Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците

С проекта се предлага Наредба № 3 от 2005 г. да бъде допълнена, като в чл. 5, ал. 2, т. 4 след думите ,,свидетелство за съдимост‘‘ се добави ,,ако кандидатът не е български гражданин‘‘. Предвижда се Наредбата да влезе в сила от деня на обнародването й в ,,Държавен вестник‘‘. Съгласно чл. 5, ал. 4 от ЗОАРАКСД, когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния административен орган. В мотивите към Закона за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (№ 702-01-28 от 10.10.2017 г., 44-то НС) изрично се отбелязва, че чрез изменението на ЗОАРАКСД се цели забрана за наличието на изискване за представяне на свидетелство за съдимост, установено в подзаконови актове. С въведените законови изменения се установява принципът на служебно събиране на информация относно съдебния статус на физическите лица. С §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на ЗОАРАКСД е създадена нова ал. 5 в чл. 36 от Административнопроцесуалния кодекс със следното съдържание: „Когато в нормативен акт са въведени изисквания, свързани със съдимостта на физическо лице, необходимите данни за българските граждани се установяват служебно от съответния административен орган.“ По посочените съображения се налага предложеното допълнение, за да се постигне съответствие на Наредбата със законовото изискване.


Дата на откриване: 28.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари