Обществени консултации

проект на НАРЕДБА за публичния регистър на обществените библиотеки

 

Съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки в Министерството на културата се създава и поддържа публичен регистър на обществените библиотеки по ред, определен с наредба на министъра на културата. Регистърът се поддържа в електронен вид. В изпълнение на посочената разпоредба се предлага издаването на наредба, която да регламентира реда за създаване и поддържане на публичния регистър на обществените библиотеки. 

        Данните, които подлежат на вписването в регистъра се заявяват от обществената библиотека чрез попълване заявление (електронна информационна карта), достъпно на интернет страницата на Министерството на културата. Предвижда се извършване на междинна проверка на данните от служителите на регионалните библиотеки и окончателна проверка и потвърждаване на подадените за вписване данни от служители на Министерството на културата.

        Вписването както и отказът от вписване се извършва в 14-дневен срок от подаване на заявлението (електронна информационна карта). Отказът от вписване се мотивира.

        Достъпът до регистъра се осигурява чрез интернет страницата на Министерството на културата.

        На всяка вписана в регистъра обществена библиотека ще бъде издавано удостоверение.

 

 


Дата на откриване: 28.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 28.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 март 2019 г. 15:04:21 ч.
netislavova55@abv.bg

За регистрацията на библиотеките

Добре обмислено за обществените библиотеки, но какво ще стане в училищните библиотеки- ще съществуват ли въобще или са на изживяване? Кой ще се заеме с регламентацията на тези стратегически културни бази, които изнемогват и се крепят само на доброто отношение на някои директори? Защото на всички е ясно, че ако в най-ранна ученическа възраст децата не влязат в библиотека, не се научат да я ползват и не намерят ползата и необходимостта от нейното съществуване, после вече става безсмислено... Технологиите размиват понятията информираност-четене-знание, без да омаловажавам важността им. Ако Министерство на културата не приеме училищните библиотеки като важна и необходима обществена среда, то?! Навярно този текст ще трябва да се отнесе и към Министерство на образованието?! Логично е! И, както често става,  от два стола, та сядаме на земята! Моля подкрете училищните библиотеки! Това е единствено и само за доброто на подрастващите!! С уважение: Антоанета Славова - училищен библиотекар при СУ "Св.св.Кирил и Методий" гр. Карнобат

07 март 2019 г. 10:14:58 ч.
emo2475

Въпроси за обществено обсъждане.

Какъв механизъм ще бъде използван за извършване на междинна проверка на данните от служителите на регионалните библиотеки и окончателна проверка и потвърждаване на подадените за вписване данни от служители на Министерството на културата.?

Обществената библиотека е длъжна да изпълни указанията по ал. 2 в 7-дневен срок от получаването им, като в случай, че след изтичането на посочения срок, указанията не са изпълнени, процедурата по регистрация се прекратява, за което заявителят се уведомява писмено. Има ли яснота колко от библиотеките в страната са без достъп до компютри или нямат осигурена доставка на интернет? Сроковете реално приложими ли са?