Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление на Министерския съвет (ПМС) се предлагат изменения на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях. Проектът на ПМС е разработен във връзка с изпълнение на Решение на Министерския съвет (РМС) № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на административно обслужване. С него се изпълняват мерки на правителството за намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса, както и приоритети от Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 – 2021 г. Срокът за предложения и становища по проекта на нормативни актове е определен на 14 дни поради необходимостта от спазване на заложените условия по Решение на Министерския съвет (РМС) № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на административно обслужване. Срокът е продиктуван и от своевременното изпълнение на водената от Министерския съвет политика, указаните срокове за нейното изпълнение, както и за изпълнение на мерките от посоченото РМС.


Дата на откриване: 26.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 12.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 февруари 2019 г. 17:49:30 ч.
tzonyd

Качество на ПМС

Изложените в доклада мотиви за съкращаване на срока за обществени консултации от 30 дни на 14 дни са неясни и не обосновават съкращаването на срока. Съгласно чл.26, ал.4 на ЗАН подобно съкращаване на срока може да стане само при изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада. От доклада не е ясно защо измененията във въпросните нормативни актове следва да се считат за изключителни случай, предвид факта че Решение № 704 на МС е прието на 5 октомври 2018 г. и с него се определя срок от почти 6 месеца за внасяне в Министерския съвет на необходимите промени в съответните подзаконови нормативни актове.

В допълнение изменението на ЗООС е прието през м. ноември 2018 г., което означава че министерството на околната среда и водите е разполагало с достатъчно време да изготви минималните промени внесени в подзаконовите нормативни актове.

Следва да се отчете факта, че промените са минимални и това че компетентните дирекции в МОСВ не са изпълнили навреме задълженията си не следва да се счита за изключителен случай и това да е за сметка на времето, в което обществеността може да коментира нормативните промени.

Също така част от приложените становища на администрацията на МС не касаят въпросните промени.

Предложеният проект на ПМС не отговаря на изискванията за структуриране на изменение на нормативен акт съгласно Указ № 883 за прилагане на Закона за нopмaтивнитe aктoвe. Измененията в приложенията към наредбите са несъществени и повтарят в голяма степен съществуващи вече текстове, което затруднява идентифицирането на предложените промени и е подвеждащо по отношение на обема на внесените корекции/допълнения в нормативния акт.

 

 

12 март 2019 г. 19:13:45 ч.
Ивайло Попов

Становище на Екологично сдружение „За Земята“ и „Грийнпийс“– България

Становището може да бъде намерено тук: http://www.zazemiata.org/wp-content/uploads/2019/03/Stanovishte_OVOS_KR_Naredbi_ZZ_GP.pdf