писмено разрешение от изпълнителния директор на Агенцията.

Предвижда се всяка структура да организира разпределението на картите по начин, който да гарантира равнопоставеното ползване на картите, както и Протокола от работата на комисията за разпределение на картите да се публикува на интернет страницата на Агенцията.

Предвидено е ако е уговорено в колективен трудов договор, в разпределението на картите за почивка да участват и национално представителните синдикални организации, в съответствие с уговореното в колективния трудов договор. В този случай, броят на цивилните служители в съответните структури се намалява с броя на синдикалните членове от дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“, съгласувано с дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание“. Също така, при разпределението на картите за почивка, членуващите в синдикални организации цивилни служители да могат да кандидатстват за карта за почивка само към синдикалните организации.

Предвиждат се промени във връзка със запазване на определен брой помещения, които да не участват в разпределението на картите за почивка.

Промяна в процента отстъпка, който може да получат туроператори, при сключване на договори с Агенцията, от „до 15%“ на „до 25%“. Предложението е с цел по-голяма конкурентоспособност на Агенцията на туристическия пазар при сключване на туроператорски договори и по този начин увеличаване заетостта на военно-почивните домове и хотели.

С предложената промяна по отношение на дефиницията „деца“ се цели, към тази категория да се включат и децата на единият от съпрузите/живеещи във фактическо съпружеско съжителство, които живеят в едно домакинство. Досегa те се третираха като външни лица и съотвено детето се тaксуваше по цени за външни лица, за разлика от общото дете, таксувано по социална програма.


Дата на откриване: 26.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 27.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари