Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2012 г. за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници – държавна собственост

 

С проекта се предлага към заявлението за регистрация на горски разсадник да се прилага единствено документ за собственост или документ, удостоверяващ правото на ползване на имота, както и документ за платена такса за разглеждане на заявлението. Отпада изискването за представяне на актуална скица на разсадника с номера на имотите от действащия подробен устройствен план на разсадника (план за застрояване) или актуална скица, издадена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, или актуална скица на имота от картата на възстановената собственост.

Предвижда се и възможност горски разсадници да бъдат създавани върху земи, както от горските и урбанизирани територии, така и върху земеделски земи, без да е необходимо промяна на предназначението на последните, както изисква действащият текст на наредбата. Функционирането на горски разсадник не оказва влияние върху предназначението на имота, върху който е създаден, тъй като се променя само начина на трайно ползване.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ  

 Електронен адрес:

 avasileva@iag.bg  

 

 

 

 

 

 

 


Дата на откриване: 1.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 31.3.2019 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари