Обществени консултации

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета

Промените в Наредба № I-45/2000 г. са в изпълнение на РМС № 704 от 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване. Дадена е възможност при промяна в регистрацията на превозните средства в друг регион, по желание на собственика табелите с регистрационен номер да може да не се сменят, след като бъде изградена техническа възможност за това. Прецизирани са някои от текстовете, които налагат излишна административна тежест при обслужването на гражданите. Направени са изменения и допълнения по отношение на реда, касаещ прекратяването на регистрацията на превозните средства на основание чл. 18б, ал. 1, т. 9. Конкретизирани са изискванията за предоставяне на временни табели с регистрационен номер по реда на чл. 30.


Дата на откриване: 28.2.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 март 2019 г. 08:27:26 ч.
nenchosp

Корекция на чл. 17 с цел яснота

Чл. 17 ал.4 да се коригира до:

В чл. 17 се създава ал. 4: „(4) При промяна в регистрацията на ПС в друг регион, по желание на собственика табелите с регистрационен номер може да не се сменят.

Няма технически причини и "технически нужди за изграждане на система" за това. Реално нищо не се прави, просто МПС-то се зачислява към друго поделение на КАТ. Може да стане веднага. В противен случай има огромна правна неясноста, относно откога се прилага изменението, като може да се стигне до абсурдна ситуация, в една област да се прилага, а в друга - не.

27 март 2019 г. 16:32:39 ч.
София Консулт

Предложението не осигурява изпълнението на най-важната мярка за смяната на табелите

Като цяло предложените промени са положителни и заслужават подкрепа. Смущаващ обаче е начинът, по който се предлага изпълнението на споменатата в доклада Мярка 168 от приложение № 1 към РМС № 704 от 2018 г. за услуга 2677 „Промяна в регистрацията на превозно средство“. Препоръчано е да се направят изменения в Наредба № І-45 от 2000 г., с които да се предвиди, че при смяна на постоянния адрес на собственика в друга област и при закупуване на моторно превозно средство от друга област табелите с регистрационен номер се запазват, освен ако собственикът не заяви тяхната подмяна. И в двата случая собственикът подава заявление за промяна в регистрацията на ПС в срок до един месец от издаване на новия личен документ или промяна на собствеността. За изпълнението на тази мярка се предлага §6. Предложението не осигурява изпълнението на мярката.

Първият проблем е, че нормативният текст е обвързан с неизвестното условие осигурена ли е техническа възложност или не. А кой знае осигурена ли е и кога ще бъде? Относно този първи проблем предлагам:

В §6 думите "след като бъде изградена техническа възможност за това" да отпаднат. В преходните разпоредби да се добави реалистичен срок, например три месеца, след което нормата ще се прилага.

Вторият проблем е по-съществен. Реално решението е насочено към хипотезата на закупуване на автомобил от друга област, а не е уредена хипотезата на смяна на номера при смяна на постоянен адрес. 

Предлагам текстът да се допълни в този смисъл:

„(4) При смяна на постоянния адрес на собственика табелите с регистрационния номер не се сменят. При промяна в регистрацията на ПС в друг регион, по желание на собственика табелите с регистрационен номер може да не се сменят".