Обществени консултации

Проект на Наредба за осъществяване на пилотска дейност в Република България

            Към настоящия момент условията и редът за осъществяване на пилотска дейност са регламентирани в Наредба № 1 от 2001 г. за условията и реда за осъществяване на пилотска дейност в Република България (Наредба № 1)(обн,. ДВ, бр. 12 от 2001 г.). Наредба № 1 е издадена през 2001 г. на основание чл. 237, ал. 4 от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК), съгласно който организацията и дейността на пилотите се уреждат с наредба, утвърдена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. С последните промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВПРБ) (обн., ДВ, бр. 28 от 2018 г.) е отменена разпоредбата на чл. 237, ал. 4 от КТК, като в чл. 116, ал. 4 от ЗМПВВПРБ е предвидено ново правно основание за регламентиране организацията на дейността на лицата, извършващи морско-техническата услуга пилотаж. В тази връзка действащата наредба следва да бъде отменена, поради отпаднало правно основание, като се издаде нова наредба, регламентираща посочената дейност, чийто проект представяме на Вашето внимание.

С проекта на наредба се определят условията и редът за осъществяване на пилотска дейност в българските черноморски пилотажни райони за осигуряване безопасността на корабоплаването и предпазване на околната среда от замърсяване; условията и редът за провеждането на конкурса за избор на пилотска организация, както и организацията на дейността на пилотските организации.

С проекта се предвижда осъвременяване и прецизиране на текстовете с оглед натрупания дългогодишен опит в прилагането на действащата понастоящем Наредба № 1, актовете на вторичното право на Европейския съюз и приетите от органите на Международната морска организация (ИМО) актове, при отчитане на ролята на пилотите за морската безопасност и предотвратяване на замърсяване на морската среда, включително Резолюция A.960 (23) на Асамблеята на ИМО.

Предлаганата наредба определя пилотажните райони, съответстващи на териториалната компетентност на дирекция „Морска администрация – Бургас“ и дирекция „Морска администрация – Варна“, както и начинът на определяне на местоположението на пилотските станции, от които се осъществява управлението на пилотажа. Регламентирано е задължението на диспечерските звена на пилотските станции за координиране с бреговия център, обслужващ съответния район в рамките на Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването, при осъществяване на конкретното управление на пилотажа. Проектът на наредба предвижда изисквания от най-малко една година стаж като пилот по отношение на диспечерите в диспечерските звена, тъй като тази дейност има пряко отношение към безопасността на корабоплаването и изисква натрупан практически опит по пилотско провеждане на корабите в пристанищата

Проектът на Наредба за осъществяване на пилотска дейност в Република България предвижда нови актуални изисквания, на които трябва да отговарят пилотските организации. Предвижда се увеличаване на срока за определянe на пилотска организация от 3 на 5 години. Направеното предложение е основано на натрупания вече практически опит по прилагането на предложената за отмяна наредба. Провеждането на конкурсите на по-дълъг период ще намали административната тежест към пилотските организации, ще допринесе за по-голяма стабилност и предвидимост по отношение на предлаганите морско-технически услуги в българските пристанища, както и на цената на предлаганите услуги. По-дългосрочната финансова стабилност на цената на услугата „пилотаж“ ще допринесе за цялостно повишаване на конкурентоспособността на българските морски пристанища в региона на Черно море. Изискванията са променени при съобразяване на характера и обема на работа за всеки пилотажен район, както и на необходимостта от осигуряване на пилоти с необходимата квалификация и опит. Предлага се също така коригиране на броя на необходимите пилоти за района на двата пилотажни района – намаляване на броя им за Бургас на 16 от 26 и намаляване на броя им за Варна от 24 на 26. Предлаганото намаляване е свързано с извършен анализ на трафика и натоварването на действащите пилотски организации в двата пилотажни района, както въвеждането на услуги по наблюдение и информационно обслужване на корабоплаването от Системата за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването (VTMIS). Предложеното намаляване на броя на пилотите на двата района е свързано, освен с анализ на натоварването от средностатистическия трафик на морските пристанища за последните 5 години и с отчитане на географските особености на двата пилотажни района, както и средната продължителност на пилотското провеждане (заставането на Варна Запад отнема между 4 и 5 часа, а на Бургас Запад между 30 и 45 минути средно).

Урежда се редът за провеждане на конкурс за определяне на пилотска организация, включително публикуването на обявлението за откриване на конкурса, изискванията към председателя и членовете на назначената от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ комисия, която разглежда документите, които трябва да представят кандидатите за осъществяване на пилотска дейност, условията за отстраняването на участник от конкурса, достъпът на участник в конкурса до резултатите от работата на комисията и начинът на обявяване на класирането и кандидатът, спечелил конкурса за избор на пилотска организация. В състава на комисията задължително се включва лице с юридическо образование, както и морско лице с правоспособност „капитан далечно плаване над 3000 БТ“. Включването на морско правоспособно лице – навигатор е свързано с особеностите на предоставяната морско-техническа услуга „пилотаж“, която е свързана с безопасното навигиране в пристанищата и се основава на доброто взаимодействие между капитана на кораба и пилота.

По отношение организацията на дейността на лицата, извършващи морско-техническата услуга пилотаж, са регламентирани изисквания, свързани с управлението на пилотската дейност – чрез диспечерско звено, с приемането на правила за ползване на пилотските услуги, в които следва да се посочи начинът, по който се прави заявка за пилотаж, както и условията, при които заявката на капитана на кораба или агента към пилотската организация се смята за потвърждение за сключване на договор за пилотаж.

В съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 година за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата (ОВ L 57/1 от 3 март 2017 г.) пилотската организация трябва да представи при провеждане на конкурса тарифа за таксите за предоставяне на пилотски услуги и списъка на компонентите, които служат като основа за определяне на тези такси.  В случай, че пилотската организация бъде избрана, за нея възниква задължението да публикува на своята интернет страница представената в конкурса тарифа, както и списъка на компонентите. При промяна на тази тарифа пилотската организация трябва да предостави достатъчен срок на корабопритежателите и техните представители за запознаване с промените. Във връзка с горното в чл. 12, ал. 1, т. 7 и чл. 23 от проекта са разписани текстове, осигуряващи изпълнението на посочените изисквания на регламента.

В съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове (обн., ДВ, бр. 39 от 1974 г.) нормите, включени в предлагания проект на наредба, са организирани в шест глави, както следва: глава I „Общи разпоредби“, глава II „Пилотажен район и пилотски станции“, глава III „Пилотски организации“, глава IV „Ред за провеждане на конкурс за определяне на пилотска организация“ и глава V „Организиране на пилотската дейност“.

Предвид разпоредбите на чл. 31 – 35 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове проектът на наредба включва още две самостоятелни подразделения – Допълнителни разпоредби и Преходни и заключителни разпоредби.

Допълнителните разпоредби включват два параграфа. Първият от тях съдържа нормативни определения за използвани в акта специфични понятия, а вторият сочи акта от вторичното право на Европейския съюз, чиито изисквания се въвеждат в българското законодателство с тази наредба.

С преходната разпоредба се урежда запазването на правата на пилотските организации, които до влизане в сила на тази наредба осъществяват пилотска дейност, до изтичането на срока, предвиден в заповедта на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, с която са определени като спечелили конкурса за избор на пилотска организация.

В заключителните разпоредби са включени текстове относно правното основание за издаване на наредбата и отмяната на Наредба № 1 от 2001 г. за условията и реда за осъществяване на пилотска дейност в Република България (обн. ДВ. бр. 12 от 2001 г.).

Лице за контакт:

Петър Киров
Главен секретар на Изпълнителна агенция "Морска администрация"
Email: pkirov@marad.bg
 

 


Дата на откриване: 26.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари