Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми

 

Предвидените изменения и допълнения са насочени към постигане на следните цели:

- привеждане в съответствие на националната правна рамка със законодателството на Европейския съюз в сектора на плодовете и зеленчуците;

- облекчаване на административните режими чрез отпадане на предоставяне на документи за доказване на обстоятелства, които може да бъдат проверени по служебен ред;

- отстраняване на технически неточности;

- оптимизиране на процесите и сроковете за всички страни, участници в процеса на подпомагане на организациите на производители на плодове и зеленчуци.

С Преходните и заключителни разпоредби на проекта са предложени промени в Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техните асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти и Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители с които се очаква постигането на следните резултати:

- осигуряване гъвкавост на действията на организацията и навременна промяна на оперативните програми при необходимост;

- признатите организации на производители на плодове и зеленчуци да се възползват от повече възможности за подпомагане чрез прилаганите оперативни програми, което да повиши производствения им капацитет.

 

 Отговорна структура:

 Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“,  

 Министерство на земеделието, храните и горите

 Email:

 EAleksandrova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 1.3.2019 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 31.3.2019 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 март 2019 г. 12:13:03 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Стойността на предлаганата на пазара продукция по ал. 1, т. 4 се изчислява през първата година от създаване на организацията на производители на плодове и зеленчуци като сбор от стойността на предлаганите на пазара през предходната година от отделните членове плодове и зеленчуци, а от втората година - като стойност на предлаганите на пазара през предходната година плодове и зеленчуци от организацията за продуктите, за които се иска признаване е призната.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам изрично да се уточни дали изчислението на стойността е само за продажби, които са платени или се отнася за всички документира продажби при спазени условия по Закон за счетоводството!

Ако се включват всички продажби, а не само платените предлагам да се даде указание на ДФЗ да спазват това изискване и да приведат ползваните формуляри по Наредбата спрямо него.

=======================

 

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

3. Алинея 4 се изменя така:

2. В стойността на предлаганата на пазара продукция се включва и стойността на изтеглените от пазара количества, реализиани в съответствие с чл. 34, пар. 4 от Регламент (ЕС) 2013/1308.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни дали стойността на изтеглените от пазара количества се определя по максимална сума(лв/кг) по култура от Приложение №5 от Наредбата или по действително платена ед.цена(лв./кг) по култура.

=======================

 

§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:

3. Алинея 4 се изменя така:

3. В стойността на предлаганата на пазара продукция може да се включи всяко застрахователно обезщетение получено поради природно бедствие, климатично събитие, болести по растенията и нашествие от вредители. Стойността на предлаганата на пазара продукция се доказва със счетоводни данни съгласно Закона за счетоводството.“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текстът „Стойността на предлаганата на пазара продукция се доказва със счетоводни данни съгласно Закона за счетоводството.“ да се обособи в отделна точка, защото в момента е наличен само в т.3 и следва да се прием, че се отнася само за нея.

Предлагам да се уточни дали в горния текст не следва да се добави и ЗОДФЛ за случаите на членове, които са физически лица и са регистрирани по чл. 2, т.1 от Търговски закон (Чл. 2. Не се смятат за търговци: 1. физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;). В този случай чл. 1, ал. 2 от Закон за счетоводството не е приложим и не става ясно как физическите лица доказват предлаганата на пазара продукция.

До момента това обстоятелство е уточнено нееднозначно само в образците на документи на ДФЗ по Наредбата.

=======================

 

06 март 2019 г. 12:13:19 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Когато представените документи са непълни или нередовни, на заявителя се изпраща уведомително писмо за предоставяне на допълнителна информация. Исканата информация се предоставя в срок до 10 работни дни от деня на получаване на уведомителното писмо.”

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни дали срока не следва да бъде след получаване на уведомителното писмо, защото по предложения текст следва дена на получава да се включва в срока.

=======================

 

§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) Когато в срока по ал. 4 заявителят не отстрани непълнотите или нередовностите, производството по разглеждане на заявлението се прекратява.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се издава заповед(нарочна или по чл. 10, ал. 1) за прекратяване на производството, която да се изпраща на заявителя, защото заявителят може да се изпратил исканите документи за отстраняване на непълноти или нередности, до на не знае, че МЗХГ е преценило, че те не са достатъчни и е приложена разпоредбата на предложената ал. 5.

Допълнително се ограничава правото на Заявителя да защити своя интерес по АПК в случая по настоящата алинея.

=======================

 

06 март 2019 г. 12:13:35 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

2. настъпили през предходния месец промени в броя на членовете и обхвата на продуктите, обект на признаване, за извършени проверки и резултатите от тях и за предприети мерки за отстраняване на констатирани нередности - ежемесечно в срок до 10-то число.“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

С цел намаляване на административната тежест предлагам в договорите между ДФЗ и ГРУПИ по Наредбата да се премахнат чрез анекси сходните текстове за уведомяване, за да не получава двойно информиране от страна на Група до МЗХГ и ДФЗ

=======================

 

§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

2. В ал. 4 думите „по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" се заличават.

ЗАБЕЛЕЖКА:

След промяната текстът остава със съдържание „(4) Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци, които не са представили и не изпълняват оперативна програма, са длъжни ежегодно да подават в Министерството на земеделието, храните и горите информация за стойността на търгуваната през годината продукция в срок до 31 март на следващата календарна година“.

Предлагам да се уточни:

 1. Какво се подава- писмо с данни, справка или др.;
 2. Защо текста „стойността на търгуваната през годината продукция“ не е записан „предлаганата на пазара продукция на стойност, за която организацията е призната“?
 3. Какво е минималното съдържание на предоставената информация- вид призната култура, ст-ст без ДДС или общо ст-ст без ДДС? Трябва ли да се описват фактурите за продажби на Организацията? Трябва ли да се прилагат копия на фактурите за продажби на Организацията за доказване на стойностите?
 4. Условия при определяне на стойността- например членове от Наредбата или приложими закони(Закон за счетоводството, ЗОДФЛ и др.).

=======================

 

(5) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Признатите организации на производители на плодове и зеленчуци представят ежегодно в срок до 30 август на текущата година в Министерството на земеделието, храните и горите информация съгласно приложение V на Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 на Комисията.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Предлагам ал. 4 и ал. 5 да се съберат в една алинея, в която да се включат двете справки в един период на предаване на МЗХГ, защото данните в тях са налични към 31 март и не се променят в периода до 30 август.

=======================

 

06 март 2019 г. 12:13:52 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

2.            Създава се нова ал. 5:

„(5) Годишните финансови отчети се заверяват от независим одитор.“

ЗАБЕЛЕЖКА:

Какво е определението за „независим одитор“? Кой е приложимия закон за този субект?

Предлагам ал. 5 да отпадне защото противоречи на чл. 38 от Закон за счетоводството, където се определя ГФО на кои предприятия подлежат на независим финансов одит от регистрирани одитори. В т. 4 на ал. 1 от чл. 38 това изискване може да се прави само със ЗАКОН, а не с наредба!

Ако ал. 5 не отпадне заявява, че текстът ще доведе до допълнителна финансова тежест и представения ДОКЛАД ОТ Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА – ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ относно НИД не съдържа анализ за тази финансова тежест, което е незаконосъобразно.

=======================

 

06 март 2019 г. 12:14:08 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

§ 11. В чл. 20а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 думата „тридневен“ се заменя със „седемдневен“ и се създава изречение трето: „Изтеглянето на количествата от пазара се осъществява в присъствието на представители на ДФ „Земеделие“ и на БАБХ“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам новия текст „„Изтеглянето на количествата от пазара се осъществява в присъствието на представители на ДФ „Земеделие“ и на БАБХ““ да се промени на:

„В периода на изтегляне на количествата от пазара БАБХ и/или ДФЗ осигуряват присъствието на свои представители“.

Предложението изисква ДФЗ и БАБХ да бъдат задължени да осигуряват представители, а не процедурата на изтегляне да зависи дали те са ги осигурили. Допълнително може да се вмени задължението на ОРГАНИЗАЦИЯТА спрямо период на операцията(дни, седмици и др.).

Ако предложението не се приеме предлагам да отпадне поради дублиране на дейността „присъствие“ спрямо новата ал. 4, защото в чл. 29 и 30 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 е разписана методиката на проверките.

=======================

 

06 март 2019 г. 12:14:36 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

§ 18. В чл. 23 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „заявление“ се заменя със „заявка“, а думата „четири“ се заменя с „пет“;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам предложението да отпадне и срока да не се променя поради липса на обосновка на в доклада за НИД както налага това.

=======================

 

06 март 2019 г. 12:14:49 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

§ 19. В чл. 23а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думата „три“ се заменя с „четири“, а думата „заявлението“ се заменя със „заявката“;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам срока да не се променя поради липса на обосновка на в доклада за НИД както налага това.

=======================

§ 19. В чл. 23а се правят следните изменения:

2. Създава се т. 4:

„установи, че физическото лице представляващо организацията на производители - юридическо лице, и на членовете на управителния му орган, а в случай, че членове са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс или са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за аналогично престъпление в друга държава членка или трета страна“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В действащата наредба има т. 4. Новата точка не трябва ли да бъде т. 5?

=======================

 

06 март 2019 г. 12:15:01 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

§ 23. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

4. В ал. 6 думата „четиримесечен“ се заменя с „петмесечен“, а думата „заявлението“ се заменя със „заявката“.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам срока да не се променя поради липса на обосновка на в доклада за НИД както налага това.

=======================

 

06 март 2019 г. 12:15:16 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

§ 29. Приложение № 5 към чл. 20а, ал. 1 се изменя така:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам забележката след таблицата да се включи в новия текст за да има яснота за обменния курс EUR/лв., който се прилага.

=======================

 

06 март 2019 г. 12:15:26 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

§ 30. Създава се Приложение № 7а към чл. 20, ал. 6.

Приложение № 7 към чл. 20, ал. 6.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Приложението не трябва ли да бъде с номер 7а, а не с номер 7?

=======================

 

06 март 2019 г. 12:15:38 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

§ 32. В Приложение № 10а се правят следните изменения:

2.            създават се т. 7 и 8:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Точки 7 и 8 са отмени през 2018г., като до тогава е възможно да се прилагани.

Предлагам новите точки да бъдат с номера 23, 24.

 

25 март 2019 г. 11:44:44 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

Чл. 3, (5) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) В дружество по ал. 1 всеки член може да притежава не повече от 40% от гласовете и дяловете. При определяне на процента от правото на глас и на дяловете в дружеството се прилагат разпоредбите за свързани лица по тази наредба и за свързани предприятия и предприятия партньори съгласно чл. 4, ал. 3 и 5 от Закона за малките и средните предприятия.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В резултатите от обществено обсъждане на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №11/2007г. от 18.08.2017г. в точка 1 е направено предложение с резултат „Не се приема“ и мотив:

В дружествата, които могат да бъдат организации на производители няма „гласове без право на глас“. Въведените допълнителни пояснения за начина на изчисляване на процента от гласовете и дяловете в дружеството са излишни.

Предлагам текстът на алинеята да се прецизира във връзка с това как се отчитат свързаните членове(като един) и да се прецизира обхвата на 40% от гласовете и дяловете, защото в ал. 2, т. 1 има членовете, които нямат право на глас при определени условия.

=======================

Чл. 4, (2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) Членовете на организацията на производители са задължени да реализират чрез нея цялото произведено количество продукти, за които тя е призната. Те могат да предлагат пряко на пазара до 25 на сто от произведените от тях продукти, а за биологично произведени продукти - до 40 на сто, за които организацията на производители е призната, в следните случаи:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се прецизира текста „ а за биологично произведени продукти - до 40 на сто, за които организацията на производители е призната“, защото след запетаята липсва връзка със задължението тези продукти да са произведени от тях.

 

25 март 2019 г. 11:45:01 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

Чл. 5, ал. 1, точка 5. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2018 г.) водят счетоводство за дейността, за която са признати, по реда на Закона за счетоводството и съхраняват счетоводните документи не по-малко от 5 години,

ЗАБЕЛЕЖКА:

В резултатите от обществено обсъждане на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №11/2007г. от 18.08.2017г. в точка 1 е направено предложение:

„§ 4. В чл. 5, ал. 1, т. 5 накрая се добавя „и съхраняват счетоводните документи не по-малко от 5 години“.“

с резултат „Не се приема“ и мотив:

„Срокът за съхранение на всеки документ тече от датата на неговото издаване.“

Предлагам да се обоснове и прецизира срока, защото по Закон за счетоводството (чл. 12, ал. 1, т. 3) срока е три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, а предложения срок от 5 (пет) години не става ясно от кой момента започва да тече.

=======================

Чл. 5, (4) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 43 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2012 г.) Стойността на предлаганата на пазара продукция по ал. 1, т. 4 се изчислява през първата година от създаване на организацията на производители на плодове и зеленчуци като сбор от стойността на предлаганите на пазара през предходната година от отделните членове плодове и зеленчуци, а от втората година - като стойност на предлаганите на пазара през предходната година плодове и зеленчуци от организацията за продуктите, за които се иска признаване. Стойността на предлаганата на пазара продукция се доказва със счетоводни данни съгласно Закона за счетоводството.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам в текста „…а от втората година - като стойност на предлаганите на пазара през предходната година плодове и зеленчуци от организацията за продуктите, за които се иска признаване“ да се уточни, че се отнася за „за които е призната“.

Предлагам в текста „Стойността на предлаганата на пазара продукция се доказва със счетоводни данни съгласно Закона за счетоводството.“ да се уточни, че се иска доказване със „първични счетоводни документи“, както е записано в чл. 4 от Закон за счетоводството. ДФЗ и към момента изисква само тези документи при проверка.

Предлагам изрично да се уточни, че след втората година се взема цялата стойност на продажбите на организацията, а не само частта на разплатените към нея продажби. Приложеното от ДФЗ ограничение при проверка на продажбите не е нормативно обосновано в наредбата. Допълнително при изискани минимални продажби в обем от 50000лв. организацията се предполага, че е регистрирана по ЗДДС и сделката за продажба е по- ранното събитие между доставката и плащането!

 

25 март 2019 г. 11:45:20 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

Чл. 9, ал. 2, точка 5. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) финансови и/или счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година съгласно чл. 5, ал. 4;

ЗАБЕЛЕЖКА:

В резултатите от обществено обсъждане на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №11/2007г. от 18.08.2017г. в точка 1 е направено предложение:

В предложението за изменение не е отразена неяснота в текста на чл. 9, ал. 2, т. 5 по отношение на документите, с които се доказва стойността на предлаганата на пазара продукция.

Текстът да се промени на „5. протоколи и/или фактури, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година съгласно чл. 5, ал. 4. Членове- физически лица прилагат към всеки протокол или фактура документ за получено плащане;”

ОСНОВАНИЕ:

Уточняване на двата вида документи, които доказват предлаганата на пазара продукция през предходната година. За членове, които са физически лица да се изисква и представяне на документ за получено плащане- разписка, квитанция, фискален бон, пълно дневно банково извлечение за деня на плащане (заверено от банка) във връзка с признаване на прихода по ЗДДФЛ, който не е приложим за юридически лица и за тях не следва да се изисква посочения документ, както е уточнено в ЗКПО.

с резултат „Не се приема“ и мотив:

„Срокът за съхранение на всеки документ тече от датата на неговото издаване.“

Точка 5 на ал. 2 от чл. 9 позволява стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година да се доказва с всякакви законно уредени финансови и/или счетоводни документи. Изброяването само на някои от тях необосновано стеснява възможностите за установяване на цялата стойност на предлаганата на пазара продукция.

 

Предлагам текста „финансови и/или счетоводни документи“ да се промени на „първични счетоводни документи по реда на чл. 4 от Закон за счетоводството., защото само с този вид документ може да се докаже минимума изискуема информация за целите на Наредбата.

 

25 март 2019 г. 11:46:38 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

Чл. 28, (5) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Ползвателите на помощ са длъжни да сключат и поддържат валидна застраховка на имуществото, предмет на подпомагане, срещу рисковете, посочени в договора за отпускане на финансова помощ, за срока от подаване на заявка за плащане до изтичане на срока на договора.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се прецизира текста за срока, в който следва да се поддържа застраховка. В „Договор за отпускане на финансова помощ по схема „Групи производители” на плодове и зеленчуци, подкрепена от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) в точка 3.1 срока се определя от този, който е посочен в Приложение №1 към него.

В приложение №1 е записано „Поредна година от плана за признаване“, като последната година е четвъртата календарна година спрямо годината на кандидатстване.

По условията на действащия текст на алинеята за активите от първата година на Приложение №1 след изтичане на последната година от Приложение №1 не следва да се поддържа застраховка.

По условията на действащия текст на алинеята за активите от последната година от плана за признаване ДФЗ не следва да изисква такава застраховка, защото заявката за плащане за последната година се подава след срока на договора, но по образец на Заявка за плащане в точка А22 се изисква такава.

Нееднозначното тълкуване и прилагане на алинеята налага нейното прецизиране с цел точно изпълнение на задълженията по нея.

=======================

Чл. 30, ал. 2, точка 1. стойността на предлаганата на пазара продукция за периода, за който се иска подпомагане;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се добави „при прилагане на изискванията на чл. 5, ал. 4.“

 

25 март 2019 г. 11:46:56 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

Чл. 31, (4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2016 г.) Въз основа на проверките по ал. 1 и анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрената инвестиционна програма и извършените инвестиции изпълнителният директор на Разплащателната агенция одобрява или мотивирано отказва изплащане на финансовата помощ.

В резултатите от обществено обсъждане на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №11/2007г. от 18.08.2017г. в точка 1, „Предложения и забележки по изменение на чл. 31“ е направено предложение:

Да се възстанови предходно действало съдържание на чл. 31, ал. 4, а именно:

„(4) Въз основа на проверките по ал. 1 и анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрената инвестиционна програма и извършените инвестиции изпълнителният директор на Разплащателната агенция със заповед одобрява или мотивирано отказва изплащане на финансовата помощ.”

Да се добави текст „В срока по ал. 1 Държавен фонд "Земеделие" изпраща на групата производители заповедта за сведение.”

ОСНОВАНИЕ:

След премахване на заповедта за одобрение Групата не получава документ за одобрена и неодобрена финансова помощ, както и мотивите за това. По този начин Групата се лишава от възможност да защити интересите си по АПК.

От друга страна липсата на фиксирана дата за произнасяне, която е в края на срока(удължен или неудължен) по чл. 31., ал. 1 поставя групата да „гадае” кога са налични условията за „мълчалив отказ” по АПК, което увеличава административната тежест на Групата за осъществяване на този контрол.

с резултат „Не се приема“ и мотив:

„Изпълнителният директор на ДФЗ не се произнася със заповед, а с друг акт, който се изпраща на групата на производители. Не се накърняват възможностите на групата производители да защити интересите си по АПК.“

ЗАБЕЛЕЖКА:

В мотивите за не приемане на предложението липсва обосновава причината да не се върне заповедта, като акт на Изпълнителния директор. Създава се практика за максимално затрудняване на Групите по Наредба №11/2007г. за защита на интересите си. МЗХГ може да направи справка каква е продължителността на дела, които са заведени по реда без тази заповед и решенията на ВАС по тях.

В мотивите за не приемане на предложението липсва обосновка защо „…Не се накърняват възможностите на групата производители да защити интересите си по АПК.“, включително и как в това становище се отчита вложеното време и средства за такова действие от Групите по Наредба №11/2007г.

 

25 март 2019 г. 11:47:22 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

В приложение № 7, „таблица 20. Себестойност на единица продукция за продуктите, за които иска признаване“ да отпадне.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Таблицата няма връзка с останалите таблици и не следва да се попълва.

Таблицата не намира отражение в данните за „Таблица 21 Прогноза за нетните парични потоци на дейностите, в които се инвестира“ чрез която се определят показателите в Приложение № 10.

Таблицата не отчита динамиката на промяна на разходите през периода на програмата. Тя дава статично състояние на себестойност, като в забележката към нея даже не е описано към кой момент следва да е това.

=======================

Приложение № 10б към чл. 20, ал. 5, т. 17. Копие от технологичен проект, когато се кандидатства за дейности, включени в технологичен процес, със схема и описание на процеса.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни, че част „Технологична“ към проекта по точка 12 покрива изискванията за документ по точка 17.

=======================

Приложение № 10в към чл. 23, ал. 2, точка 8. Договор за услуги/работи/доставки за всеки обект на инвестицията с детайлно описание на техническите характеристики, цена в левове или евро, срок, количество и начин на доставка ведно с подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и електронен носител - формат excel). В договорите се описва ДДС.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам след КСС да се добави „/спецификация“, защото КСС е приложимо само при СМР.

Предлагам след “excel” да се добави „или еквивалентен“, защото Excel е платен форма на Microsoft, а на пазара има и безплатни негови еквиваленти.

=======================

Приложение № 10в към чл. 23, ал. 2, точка 12. Платежно нареждане, прикрепено към всяка фактура, което да доказва плащане от страна на ползвателя на помощта.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни дали следва да бъде заверено от Банка.

=======================

Приложение № 10в към чл. 23, ал. 2, точка 13. Пълно банково извлечение от деня на извършване на плащането, доказващо плащане от страна на ползвателя на помощта.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни дали следва да бъде заверено от Банка.

=======================

Приложение № 10в към чл. 23, ал. 2, точка 14. Квитанция/платежно нареждане за изцяло платена застрахователна премия за срока на застраховката, придружено от пълно дневно извлечение.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се уточни дали „пълно дневно извлечение.“ се представя само при плащане по банков път.

=======================

Приложение № 10в към чл. 23, ал. 2, точка 18. Попълнена таблица за извършените инвестиции към заявлението за плащане.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам след „заявлението за плащане“ да се добави (по образец). Предлагам образеца на заявление да се включи в Наредбата и да подлежи на обществено обсъждане, защото действащия към настоящия момента такъв образец е изключително утежнен по отношение на попълваната в него информация, което не кореспондира с изискванията на наредбата.

 

=======================

Приложение № 10в към чл. 23, ал. 2, точка 20. Свидетелства за съдимост, издадени от чуждестранен орган, на физическото лице, представляващо организацията на производители - юридическо лице, и на членовете на управителния му орган, а в случай че членове на ОП/АОП са юридически лица - от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелствата за съдимост се представят в легализиран превод - оригинал или копие, заверено от организацията на производители.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да се прецизира текста за да стане ясно, че се изисква само за представляващи, които чуждестранни лица, защото представляващи, които са български лица не могат да изпълнят това изискване.

 

25 март 2019 г. 11:51:15 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

Приложение № 10в към чл. 23, ал. 2, точка 21. За периода, за който се иска плащане - опис на фактури за извършени продажби на плодове и/или зеленчуци през предходната година, който съдържа: номер на фактура, дата на издаване, вид продукт, стойност без ДДС и дали фактурата е платена (приложение № 6 от заявление за междинно/годишно плащане).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам текста „и дали фактурата е платена“ да отпадне защото не е обосновано какво налага да се създава допълнителна административна тежест за следене на тези данни.

Текстът „(приложение № 6 от заявление за междинно/годишно плащане)“ да се обвърже с номера на приложението , като то стане неразделна част от наредбата.

В действащия образец на Заявка за плащане се изисква следната информация:

Таблица 6.1.: Опис на фактури за извършени продажби на плодове и/или зеленчуци от организацията на производители, закупени от нейните членове за отчетния период на заявлението за плащане

Клиент

Фактура №

Дата на фактурата

Вид на продукта по фактура

Стойност

(без ДДС)

(лв.)

Стойност

(с ДДС)

(лв.)

Дата на извършено плащане

Таблица 6.2.: Опис на фактури за извършени продажби на плодове и/или зеленчуци от организацията на производители, които не са закупени от нейните членове за  отчетния период на заявлението за плащане

Клиент

Фактура №

Дата на фактурата

Вид на продукта по фактура

Стойност

(без ДДС)

(лв.)

Стойност

(с ДДС)

(лв.)

Дата на извършено плащане

... продължение в следващо предложение

25 март 2019 г. 11:51:27 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

Таблици 6.3.: Опис на фактурите за извършени продажби на плодове и/или зеленчуци за отчетния период на заявлението за плащане от членовете на организацията на производители към организацията на производителите

Член 1 Наименование:

   

Доставчик - член на ОП

Фактура №

Дата на фактурата

Вид на продукта по фактура

Стойност

(без ДДС)

(лв.)

Стойност

(с ДДС)

(лв.)

Дата на извършено плащане

Таблица 6.4.: Опис на фактури за извършени продажби на плодове и/или зеленчуци за отчетния период на заявлението за плащане от членоветеизвън организацията на производителите

Член 1 Наименование:

   

Доставчик - член на ОП

Фактура №

Дата на фактурата

Вид на продукта по фактура

Стойност

(без ДДС)

(лв.)

Стойност

(с ДДС)

(лв.)

Дата на извършено плащане

1

2

3

4

5

6

7

8

 

В точка 21 се изискват данни за една справка, а действително в приложението се попълват четири таблици.

В точка 21 ясно са описани изискваните данни, а ДФЗ допълнително изисква:

 1. Клиент
 2. Доставчик
 3. Стойност с ДДС
 4. Дата на плащане

 

Всички по- горе налага осъществяване на контрол върху изискуемите от ДФЗ справки поради значително разминаване с изискванията на наредбата. В следствие на това изключително много се увеличават разходите на Организации за администриране на тези справки.

 

25 март 2019 г. 11:51:51 ч.
tzviatkov

Предложение по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11

Приложение № 10в към чл. 23, ал. 2, точка 23. Копия на фактури за извършени продажби на плодове и/или зеленчуци през предходната година, за които организацията е призната, описани в приложение № 6 от заявление за междинно/годишно плащане.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам точката да отпадне поради значителни обем хартиена информация, която се създава, например обем на фактури между 200-400броя, което може да се провери в ДФЗ.

Данните в описите на фактурите могат да се проверят от ДФЗ при проверки на място чрез сравнение с оригиналите на фактурите.

=======================

Приложение № 10в към чл. 23, ал. 2, точка 4, а) копие на Сертификат за качество на посадъчния материал;

ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлагам да отпадне или да се изисква само за български производители, защото аналогичен документ не се издава от европейски доставчици.

=======================

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 1. Всички приложими документи, които се ползват от ДФЗ, във връзка с прилагане на Наредба №11/2007г. да бъдат включени като приложения в нея.
 2. Изпълнителният директор на ДФЗ да се задължи да одобрява документите със заповед, която да се публикува на страницата на ДФЗ в определен срок, заедно със самите образци на документи.
 3. Публикуването на документите на страницата на ДФЗ да бъда свързано със задължение ДФЗ да посочва дата на публикуването им

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Осъществяване на обществен контрол върху изискуемите от ДФЗ документи по прилагане на Наредба №11/2007 с цел действително намаляване на административната тежест върху Организациите/Асоциациите/Групите.